Zadania PRAWDA FAŁSZ Akcja należy do dłużnych papierów

advertisement
Zadania
Akcja należy do dłużnych papierów wartościowych.
Akcje i obligacje mogą być notowane na giełdzie.
Bessa jest korzystna dla posiadaczy akcji.
Ceduła giełdowa to oficjalny wykaz notowań papierów wartościowych notowanych na giełdzie.
Ceduła giełdowa to dokument uprawniający do emisji papierów wartościowych.
Ceny akcji na giełdzie, podobnie jak w przypadku towarów, kształtowane są przez prawa popytu i podaży.
Z reguły ceny akcji rosną, gdy poprawia się sytuacja ekonomiczna w całym kraju.
Charakterystyczną cechą inwestycji w akcje są znaczne wahania wartości tej inwestycji.
Dywidenda to inaczej zysk z obligacji.
Fundusz inwestycyjny to kwota pieniędzy jaką przeznaczamy na inwestycje.
Hossa oznacza sytuację, gdy ceny akcji rosną.
Indeks opisujący ceny wszystkich akcji notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie to
WARSET.
Inwestycje w obligacje skarbowe nie pozwalają na wycofanie zainwestowanych środków przed terminem
wykupu.
Inwestycje w obligacje skarbowe są bardzo ryzykownym sposobem lokowania pieniędzy.
Inwestycje w obligacje skarbowe są bezpieczną formą lokowania środków.
Jedną z zalet inwestycji na rynku nieruchomości jest tej możliwość szybkiej zamiany formy inwestycji na
gotówkę.
Jedną z zalet inwestycji w akcje notowane na giełdzie jest stosunkowo duża płynność.
Lokaty w banku są bezpieczną formą lokowania środków.
Makler to osoba, która dokonuje transakcji w imieniu inwestora giełdowego.
Na giełdzie papierów wartościowych notowane są wyłącznie akcje.
Osoba posiadająca rachunek w biurze maklerskim nazywana jest maklerem.
Oszczędzanie jest działaniem aktywnym.
Oszczędzanie jest równoznaczne z inwestowaniem.
Płynność inwestycji to inaczej rentowność.
Podatek od zysków kapitałowych to inaczej podatek od ryzyka.
Prowizja od obrotu giełdowego jest w całości odprowadzana do budżetu państwa.
Przykładem papieru wartościowego jest akcja firmy X nie notowanej na giełdzie.
Rentowność inwestycji to inaczej zyskowność.
Rentowność możemy liczyć wyłącznie w przypadku inwestycji w akcje.
Rynek podstawowy przeznaczony jest dla najmniejszych spółek.
TechWIG jest najstarszym polskim indeksem giełdowym.
W celu przeprowadzenia transakcji na giełdzie konieczne jest posiadanie rachunku w Narodowym Banku
Polskim.
W Polsce zyski z tytułu inwestycji w akcje i obligacje nie są opodatkowane.
WIG-20 opisuje średnią cenę 20 największych spółek notowanych na warszawskiej giełdzie.
Dla kupującego wskaźnik Cena/Zysk powinien osiągać jak najniższe wartości.
Wyłączną korzyścią zakupu akcji jest możliwość otrzymywania dywidendy.
Wzrost ceny akcji oraz wypłacone dywidendy stanowią składniki całkowitego dochodu z tytułu posiadania akcji.
Zlecenie giełdowe to polecenie dokonania transakcji kupna bądź sprzedaży papieru wartościowego na giełdzie.
PRAWDA FAŁSZ
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
Download