trening 4.2

advertisement
Katowice, 19 kwietnia 2007
SEMINARIUM NAUKOWE NKU
„RISK”
Indywidualne ubezpieczenie
„Specjalnie dla...”
Porozmawiajmy o
przyszłości…
RODZINA
•
zabezpieczenie dochodów
•
zabezpieczenie wykształcenia
i przyszłości dzieci
•
zabezpieczenie kredytów
•
Twoje inwestycje
2
Porozmawiajmy o
przyszłości…
ZDROWIE i ŻYCIE
•
•
ubezpieczenie na życie
„Specjalnie dla…”
umowy dodatkowe
3
Warianty
Specjalnie dla …
• ... Osób wychowujących dzieci
• ... Przedstawicieli wolnych zawodów
• ... Inwestorów
• ... Seniorów
• ... Kredytobiorców
• ... Ciebie
4
Jaka suma ubezpieczenia?
Wariant I
• Minimalna –
20 000 zł – dla osób do 50 lat
10 000 zł – dla osób powyżej 50 lat
5 000 zł – dla osób niepełnoletnich
• Maksymalna - zależna od składki, wieku, płci, zdrowia
ubezpieczonego oraz umów dodatkowych.
Ubezpieczony ma możliwość wyboru poziomu ochrony
pomiędzy minimalną a maksymalną sumą ubezpieczenia
przez cały okres ubezpieczenia.
Wariant II
• Stała - 1000 zł
5
Umowy dodatkowe
DNW - dodatkowa na wypadek śmierci w NW
( + 100 % sumy ubezpieczenia)
DIS
- dodatkowa zwolnienia z opłacania
składek na wypadek inwalidztwa
DIW - dodatkowa na wypadek inwalidztwa
spowodowanego NW lub jedną z chorób:
złośliwa choroba nowotworowa, zawał
serca, udar mózgu, utrata wzroku.
( wypłata 100 % sumy ubezpieczenia)
6
Umowy dodatkowe cd
DPZ - dodatkowa poważnych zachorowań
zawierana w celu zapewnienia ubezpieczonemu środków finansowych
np. na leczenie, rehabilitację lub pokrycie strat finansowych związanych
z absencją chorobową.
Poważne zachorowania to: złośliwa choroba nowotworowa, zawał serca,
udar mózgu, niewydolność nerek, całkowita utrata wzroku, stwardnienie
rozsiane, zabiegi kardiochirurgiczne na otwartym sercu- choroby zastawek
serca lub wykonanie pomostów okołotętnicowych oraz przeszczepy.
Świadczenie od 20 000 zł do 200 000 zł
7
Strategie inwestycyjne
•
Fundusz Gwarantowany
-
bezpieczne inwestycje, np. bony skarbowe, obligacje,
lokaty i depozyty bankowe;
•
Fundusz Obligacji
- duży udział papierów skarbowych
np. obligacje, bony, etc.
•
Fundusz Stabilnego Wzrostu
–
•
Fundusz Dynamiczny
-
•
większy udział ryzykownych inwestycji,
np. akcje, dłużne papiery wartościowe
duży udział ryzykownych inwestycji,
np. akcje i inwestycje zagraniczne
Fundusz Aktywnej Alokacji
–
akcje, obligacje , bony skarbowe
8
Wybór funduszu
Klient w ramach jednej umowy może:
• wybrać więcej niż jeden fundusz
• dowolnie określić alokację składki
w poszczególne fundusze
• zmienić alokację składki w dowolnym czasie
• przenosić środki pomiędzy funduszami
9
Jak to działa?
1. Wybieram rodzaj/rodzaje
Funduszu
2. Płacę składkę
jednorazową lub regularną,
doraźną
6. Inwestuje
w instrumenty adekwatne do
wybranego Funduszu
Towarzystwo:
3. Wycenia jednostki uczestnictwa (po wcześniejszym
odliczeniu kosztu zarządzania)
4. Zakupuje za składkę jednostki uczestnictwa według ceny
kupna obowiązującego w dniu transakcji
5. Ewidencjonuje jednostki na rachunkach jednostek
(każda polisa ma rachunek jednostek przy każdym
Funduszu, w którym ma ulokowane środki)
8. Zyski z inwestycji powiększają wartość aktywów
Funduszu
7. Zyski
z inwestycji
10
Fundusz Gwarantowany
11
Fundusz Obligacji
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Aktywa funduszu mogą być inwestowane w następujące instrumenty
finansowe:
bony skarbowe,
obligacje skarbowe,
inne papiery wartościowe emitowane lub gwarantowane przez Skarb
Państwa lub Narodowy Bank Polski,
inne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu,
depozyty bankowe.
Alokacja portfela inwestycyjnego – przykładowa struktura portfela
Funduszu Obligacji:
70% - średnio- i długoterminowe instrumenty dłużne,
10% - inne papiery wartościowe dopuszczone do publicznego obrotu,
10% - bony skarbowe,
10% - depozyty bankowe.
Akcje mogą stanowić do 10% wartości aktywów Funduszu Obligacji.
12
Fundusz Stabilnego
Wzrostu
13
Fundusz Aktywnej
Alokacji
Portfel modelowy
• 45% akcje
55% obligacje, bony skarbowe, inne instrumenty
dłużne
W funduszu przeważają akcje największych spółek
charakteryzujących się dużą płynnością. Poziom
akcji będzie zmienny, zależny od sytuacji rynkowej.
Statut funduszu dopuszcza maksymalne
zaangażowanie w akcje do 80%. Minimalne
zaangażowanie w akcje to 0%.
14
Fundusz Dynamiczny
15
Notowania funduszy
kapitałowych
16
Zyskowność funduszy
kapitałowych w 2006 roku.
 Fundusz Gwarantowany
- 2,8 %
 Fundusz Obligacji
- 3,4 %
 Fundusz Stabilnego Wzrostu
- 19,2 %
 Fundusz Dynamiczny
- 36,1 %
 Fundusz Aktywnej Alokacji
- 17,5 %
17
Pomyśl o przyszłości…
Dziękuję za uwagę

Mariola Noworyta
Download