Wprowadzenie. Poj*cie i struktura rynku finansowego

advertisement
Wprowadzenie.
Pojęcie i struktura rynku
finansowego
Wprowadzenie
Podstawowym regulatorem procesów
ekonomicznych w gospodarce rynkowej jest
rynek.
Rynek to miejsce, w którym spotyka się podaż z
popytem. Przedmiotem obrotu mogą być różne towary
lub usługi. Rynek ma zasięg lokalny, krajowy,
regionalny lub globalny.
2
Wprowadzenie
Podaż pieniądza kreują oszczędności gospodarstw
domowych, nadwyżki finansowe przedsiębiorstw, jednostek
publicznych lub inwestorów finansowych, a także
przepływy globalne kapitału.
Popyt na pieniądz kreują przedsiębiorstwa, państwo i
jednostki publiczne poszukujące źródeł finansowania,
jednostki samorządu terytorialnego, a także gospodarstwa
domowe finansujące aktywność na rynku mieszkaniowym.
Struktura popytu i podaży determinuje trendy rynkowe.
3
Wprowadzenie
Podstawowe podmioty rynku:
• gospodarstwa domowe,
• przedsiębiorstwa,
• jednostki administracji centralnej i lokalnej,
• strefa produkcji niematerialnej (wojsko, nauka, kultura,
służba zdrowia).
4
Przepływ strumieni finansowych
pomiędzy podmiotami rynku
5
Rynek finansowy – podstawowe
pojęcia
Rynek finansowy to specyficzny rodzaj rynku, na którym
przedmiotem obrotu są instrumenty finansowe. Instrumentem
finansowym
jest
określone
zobowiązanie
finansowe
kapitałobiorcy oraz prawo przysługujące kapitałodawcy.
Specyficznym instrumentem są papiery wartościowe.
6
Rynek finansowy – podstawowe
pojęcia
Według Kaźmierczaka „rynek finansowy jest to miejsce
zawierania transakcji mający za przedmiot szeroko rozumiany
kapitał finansowy”.
Według Profesora Chrzana „rynek finansowy można określić
jako ogół transakcji papierami wartościowymi będącymi
instrumentami udzielania kredytów krótko-średnio i długo
terminowymi”.
7
Rynek finansowy – podstawowe
pojęcia
Rynek finansowy nie oznacza konkretnego miejsca, lecz
różnorodne procesy pozyskiwania i udostępniania kapitału
oraz transakcje w stosunku do nich pochodne, których
celem nie jest kupno i sprzedaż kapitału, lecz uzyskanie
określonych korzyści wyłącznie z tytułu zawarcia danej
transakcji (np. transakcje kupna i sprzedaży akcji przez
inwestorów na giełdzie).
8
Rynek finansowy – podstawowe
pojęcia
Rynek finansowy jest to więc w dużym stopniu
abstrakcyjne miejsce, gdzie nieustannie dochodzi do
zawierania i realizowania transakcji, których przedmiotem
są kapitał w formie pieniężnej i instrumenty finansowe.
9
Podstawowe pojęcia
Instrument finansowy (ang. Financial Instrument) jest to
kontrakt (umowa) między dwoma stronami - kapitałodawcą i
kapitałobiorcą, regulujący zależność finansową między tymi
stronami.
Papier wartościowy (również nazywany instrumentem
finansowym) jest to prawo do przyszłych dochodów lub aktywów
(dowolnych praw finansowych lub dóbr, które mogą być
przedmiotem własności) jego wystawcy.
10
Podstawowe pojęcia
Podział instrumentów finansowych:
• instrumenty
finansowe
mające
charakter
własnościowy (akcje, udziały w przedsiębiorstwach),
• instrumenty
finansowe
mające
charakter
wierzytelności (kredyty bankowe, obligacje),
• instrumenty finansowe mające charakter terminowy
(kontrakty terminowe, opcje).
11
Schemat funkcjonowania rynku
finansowego
12
Rynek finansowy
Instytucje finansowe (pośrednicy finansowi):
• Banki (komercyjne i inwestycyjne).
• Fundusze inwestycyjne.
• Fundusze emerytalne.
•Towarzystwa ubezpieczeniowe.
13
Podział rynku finansowego
Rynek finansowy można podzielić na:
• rynek pieniężny,
• rynek kapitałowy,
• rynek instrumentów pochodnych,
• rynek walutowy,
• rynek depozytowo – kredytowy.
14
Rynek pieniężny
Rynek pieniężny (ang. Money Market) to rynek
instrumentów finansowych określanych jako
„krótkoterminowe”, ponieważ okres do ich
wykupu (tj. okres, przez jaki istnieją) nie
przekracza 1 roku.
15
Rynek pieniężny
Krótkoterminowy charakter tych instrumentów
sprawia, że służą one pozyskiwaniu środków
przede wszystkim na finansowanie bieżących
potrzeb, rzadko natomiast inwestycji.
Instrumentami rynku pieniężnego często są
papiery wartościowe, mające z reguły charakter
wierzycielski (instrumenty dłużne).
