rynek-kapitalowy-i

advertisement
Podział rynku na rynek pierwotny i wtórny. Eurorynki. Banki komercyjne in. depozytowokredytowe. Banki inwestycyjne.
Rynek finansowy to rynek, na którym dokonuje się transakcji instrumentów finansowych. Dzięki
rynkom finansowym mogą się zmieniać strony charakteru określający dany instrument finansowy.
Jeśli kontrakt finansowy wiąże dwie strony: kredytobiorcę Y i kredytodawcę X to strona X
sprzedaje go podmiotowi Z a podmiot Z wchodzi w zależność finansową ze stroną y, stając się
kredytodawcą. Dzięki temu, że na rynku finansowym zawierane są transakcje kupna-sprzedaży na
tym rynku ustala się cenę tych instrumentów finansowych. W przypadku sprawnie działających
rynków ta cena odzwierciedla wartość instrumentów finansowych. Znaczenie rynku finansowego
wiąże się z transferem pieniądza od podmiotów, które mają jego nadmiar i chcą go zainwestować do
podmiotów, które tego pieniądza mają niedobór i chcą sfinansować pewne przedsięwzięcie. Ma to
duże znaczenie gdyż pozwala na efektywną alokację kapitałów. Schemat ten przedstawia przepływy
pieniężne występujące w większości krajów rozwiniętych. Kapitałodawcy to osoby zgłaszające
podaż ( rząd, firma, gospodarstwa domowe).Podmioty te dostarczają kapitał dwoma kanałami: ▪
przez inwestycje w instytucjach finansowych np. depozyty bankowe, ▪ bezpośrednie na rynku
finansowym poprzez zakup instrumentów finansowych na tym rynku np. bony pieniężne NBP czy
obligacji rządowych, komunalnych, przedsiębiorstw czy też akcji. Kapitałobiorcy – zgłaszają popyt
na kapitał potrzebny do sfinansowania swoich przedsięwzięć inwestycyjnych lub konsumpcyjnych.
Tu podmioty są te same: rząd, firma, gospodarstwa domowe. Kapitałobiorcy otrzymują kapitał z: ▪
instytucji finansowych (kredyty w banku) ▪ bezpośrednio wchodząc na rynki finansowe np. emitując
obligacje lub akcje. Instrument finansowe są pośrednikami między kapitałodawcami i
kapitałobiorcami. Pierwszy kanał przepływu kapitału to inwestycje bezpośrednie na rynku7
finansowym,
Rynek finansowy to rynek, na którym dokonuje się transakcji instrumentów finansowych. Dzięki
rynkom finansowym mogą się zmieniać strony charakteru określający dany instrument finansowy.
Jeśli kontrakt finansowy wiąże dwie strony: kredytobiorcę Y i kredytodawcę X to strona X
sprzedaje go podmiotowi Z a podmiot Z wchodzi w zależność finansową ze stroną y, stając się
kredytodawcą. Dzięki temu, że na rynku finansowym zawierane są transakcje kupna-sprzedaży na
tym rynku ustala się cenę tych instrumentów finansowych. W przypadku sprawnie działających
rynków ta cena odzwierciedla wartość instrumentów finansowych. Znaczenie rynku finansowego
wiąże się z transferem pieniądza od podmiotów, które mają jego nadmiar i chcą go zainwestować do
podmiotów, które tego pieniądza mają niedobór i chcą sfinansować pewne przedsięwzięcie. Ma to
duże znaczenie gdyż pozwala na efektywną alokację kapitałów. Schemat ten przedstawia przepływy
pieniężne występujące w większości krajów rozwiniętych. Kapitałodawcy to osoby zgłaszające
podaż ( rząd, firma, gospodarstwa domowe).Podmioty te dostarczają kapitał dwoma kanałami:
przez inwestycje w instytucjach finansowych np. depozyty bankowe,
bezpośrednie na rynku finansowym poprzez zakup instrumentów finansowych na tym rynku np.
bony pieniężne NBP czy obligacji rządowych, komunalnych, przedsiębiorstw czy też akcji.
