Regulamin otwierania i prowadzenia Lokaty z Planem w Raiffeisen

advertisement
Regulamin otwierania i prowadzenia Lokaty Kapitalny Zysk
w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla klientów indywidualnych.
§1
1. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie otwierania i prowadzenia Lokaty Kapitalny Zysk w
Raiffeisen Bank Polska S.A. zwanym danej „Regulaminem” określają zasady prowadzenia przez Bank
lokat terminowych w złotych polskich pod nazwą Lokata Kapitalny Zysk.
2. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy lokaty terminowej.
§2
Lokata Kapitalny Zysk jest produktem oferowanym Klientom indywidualnym Raiffeisen Bank Polska
S.A.
2. Lokata może zostać założona na rzecz Klienta, który podpisał przeprowadzony przez Bank test
adekwatności oferowanych instrumentów finansowych do potrzeb Klienta.
3. Otwarcie Lokaty Kapitalny Zysk następuje wyłącznie osobiście w oddziale Banku lub za pośrednictwem
wybranych Elektronicznych Kanałów Dostępu, o ile Bank udostępni taką usługę.
4. Umowa lokaty zawierana jest na okres 3 lub 6 miesięcy.
5. Oprocentowanie Lokaty Kapitalny Zysk określone jest w Tabeli oprocentowania, opłat, prowizji i
limitów transakcyjnych w Raiffeisen Bank Polska S.A. – dla lokat terminowych, zwanej dalej „Tabelą”.
6. Środki oprocentowane są według stałej stopy procentowej.
7. Minimalna oraz maksymalna wpłata określona jest w Tabeli, przy czym połowa wpłaconej kwoty
(50%) lokowana jest na Lokacie Kapitalny Zysk, a druga polowa (50%) przekazywana jest na nabycie
produktu inwestycyjnego wskazanego w załączniku nr 1, według wyboru Klienta.
8. Po upływie okresu lokaty zdeponowana kwota wraz z odsetkami przekazywana jest na wskazany przez
Klienta, rachunek osobisty lub rachunek lokacyjny lub a’vista prowadzony w Raiffeisen Bank Polska
S.A.
9. Odstąpienie od umowy Lokaty Kapitalny Zysk powoduje, że oprocentowanie zostaje obniżone do
poziomu 0,00% w skali roku.
10. Rezygnacja Klienta z produktu inwestycyjnego, o którym mowa w ust. 7 powyżej (np. złożenie
dyspozycji umorzenia jednostek funduszy inwestycyjnych lub wystąpienie z ubezpieczenia Fundusz &
Perspektywa) przed datą zakończenia lokaty nie skutkuje obniżeniem oprocentowania Lokaty Kapitalny
Zysk.
1.
§3
1. Klient przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
1) inwestycje w fundusze są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania
negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością utraty odsetek oraz
części zainwestowanego kapitału;
2) historyczne wyniki inwestycyjne funduszy nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych
wyników inwestycyjnych w przyszłości. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub
zmniejszeniu wskutek zmian na rynku instrumentów finansowych lub innych czynników
rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu;
3) szczegółowe informacje na temat ryzyka związanego z inwestycją w instrumenty finansowe
zostały przedstawione we właściwych prospektach informacyjnych dostępnych w placówkach
Banku.
2. Klient ponadto przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że:
1) inwestycje w instrumenty finansowe nie są zobowiązaniem, ani nie są gwarantowane przez
Raiffeisen Bank Polska S.A. Niezależnie od informacji przekazanych przez Raiffeisen Bank
Polska S.A., przed zawarciem każdej transakcji jestem zobowiązany do oceny jej ryzyka,
określenia jej ryzyka, potencjalnych korzyści oraz ewentualnych strat , jak również w
szczególności charakterystyki, konsekwencji prawnych i księgowych transakcji, konsekwencji
zmieniających się czynników rynkowych oraz w sposób niezależny ocenić, czy jest w stanie sam
lub po konsultacjach ze swoimi doradcami podjąć takie ryzyko;
2) Raiffeisen Bank Polska S.A. nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego w związku z
zawieranymi przeze mnie transakcjami, ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji
zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja, co do zawarcia transakcji, horyzontu inwestycyjnego
oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do klienta.
§4
1. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają postanowienia zawarte
w Regulaminie konta osobistego, konta lokacyjnego, lokat terminowych i umowy karty w Raiffeisen
Bank Polska S.A.
Download