Lokaty bankowe - Strona domowa Łukasz Strojny

advertisement
Charakterystyka możliwości
inwestowania na polskim
rynku
Łukasz Strojny
Jak działa giełda papierów
wartościowych?
•
•
•
•
Uczestnicy sesji giełdowych
pośrednicy (czyli maklerzy)
samodzielni uczestnicy giełdy
urzędnicy
“goście”
Co to jest papier wartościowy?
Papier wartościowy to dokument
przysługujący jego posiadaczowi prawa
majątkowe.
Rodzaje papierów
wartościowych:
• akcje
• obligacje
Jak rozpocząć inwestowanie?
• założenie rachunku inwestycyjnego
• biuro maklerskie, makler, doradca
inwestycyjny
• formularze zleceń
• przebieg transakcji giełdowej
• ustalenie kursu
• makler - specjalista
• ryzyko inwestowania (akcje, obligacje)
• sposoby zmniejszenia ryzyka
• hossa i bessa
Inwestowanie na rynku
kapitałowym
Inwestycja
„ Inwestycja jest w istocie bieżącym
wyrzeczeniem dla przyszłych korzyści.
Ale teraźniejszość jest względnie
dobrze znana, natomiast przyszłość to
tajemnica. Przeto inwestycja jest
wyrzeczeniem się pewnego dla
niepewnej korzyści”.
Rodzaje inwestycji:
• Inwestycje rzeczowe
• Inwestycje finansowe
Inwestor
Wyodrębnia się dwie kategorie
inwestorów:
•
•
inwestor bierny
inwestor czynny
Fundusze inwestycyjne
Na WGPW występuje 6
indeksów giełdowych:
•
•
•
•
•
•
- WIG
-WIRR
- WIG20
- MIDWIG
-TechWIG
-NIF
Możliwości inwestycyjne w
Polsce
Ile możemy odłożyc?
Najlepsze fundusze
inwestycyjne:
Akcje
• Początki akcyjnych papierów
wartościowych
Definicja akcji
Akcje są to papiery wartościowe
oznaczające prawo jej
posiadacza
do współwłasności
przedsiębiorstwa, które ją
wyemitowało, czyli spółki akcyjnej
Rodzaje akcji
•
•
•
•
imienne
na okaziciela
zwykłe
uprzywilejowane
Obrót akcjami
• Ryzyko związane z posiadaniem
nowych akcji
Obligacje
Obligacja jest to instrument finansowy
(papier wartościowy), w którym jedna
strona, zwana emitentem obligacji,
stwierdza, że jest dłużnikiem drugiej
strony, zwanej obligatariuszem (jest to
właściciel obligacji) i zobowiązuje się
wobec niego do wykupu obligacji.
Cechy charakterystyczne
obligacji
• termin wykupu
• cena emisyjna
• oprocentowanie
Rodzaje obligacji
• obligacje oszczędnościowe
• obligacje rynkowe
RYNEK PIERWOTNY
Dlaczego warto kupować
obligacje skarbowe?
• pewność lokaty w przypadku obligacji
skarbowych,
• możliwość wycofania się z inwestycji w
dowolnym momencie (sprzedaż na giełdzie
bez utraty oprocentowania),
• możliwość stałego śledzenia wartości swoich
inwestycji,
• możliwość uzyskiwania kredytów pod zastaw
obligacji.
RYNEK WTÓRNY - GIEŁDA
Jakie obligacje na GPW?
• obligacje 2-letnie, o wartości nominalnej 1000 zł,
• obligacje 3-letnie, o wartości nominalnej 100 zł oraz
1000 zł,
• obligacje 5-letnie, o wartości nominalnej 1000 zł,
• obligacje 7-letnie, o wartości nominalnej 1000 zł,
• obligacje 10-letnie, o wartości nominalnej 1000 zł
• obligacje 20-letnie, o wartości nominalnej 1000 zł
Oprocentowanie obligacji
• zmiennym oprocentowaniu
• stałym oprocentowaniu,
• zerokuponowe.
JAK INWESTOWAĆ?