16
Rynek kapitałowy
Rynek kapitałowy (ang. Capital Market) to rynek
instrumentów finansowych określanych jako
średnio i długoterminowe, ponieważ okres do ich
wykupu wynosi co najmniej 1 rok albo nie jest z
góry określony.
17
Rynek kapitałowy
Średnio- i długoterminowy charakter tych
instrumentów sprawia, że służą one
do pozyskiwania środków przeznaczonych przede
wszystkim do finansowania inwestycji, rzadziej
natomiast potrzeb bieżących.
W ramach rynku kapitałowego wyróżnia się rynek
papierów wartościowych oraz rynek kredytów
długoterminowych.
Instrumentami rynku kapitałowego mają charakter
wierzycielski lub własnościowy.
18
Rynek instrumentów pochodnych
Rynek instrumentów pochodnych (ang.
Derivatives Market) to rynek, który powstał i
rozwinął się w konsekwencji dużej zmienności
rynków finansowych i związanego z tym ryzyka.
Zawiera się na nim transakcje z wykorzystaniem
instrumentów finansowych stanowiących swoistą
umowę (kontrakt) między stronami transakcji.
19
Rynek instrumentów pochodnych
Cena instrumentu pochodnego jest bezpośrednio
lub pośrednio zależna od wartości lub ceny
instrumentu bazowego np. papieru wartościowego,
indeksu giełdowego, kursu walutowego lub stopy
procentowej.
Rynek terminowy nie służy do pozyskiwania
kapitału.
20
Rynek walutowy
Rynek walutowy – to rynek wymiany jednej
waluty na inną oraz miejsce kształtowania
kursów walutowych.
Rynek walutowy, podobnie jak rynek
instrumentów pochodnych nie jest rynkiem, na
którym pozyskuje się kapitał.
21
Rynek walutowy
Ten segment rynku finansowego umożliwia m.in.
przepływy pieniężne między rożnymi miejscami
na świecie (a więc miejscami obowiązywania
rożnych walut), w których w danym czasie
znajdują się wolne środki finansowe
i podmioty poszukujące kapitału – umożliwia
bowiem „przeliczenie” wartości tych Śródków
pieniężnych z jednej waluty na inną.
22
Rynek depozytowo – kredytowy
Rynek depozytowo – kredytowy to rynek
transakcji, których przedmiotem jest kapitał
pieniężny zgromadzony w formie rożnego
rodzaju depozytów i lokat w instytucjach
kredytowych (przede wszystkim w bankach)
przekształcany
w kredyty i pożyczki.
23
Rynek depozytowo – kredytowy
Rynek ten obejmuje również kredyty i pożyczki
udzielane przez instytucje niebankowe, jak np.
kredyty kupieckie funkcjonujące w relacjach
między przedsiębiorstwami.
24
Struktura rynku finansowego
25
Funkcje rynku kapitałowego
• alokacja kapitału,
• mobilizacja kapitału,
• wycena kapitału,
• transformacja kapitału.
26
Rodzaje rynków kapitałowy
• Rynek pierwotny (ang. Primary Market).
• Rynek wtórny (ang. Secondary Market).
27
Rynek pierwotny
Z rynkiem pierwotnym mamy do czynienia
wówczas, gdy nabycie papierów wartościowych
nowej emisji proponuje ich emitent.
Na rynku pierwotnym ma zatem miejsce zasilenie
emitenta w kapitał.
28
Rynek pierwotny
Z rynkiem pierwotnym mamy po raz pierwszy do
czynienia w momencie zakładania spółki akcyjnej,
kiedy to jej założyciele deklarują objęcie lub
proponują innym osobom objęcie określonej liczby
akcji.
W celu finansowania dalszego rozwoju spółka
może dokonywać kolejnych emisji akcji lub
papierów wartościowych o charakterze dłużnym –
to również będą operacje rynku pierwotnego.
29
Rynek wtórny
Z rynkiem wtórnym mamy do czynienia wówczas,
gdy po wyemitowaniu i przydziale papierów
wartościowych nowej emisji ich pierwszemu
właścicielowi, papiery te są następnie
sprzedawane na rynku przez osoby inne niż
emitent.
30
Rynek wtórny
Rynek wtórny polega więc na obrocie
papierami wartościowymi między inwestorami.
Innymi słowy, zasilenie emitenta w kapitał nie
odbywa się na rynku wtórnym.
To właśnie na rynku wtórnym kształtuje się
bieżąca wartość (cena) papierów wartościowych i
to na tym rynku właściciel papierów może je
sprzedać.
31
Najważniejsze instytucje działające
na rynku kapitałowym
• Banki komercyjne i inwestycyjne.
• Towarzystwa ubezpieczeniowe.
• Fundusze emerytalne.
• Fundusze powiernicze.
• Narodowe Fundusze Inwestycyjne.
32
Najważniejsze instytucje działające
na rynku kapitałowym
• Komisja Papierów Wartościowych i Giełd.
• Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
S.A.
•Domy maklerskie.
•Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.
•Centralna Tabela Ofert (CeTo).
33
Download