Stopy zwrotu dla Pakietów – stan na 28.04.2017 r. Wartość jednostki

advertisement
PAKIETY: OSTROŻNY, DUET, AKTYWNY, DYNAMICZNY
DOSTĘPNE W RAMACH KAPITALNEGO PAKIETU
Maj 2017 r.
Pakiet Ostrożny
Celem Pakietu Ostrożnego jest zysk wyższy niż na
lokatach i obligacjach skarbowych przy ograniczonym
ryzyku utraty kapitału. Zakłada on akceptację dla
nieznacznych wahań wartości zainwestowanego
kapitału w czasie i umiarkowaną ekspozycję na rynek
akcyjny (łącznie maksymalnie 30% portfela poprzez
subfundusz Raiffeisen Aktywnego Inwestowania – 20%
– oraz subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości
– 10%). Pozostała część portfela (70%) inwestowana
jest poprzez subfundusz Raiffeisen Aktywnego
Oszczędzania (30%) m.in. w obligacje emitowane,
poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa
oraz poprzez subfundusz Raiffeisen Aktywnych
Strategii Dłużnych (40%) w obligacje korporacyjne.
Pakiet odpowiedni dla Inwestorów akceptujących
ograniczony poziom ryzyka.
OSTROŻNY
Pakiet Dynamiczny
Celem Pakietu Dynamicznego jest osiągnięcie
ponadprzeciętnych zysków przy akceptacji
nawet znacznych okresowych wahań wartości
zainwestowanego kapitału. Zakłada on wysoką
ekspozycję na rynek akcyjny poprzez subfundusz
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania – 50%. Druga
połowa portfela inwestowana jest poprzez subfundusz
Raiffeisen Globalnych Możliwości. Pakiet odpowiedni
dla Inwestorów akceptujących wyższe ryzyko.
Aktywnego
Oszczędzania
Aktywnego
Inwestowania
50%
50%
30%
AKTYWNY
DYNAMICZNY
Subfundusze:
Subfundusze:
Aktywnych
Strategii Dłużnych
Globalnych
Możliwości
Globalnych
Możliwości
Celem Pakietu Duet jest osiąganie wyraźnie wyższej
stopy zwrotu niż na lokacie czy na obligacjach
skarbowych przy założeniu i akceptacji ryzyka
utraty części zainwestowanego kapitału. Pakiet
ukierunkowany jest na czerpanie zysków ze strategii
inwestycyjnych zarówno na rynku pieniężnym oraz
obligacji, jak i na rynku akcyjnym. W portfelu równe,
50-procentowe udziały posiadają fundusze: Raiffeisen
Aktywnego Oszczędzania oraz Raiffeisen Aktywnego
Inwestowania, których środki lokowane są m.in.
w obligacje emitowane, poręczone lub gwarantowane
przez Skarb Państwa oraz w akcje notowane głównie
na GPW.
Celem Pakietu Aktywnego jest zysk wyraźnie wyższy
niż na lokatach i obligacjach skarbowych przy
ryzyku przejściowej utraty części kapitału. Zakłada
on akceptację wahań wartości inwestycji w czasie
i znaczącą ekspozycję na rynek akcyjny (łącznie
maksymalnie 67% portfela poprzez subfundusz
Raiffeisen Aktywnego Inwestowania – 34% – oraz
subfundusz Raiffeisen Globalnych Możliwości – 33%).
Pozostała część portfela (33%) inwestowana jest
poprzez subfundusz Raiffeisen Aktywnych Strategii
Dłużnych w obligacje korporacyjne. Pakiet odpowiedni
dla Inwestorów akceptujących umiarkowane ryzyko.
Aktywnego
Oszczędzania
Aktywnych
Strategii Dłużnych
20%
40%
Subfundusze:
Globalnych
Możliwości
Aktywnego
Inwestowania
10%
Pakiet Duet
Pakiet Aktywny
DUET
Subfundusze:
Aktywnego
Inwestowania
Aktywnego
Inwestowania
33%
33%
50%
50%
34%
Wartość jednostki portfela kategorii A
16,00%
15,00%
14,00%
13,00%
12,00%
11,00%
10,00%
9,00%
8,00%
7,00%
6,00%
5,00%
4,00%
3,00%
2,00%
1,00%
0,00%
7.2014 8.2014 9.2014 10.2014 11.2014 12.2014 1.2015 2.2015 3.2015 4.2015 5.2015 6.2015 7.2015 8.2015 9.2015 10.2015 11.2015 12.2015 1.2016 2.2016 3.2016 4.2016 5.2016 6.2016 7.2016 8.2016 9.2016 10.201611.201612.2016 1.2017 2.2017 3.2017 4.2017
Pakiet Ostrożny
Pakiet Aktywny
Pakiet Dynamiczny
Pakiet Duet
Źródło: opracowanie własne.
Stopy zwrotu dla Pakietów – stan na 28.04.2017 r.
