Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do

advertisement
Kwestionariusz oceny odpowiedniości w odniesieniu do transakcji skarbowych
Zgodnie z Dyrektywą MIFID, Alior Bank SA, świadcząc usługi nabywania i zbywania instrumentów finansowych na
własny rachunek, jest zobowiązany dokonać oceny czy instrumenty finansowe, które mają być oferowane na podstawie
zawieranej umowy, są dla Państwa odpowiednie, biorąc pod uwagę uzyskaną od Państwa informację o Państwa wiedzy i
doświadczeniu w zakresie instrumentów finansowych.
W celu dokonania przez Alior Bank SA oceny odpowiedniości, prosimy o wypełnienie i podpisanie niniejszego
kwestionariusza (Kwestionariusz powinien zostać podpisany przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań w
imieniu Klienta), a następnie przekazanie go do Bankiera.
Prosimy o wstawienie znaku „X” w polach odpowiadających stwierdzeniom, które najlepiej odzwierciedlają
Państwa sytuację:
1.
Test Wiedzy o produktach skarbowych
TRANSAKCJE KASOWE
Sekcja I (produkty inwestycyjne)
Lokata dwuwalutowa
1. Lokata dwuwalutowa (LDW) to:
□ a. równoczesna lokata w conajmniej dwóch walutach
□ b. lokata w jednej walucie tzw. Walucie Bazowej z możliwością ewentualnego przewalutowania na inną
walutę tzw. Walutę Zamiany w przypadku zmiany kursu walutowego w odpowiednim kierunku
□ c. nie wiem
2. W lokacie dwuwalutowej:
□ a. zawsze dochodzi do wymiany waluty
□ b. oprocentowanie jest uzależnione od wysokości kursu walutowego związanego z ewentualnym
przewalutowaniem
□ c. nie wiem
3. Oprocentowanie lokaty dwuwalutowej zależy tylko od terminu lokaty:
□ a. nie, wpływ ma też kurs walutowy tzw. Kurs Zamiany.
□
□
b. tak
c. nie wiem
Papiery skarbowe
4.
□
□
□
Czy nabywca papieru dłużnego ma możliwość jego odsprzedaży przed datą zapadalności?
a. tak
b. nie
c. nie wiem
5. Emitentem obligacji skarbowych jest:
□ a. Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów
□
□
b. Narodowy Bank Polski
□
□
b. nie
c. nie wiem
6. Czy obligacje Skarbu Państwa są co do zasady bezpieczniejszym instrumentem niż niezabezpieczone obligacje
korporacyjne?
□ a. tak
2.
c. nie wiem
Doświadczenie inwestycyjne Klienta
A. Od jak dawna osoby zawierające transakcje w Państwa imieniu (przynajmniej 1 osoba) zajmują się niżej
wymienionymi grupami produktów
Do tej pory nie
zajmowały się
1
Papiery wartościowe, np. bony skarbowe, obligacje skarbowe, etc.
3
Lokaty dwuwalutowe, lokaty binarne, lokaty strukturyzowane, etc.
poniżej 1
roku
1 rok i
wiecej
B. Średnia ilość zawartych przez Państwa transakcji (dotyczy przynajmniej 1 instrumentu z danej grupy) w ciągu
ostatnich 12 m-cy wynosiła:
Dotyczy to także transakcji zawieranych z podmiotami innymi niż Alior Bank SA
0 transakcji
1
Papiery wartościowe, np. bony skarbowe, obligacje skarbowe, etc.
3
Lokaty dwuwalutowe, lokaty binarne, lokaty strukturyzowane, etc.
1-10
transakcji
>10
transakcji
C. Przybliżona wartość wszystkich dokonanych przez Państwa transakcji (dotyczy łącznie wszystkich instrumentów w
przedstawionych wyżej grupach) w ciągu ostatnich 12 m-cy wynosiła:
Dotyczy to także transakcji zawieranych z podmiotami innymi niż Alior Bank SA
0 - 200 tys zł
od 200 tys zł do 10 mln zł
powyżej 10 mln zł
Jeżeli nie przedstawią nam Państwo informacji dotyczących poziomu wiedzy w zakresie instrumentów finansowych oraz
Państwa doświadczenia inwestycyjnego, lub gdy przedstawione nam informacje będą niewystarczające, uniemożliwi to
Bankowi dokonanie oceny, czy dany instrument finansowy jest dla Państwa odpowiedni.
Bank nie będzie ponosił odpowiedzialności za negatywne konsekwencje braku przedstawienia nam wystarczających i
dokładnych informacji.
Oświadczam, że zapoznałem się z treścią Kwestionariusza, rozumiem przedstawione w nim
informacje oraz zapewniam, że udzielone odpowiedzi są zgodne z prawdą.
Odmawiam wypełnienia Kwestionariusza i oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż Bank nie
może ocenić odpowiedniości zawieranych przeze mnie transakcji. Akceptuję ryzyko, że wszystkie
produkty skarbowe oferowane przez Bank mogą okazać się dla mnie nieodpowiednie.
Imię i nazwisko
____________________________________________________________
Stanowisko(a)
____________________________________________________________
Podpis(y)
____________________________________________________________
Data
____________________________________________________________
Nr CIF Klienta
__________________
Potwierdzam prawidłową reprezentacje i tożsamość osób składających podpisy w imieniu Klienta
---------------------------------------------Podpis Bankiera
Dyrektywa MIFID – rozumiemy przez nią Ustawę o Obrocie Instrumentami Finansowymi z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U.
Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) oraz jej akty wykonawcze
Download