Ogólne zasady inwestowania
•
•
•
•
•
Proste metody inwestowania w akcje
Metoda średniego kosztu
Metoda stałej kwoty kapitału
Metoda stałego współczynnika
Metoda cenowo-wskaźnikowa
Opłacalność Obligacji
JAKĄ OBLIGACJĘ WYBRAĆ?
• obligacje dwuletnie o stałym oprocentowaniu
• obligacje trzyletnie o zmiennym
oprocentowaniu
• czteroletnie obligacje indeksowane
• obligacje dziesięcioletnie o zmiennym
oprocentowaniu
Jak inwestują Polacy?
• Fundusze inwestycyjne to niezwykle
atrakcyjna forma inwestowania
pieniędzy. PKO Bank Polski oferuje je
wspólnie z PKO Towarzystwem
Funduszy Inwestycyjnych S.A.
• Stopa zwrotu za okres od 31.01.2002 do
31.01.2007 dla funduszy zarządzanych
przez PKO TFI S.A. wyniosła od 27,89%
do 165,86%.
Fundusze Inwestycyjne Arka
Lokaty bankowe
Lokata to najprostsza i najpopularniejsza
forma oszczędzania. Polega ona na oddaniu
przez inwestora do dyspozycji banku
określonej kwoty pieniędzy na oznaczony
czas. W zamian za możliwość obrotu
pieniędzmi, bank wypłaca klientowi odsetki.
Podział lokat (1)
• krótkoterminowe
• średnioterminowe
• długoterminowe
Podział lokat (2)
•
•
•
•
•
lokata terminowa
lokata progresywna (Dynamiczna)
lokata rentierska
lokata negocjowana
lokaty w bankach wirtualnych
Oprocentowanie lokat
• stałe i zmienne
• nominalne i efektywne
Podstawowe pojęcia
• kapitalizacja
• płynność
• stopy zwrotu
Dysponowanie środkami
Środkami zdeponowanymi w banku mogą
dysponować:
• właściciel
• współwłaściciel
• pełnomocnik
Rodzaje pełnomocnictwa:
• ogólne
• szczególne
• jednorazowe
Nieruchomości
„Nieruchomościami są części powierzchni
ziemskiej stanowiącej odrębny przedmiot
własności (grunty), jak również budynki
trwale z gruntem związane lub części
takich budynków, jeżeli na mocy
przepisów szczególnych stanowią odrębny
od gruntu przedmiot własności.”
Kodeks cywilny (art. 46)
Cechy nieruchomości
•
•
•
•
•
złożoność fizyczna
stałość w miejscu
trwałość
różnorodność
niepodzielność
Rodzaje nieruchomości
•
•
•
•
gruntowa
zabudowana
budynkowa
lokalowa
Funkcje nieruchomości
•
•
•
•
•
funkcja zastawu
funkcja dochodowa
funkcja lokacyjna (tezauryzacyjna)
funkcja spekulacyjna
funkcja fiskalna
Literatura:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Rynek nieruchomości : system i funkcjonowanie / Marek Bryx.
Nieruchomość a rynek / Ewa Kucharska-Stasiak
Produkty bankowe : rynek usług finansowych / Michael Bitz.
Sztuka zarządzania finansami” Z. Wilimowska, M. Wilimowski; Cz.I ; OWOPO,
Bydgoszcz 2001
„Fundusze inwestycyjne na polskim rynku” Z. Wilimowska, M. Madeła; OW
Politechnika Wrocławska, Wrocław 1998
„Rynek papierów wartościowych”, W. Bień, Wyd. Difin, Warszawa 2004
„Portfel Inwestycyjny Banku” J. Nowakowski, P. Niedziółka, J. Mieloszyk, Wyd.
Difin, W-wa 2002
http://www.gpw.com.pl/gpw.asp?cel=edukacja&k=86&i=/papiery_wart/obligacje
http://www.kpwig.gov.pl/f1e1.htm
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akcja_(prawo)
Dziękujemy za uwagę i
pozdrawiamy :)
Download