Okres
Ostrożny
Duet
Aktywny
Dynamiczny
Od początku
działalności
(09.07.2014 r.)
10,92%
14,31%
13,55%
15,46%
1M
0,54%
0,25%
0,86%
0,97%
3M
1,30%
0,97%
1,77%
1,82%
6M
2,17%
1,86%
3,29%
3,86%
12M
3,75%
2,27%
6,38%
7,70%
24M
6,30%
7,01%
7,49%
7,49%
YTD
1,92%
1,82%
2,59%
2,83%
Źródło: opracowanie własne.
Prezentowane informacje finansowe są wynikiem inwestycyjnym Funduszy osiągniętym w konkretnym okresie historycznym i nie stanowią gwarancji osiągnięcia
podobnych wyników w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu Uczestnika nie jest tożsama z wynikami inwestycyjnymi Funduszy i jest uzależniona od dnia zbycia
i wykupienia jednostek uczestnictwa przez Fundusze oraz od poziomu pobranych opłat manipulacyjnych i zapłaconego podatku bezpośrednio obciążającego
dochód z inwestycji w Fundusz, w szczególności podatku od dochodów kapitałowych.
PAKIETY: OSTROŻNY, DUET, AKTYWNY, DYNAMICZNY
DOSTĘPNE W RAMACH KAPITALNEGO PAKIETU
Maj 2017 r.
Ryzyko
Rodzaje ryzyka mające istotne znaczenie dla subfunduszu: ryzyko makroekonomiczne, ryzyko inflacji, ryzyko kredytowe, ryzyko płynności,
ryzyko kontrahenta, ryzyko operacyjne, ryzyko związane z przechowywaniem aktywów, ryzyko stosowania instrumentów pochodnych.
Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w prospekcie informacyjnym w Rozdziale 3c, pkt 2.
Ryzyko makroekonomiczne
– osiągane wyniki mogą być uzależnione od wielu parametrów,
takich jak: poziom inflacji, poziom deficytu budżetowego, poziom
deficytu na rachunku bieżącym, poziom stóp procentowych,
poziom bezrobocia, poziom kursów walutowych.
Ryzyko inflacji
– wzrost inflacji może spowodować spadek realnej stopy zwrotu
z posiadanych instrumentów dłużnych, jak również spadek
wartości tych inwestycji.
Ryzyko kredytowe
– w związku z zakładanym udziałem dłużnych papierów
wartościowych w portfelu inwestycyjnym Subfunduszu istnieje
ryzyko, że pogorszenie sytuacji finansowej lub niewywiązanie
się z zobowiązań przez emitenta może w istotny sposób wpłynąć
negatywnie na wartość jednostek uczestnictwa.
Ryzyko płynności
– wynika z braku możliwości dokonywania transakcji
lub ograniczenia w nabywaniu lub zbywaniu danego instrumentu
przez Subfundusz. Może to doprowadzićnawet do konieczności
zawieszenia odkupywania jednostek uczestnictwa.
Ryzyko kontrahenta
– związane jest z możliwością niewywiązania się partnerów
Funduszu z zobowiązań wynikających z zawieranych przez
Fundusz umów.
Ryzyko operacyjne
– wynika głównie z nieadekwatnych lub zawodnych procesów
wewnętrznych, błędów ludzkich, błędów systemów lub jest
efektem zdarzeń zewnętrznych i może prowadzić do poniesienia
strat przez Subfundusz.
Ryzyko związane
z przechowywaniem aktywów
– istnieje ryzyko, że bank depozytariusz, jako podmiot
prowadzący rejestr aktywów Funduszu i jego Subfunduszy, lub
współpracujące z nim podmioty nie wywiążą się z obowiązków,
wskutek czego Subfundusz może
ponieść stratę.
Ryzyko stosowania
instrumentów pochodnych
– wynika z możliwości poniesienia strat spowodowanych
niekorzystnymi zmianami kursów akcji, poziomów stóp
procentowych, kursów walut itp. Ze względu na charakter
instrumentów pochodnych konsekwencje mogą być większe niż
w przypadku klasycznych instrumentów finansowych.
Niniejszy materiał został przygotowany przez Raiffeisen Bank Polska S.A. (dalej również „Bank”), który na podstawie odrębnej umowy pełni rolę dystrybutora jednostek uczestnictwa
subfunduszy Raiffeisen Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego Parasolowego. Organem Raiffeisen SFIO Parasolowy („Fundusz”) jest ALTUS Towarzystwo Funduszy
Inwestycyjnych S.A. („ALTUS TFI S.A.” lub „Towarzystwo”). ALTUS TFI S.A. jako organ Funduszu zarządza Funduszem i reprezentuje go w stosunkach z osobami trzecimi. Niniejszy materiał
ma charakter wyłącznie reklamowy i informacyjny oraz nie stanowi oferty w rozumieniu Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny. Szczegółowe informacje na temat jednostek
uczestnictwa funduszy inwestycyjnych określają Prospekty informacyjne („Prospekty”), dostępne w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej ALTUS
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Informacje zawarte w niniejszym materiale nie mogą być traktowane jako usługa doradztwa inwestycyjnego, podatkowego lub jako forma
świadczenia pomocy prawnej. Raiffeisen Bank Polska S.A. dołożył starań, aby zamieszczone w niniejszym materiale informacje były rzetelne oraz oparte na wiarygodnych źródłach.
Inwestycje w jednostki uczestnictwa są obarczone ryzykiem inwestycyjnym, co oznacza możliwość uzyskania negatywnego wyniku finansowego z tej inwestycji (włącznie z możliwością
utraty części lub całości zainwestowanego kapitału). Szczegółowy opis czynników ryzyka znajduje się w Prospektach. Historyczne wyniki inwestycyjne nie stanowią gwarancji osiągnięcia
podobnych wyników inwestycyjnych w przyszłości. Indywidualna stopa zwrotu z inwestycji w dany fundusz jest uzależniona od dnia nabycia oraz dnia odkupienia jednostek uczestnictwa,
a także od wysokości pobranych opłat manipulacyjnych, kategorii jednostek uczestnictwa oraz obowiązków podatkowych obciążających uczestnika, w szczególności wysokości podatku od
dochodów kapitałowych. Ewentualne zyski mogą ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu również wskutek zmian wielkości popytu i podaży na rynku instrumentów finansowych, kursu walutowego,
stopy procentowej lub innych czynników rynkowych mających wpływ na wycenę instrumentu. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa może się wiązać z konsekwencjami podatkowymi.
Zyski z inwestycji podlegają opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Bank nie ponosi żadnej odpowiedzialności za skutki podatkowe związane z inwestycją w jednostki uczestnictwa.
W celu uzyskania szczegółowych informacji w zakresie opodatkowania zysków z inwestycji Klient powinien zasięgnąć porady profesjonalnego doradcy podatkowego. Oferując jednostki
uczestnictwa, Bank nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji. Ostateczna decyzja co do zawarcia transakcji,
horyzontu inwestycyjnego oraz wielkości zaangażowanych środków należy wyłącznie do Klienta. Inwestycje w jednostki uczestnictwa nie są zobowiązaniem ani nie są gwarantowane
przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Przed nabyciem jednostek uczestnictwa należy zapoznać się z Regulaminem korzystania z usług pośrednictwa Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie
funduszy inwestycyjnych oraz Umową dotyczącą korzystania z usług pośrednictwa Raiffeisen Bank Polska S.A. w zakresie funduszy inwestycyjnych i wymaganymi prawem informacjami
zawartymi w Prospekcie, dostępnym w oddziałach Banku, na stronie Banku oraz na stronie ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Inwestowanie w jednostki uczestnictwa
może wiązać się z koniecznością poniesienia opłat i prowizji. Szczegółowe informacje na temat opłat i prowizji związanych z inwestowaniem w jednostki uczestnictwa określa Tabela
opłat, dostępna w placówkach Banku, na stronie internetowej Banku lub na stronie internetowej ALTUS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. Fundusz może lokować powyżej 35%
wartości aktywów każdego z subfunduszy w papiery wartościowe emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Skarb Państwa, Narodowy Bank Polski, a także w papiery wartościowe
emitowane, poręczone lub gwarantowane przez Państwo Członkowskie lub jedno z państw należących do OECD, wskazanych w Prospekcie, innych niż Rzeczypospolita Polska. Ze względu
na skład portfela inwestycyjnego subfunduszu lub ze względu na stosowane techniki zarządzania tym portfelem wartość aktywów netto subfunduszu może cechować się dużą zmiennością.
W zależności od przyjętej polityki inwestycyjnej subfundusze mogą lokować większość aktywów w inne kategorie lokat niż papiery wartościowe lub instrumenty rynku pieniężnego. Wszelkie
prawa autorskie, znaki towarowe i inne prawa własności intelektualnej pozostają przy Raiffeisen Bank Polska S.A. i/lub jego licencjodawcach i są chronione przez prawo autorskie oraz
inne prawa i postanowienia układów międzynarodowych. Żadna z części tego materiału nie może być kopiowana lub przekazywana nieupoważnionym osobom. Dokument ten nie może
być odtwarzany lub przetrzymywany w jakimkolwiek systemie odtwórczym: elektronicznym, magnetycznym lub innym. Wykorzystywanie tego dokumentu przez osoby nieupoważnione
lub działające niezgodnie z powyższymi zastrzeżeniami bez pisemnej zgody Raiffeisen Bank Polska S.A., lub w inny sposób naruszające przepisy prawa autorskiego może być powodem
wystąpienia z odpowiednimi roszczeniami. Raiffeisen Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2 256 683 400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71,
kodzie SWIFT: RCBWPLPW. Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; tel.: +48 22 347 70 00; fax: +48 22 347 70 01. Raiffeisen Polbank jest marką Raiffeisen Bank Polska S.A.
Download