Kapitałobiorcy - zgłaszają popyt na kapitał potrzebny do sfinansowania swoich przedsięwzięć
inwestycyjnych lub konsumpcyjnych. Tu podmioty są te same: rzą
(…)
… z inwestycji będzie mniejszy od dochodu spodziewanego.
Są dwa składniki: możliwość, że strona kontraktu nie dotrzyma warunków; spadek dochodu z
inwestycji, gdy strona kontraktu nie dotrzyma warunków.
b) ryzyko rynkowe-( ryzyko ceny)wynika z faktu, że dochód z tytułu posiadania instrumentu
finansowego zależy od parametrów, które ustala rynek.
Parametry to ceny finansowe:
-stopa procentowa
-kurs walutowy
-cena…
….
WYKŁAD VI-14.04.2002R.
Ryzyko stopy procentowej jest jednym z rodzajów ryzyka rynkowego. Łączy się z wrażliwością
zaksięgowanej pozycji bilansu na zmiany stopy procentowej.
Wyróżniamy 2 rodzaje ryzyka:
ryzyko dochodu
ryzyko inwestycji
Ad1) wynika z braku synchronizacji między terminami zapadalności pozycji aktywów i pasywów
na zmiany stopy procentowej. Przykładem pozycji narażonych na te ryzyko…
… odsetkowego.
n- liczba dni między dniem emisji lub 1 dniem okresu odsetkowego, a dniem zakupu obligacji.
Cena obligacji 3-letnich na rynku wtórnym może być kalkulowana:
*jako ocena zdyskontowanych przepływów pieniężnych otrzymywanych przez posiadacza obligacji
od momentu jej zakupu do dnia jej wykupu przez emitenta, z tym że obliczenie ceny obligacji tą
metodą jest bardzo trudna ze względu na brak informacji…
… to może być jeszcze rozszerzone na następny okres odsetkowy, gdyż potencjalna wysokość
oprocentowania, w tym okresie jest łatwa do przewidzenia. AKCJE
Standardową metodą wyceny akcji jest podobnie jak w przypadku obligacji metoda
zdyskontowanych przepływów pieniężnych. Wg tej koncepcji wartość akcji jest równa sumie
wartości bieżących dochodów osiąganych z tytułu jej posiadaczy.
1)Ile wynoszą dochody z tytułu posiadania akcji…
…:
korzyści z efektów skali (bony skarbowe),
uczestnik funduszu korzysta z profesjonalnego zarządzania inwestycjami, gdyż fundusz zatrudnia
zarządzających portfelem, którzy są specjalistami.
Na rynku występują otwarte fundusze inwestycyjne (mają zmienną liczbę uczestników i zmienną
wielkość zaangażowanego kapitału).Udziały tego funduszu zwane jednostkami uczestnictwa są w
dowolnym momencie kupowane…
… istniejących w tym momencie zleceń i mamy kurs ciągły.
Metoda oparta na cenach- zlecenie dostosowuje się do kursu istniejącego na giełdzie. Na rynku
działają wtedy market-merkets. Są to strony, które gwarantują płynność rynku, gdyż są to podmioty,
które w każdym momencie są gotowe do zawarcia transakcji kupna-sprzedaży. Dostosowuje się do
sytuacji rynkowej. Podaję widełki cenowe tzn. cenę, po której są gotowi…
… do dywidendy, prawo do zakupu nowej emisji akcji czyli prawo poboru, prawo do głosu na
walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wyróżniamy akcje zmaterializowane i zdematerializowane,
zwyczajne i uprzywilejowane. Zwyczajne dają 1 głos na walnym zgr akcj i uprawniają do
otrzymania dywidendy o zmiennej wysokości w zależności od osiągniętego zysku przez spółkę oraz
decyzji walnego dotyczącego jego podziału na części…
Rynki finansowe - omówienie
Instrumenty finansowe o stałym dochodzie- wykład 6
Obligacje - Cena rozliczeniowa
Obligacje
Obligacje - rynek kapitałowy
Bankowość-obligacje
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download
Random flashcards
123

2 Cards oauth2_google_0a87d737-559d-4799-9194-d76e8d2e5390

ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards