Polityka pieniężna

advertisement
Andrzej Sławiński
Kreacja pieniądza:
mity i rzeczywistość
• Czy banki centralne kreują pieniądze?
• Czy QE to masowe drukowanie
pieniędzy?
1. Czy banki centralne emitują pieniądze?
Warszawa.gazeta.pl
Bilans banku komercyjnego
Depozyty
gospodarstw domowych
Depozyty
przedsiębiorstw
Fundusze inwestycyjne
Akcje i obligacje
Udziały
Banki komercyjne
Kredyty
obrotowe
Kredyty
konsumpcyjne
Depozyty
przedsiębiorstw
Depozyty
gospodarstw
domowych
Bieżące
wydatki na
towary i usługi
Dochody z pracy
i lokat kapitałowych
Oszczędności
Banki komercyjne
Kredyty
krótkoterminowe
Popyt banków na
płynne rezerwy
Depozyty
bieżące
Uzupełnianie
depozytów
z dochodów
bieżących
Płynne rezerwy
banków komercyjnych
w banku centralnym
Konieczność umożliwienia
klientom banków dokonywania:
Wypłat
gotówkowych
Wypłat
bezgotówkowych
System
płatniczy
Bilans banku centralnego
Rezerwy
walutowe
Płynne rezerwy
Pożyczki
płynnościowe
Bilans banku centralnego
Płynne rezerwy
Rezerwy
walutowe
Pożyczki
płynnościowe
Gotówka
System
płatniczy
Bilans banku komercyjnego
Kredyty
Depozyty
przedsiębiorstw
Bilans banku centralnego
Zakup walut i obligacji od
banków, udzielanie im pożyczek
Gotówka
w obiegu
Banki centralne emitują tylko pieniądz papierowy
Podaż pieniądza
Depozyty
gospodarstw domowych
NBP
Y
MD
C
MS
i
R
2. Czy QE to masowe drukowanie
pieniędzy?
QE nie oznacza „drukowania pieniędzy”
przez bank centralny
Bilans banku centralnego
Rezerwy
walutowe
Płynne rezerwy
Pożyczki
płynnościowe
Obligacje
skarbowe
Płynne rezerwy
12
Skuteczność QE jako czynnika pobudzającego
wzrost kredytu i podaży pieniądza – USA
Fed balance sheet (2007=100)
Bank lending (2007=100)
600
600
400
400
200
200
0
2007
0
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
13
Skuteczność QE jako czynnika pobudzającego
wzrost kredytu i podaży pieniądza – Wielka Brytania
BoE balance sheet (2007=100)
Bank lending (2007=100)
600
600
400
400
200
200
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
14
Skuteczność QE jako czynnika pobudzającego
wzrost kredytu i podaży pieniądza – strefa euro
ECB balance sheet (2007=100)
Bank lending (2007=100)
300
300
200
200
100
100
0
0
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
Balance sheet recession
SPŁATY
NETTO
KREDYTÓW
STAGNACJA
GOSPODARCZA
ZYSKI FIRM
LOKOWANE
W BANKACH
RELATYWNY
NADMIAR
OSZCZĘDNOŚCI
EKSPANSJA
FISKALNA
Ceny ziemi i akcji w Japonii w latach 1955-2012
Christoph A. Schaltegger, Martin Weder, „Will Europe Face A Lost Decade? A Comparison With Japan's Economic Crisis” Center for
Research in Economics, Management and the Arts Working Paper No. 2013-03, Zürich
Spadek
długoterminowych
stóp procentowych
QE
Efekt
majątkowy
Spadek kursu
waluty
krajowej
„Sypanie pieniędzy z helikoptera”= zwiększanie
podaży pieniądza bezpośrednio przez bank
centralny:
• Kredytowanie przedsiębiorstw przez bank
centralny (kupowanie obligacji firm na
rynku pierwotnym – bezpośrednio od
przedsiębiorstw)
W sytuacjach kryzysowych:
gdy ustaje akcja kredytowa banków
• Kredytowanie rządu przez bank centralny
(kupowanie obligacji skarbowych na rynku
pierwotnym – bezpośrednio od rządu)
www.telegraph.co.uk
Zakup obligacji skarbowych na rynku pierwotnym
BANK CENTRALNY
Zakup
obligacji
skarbowych
BUDŻET
Wzrost
podaży
pieniądza
BANKI KOMERCYJNE
Pieniądze na
rachunkach
rządu
Zakup obligacji firm na rynku pierwotnym
BANK CENTRALNY
Zakup
obligacji
firm
PRZEDSIĘBIORSTWA
Wzrost
podaży
pieniądza
BANKI KOMERCYJNE
Pieniądze na
rachunkach
firm
Czy QE może zmniejszyć problem
nadmiernego zadłużenia rządów?
BANK CENTRALNY
Portfel
obligacji
skarbowych
Oprocentowanie
obligacji
Zysk netto
BUDŻET
Zobowiązania
z tytułu
wyemitowanych
obligacji
skarbowych
ECB
Pożyczkodawca
ostatniej instancji
dla banków
Pożyczkodawca
ostatniej instancji
dla rządu
Brak do czasu
powstania
unii politycznej
AT
BE
KY
EE
FI
FR
GR
ES
NL
IE
LT
LU
LV
MT
DE
PT
SI
SK
IT
bn EUR
190
140
90
40
-10
Dane EBC
Porównanie zakupów obligacji skarbowych
przez banki centralne do ich emisji netto
bln EUR
1,0
0,8
zakupy netto obligacji skarbowych przez bank centralny
emisje netto obligacji skarbowych
0,6
0,4
0,2
0,0
FR
ES
NL
DE
IT
JP (QE1)
JP (QE2)
JP (Q&QE)
US
Pier Carlo Padoan, „The EU Economy After the Great Recesion”, Public Lecture, European Institute, London
Puenta: EBC może być niszczarką długu,
ponieważ to nie banki centralne emitują pieniądze.
Download