Rynek finansowy

advertisement
Marek Zuber
Giełda: fakty i mity
Rynek finansowy – rynek na którym dokonywane są
transakcje instrumentami finansowymi,
ma charakter wirtualny
Podział:
1. Rynek papierów wartościowych:
Rynek papierów dłużnych (w tym rynek papierów
skarbowych
Rynek papierów udziałowych (rynek akcji)
2. Rynek walutowy
3. Rynek pieniężny
Międzybankowy rynek depozytów i lokat
Rynek zbywalnych papierów wartościowych
4. Rynek instrumentów pochodnych
Najważniejsze funkcje:
- Umożliwiają spotkanie potrzebujących kapitał z
posiadającymi kapitał (nie tylko na poziomie
przedsiębiorstwa, ale także państwa)
- Dają możliwość zamiany jednych aktywów na inne
wspomagając w ten sposób aktywność gospodarczą
- Umożliwiają ograniczenie ryzyka i intensyfikację wyników
działalności gospodarczej (np. zabezpieczanie ryzyka
walutowego, czy też stopy procentowej)
- Dają szansę wielopłaszczyznowego lokowania swoich
oszczędności
- Umożliwiają spekulację
RYNEK
FINANSOWY
BANKI
KLIENCI
INDYWIDUALNI
BROKERZY
PRZEDSIĘBIORSTWA
DUŻE
INSTYTUCJE
FINANSOWE
INNE
PODMIOTY
Ryzyko inwestycyjne
To niebezpieczeństwo tego, że nie zarobimy na naszych
inwestycjach lub wręcz poniesiemy straty. W praktyce im
większe potencjalne zyski, tym większe ryzyko związane z
inwestycją. Najbezpieczniejsze formy inwestowania dadzą
nam więc stosunkowo niewielkie zyski.
Rynek papierów wartościowych:
1. Rynek papierów dłużnych (w tym rynek papierów
skarbowych) – rynek na którym dokonuje się transakcji
papierami dłużnymi, a więc takimi, które są emitowane po to,
aby zebrać środki na określony cel, a ich wystawca
zobowiązuje się do ich wykupienia w określonym terminie,
przy czym termin ten jest nie krótszy, niż jeden rok
Rynek papierów dłużnych:
• Papiery skarbowe
• Papiery komercyjne
warunek – czas do wykupu (zapadalność) przynajmniej
rok!
Faktycznie papiery komercyjne to:
• Obligacje jednostek samorządu terytorialnego
(komunalne)
• Obligacje przedsiębiorstw
Uwaga: Obligacja też ma cenę!
Rynek papierów wartościowych:
2. Rynek papierów udziałowych (rynek akcji) – rynek na
którym dokonuje się transakcji papierami udziałowymi
(akcjami), a więc takimi, które dają prawo do części
majątku danego podmiotu. Inaczej zwany rynkiem
kapitałowym.
Rynek papierów wartościowych:
Akcja – papier wartościowy dający udział w majątku danego
podmiotu. Innymi słowy posiadając akcje jakiegoś podmiotu
stajemy się jego współwłaścicielami. Jest on emitowany w celu
pozyskania
środków
na
określone
cele
związane
z
funkcjonowaniem podmiotu.
Mamy wiele rodzajów akcji, nie wszystkie dają nam np. takie
samo prawo do partycypowania w majątku firmy, czy tez do
głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy.
Zyski z posiadania akcji mogą wynikać ze sprzedaży po wyższej
cenie, niż cena zakupu lub z otrzymania tzw. dywidendy.
Dywidenda jest to część zysku jakie przedsiębiorstwo przeznacza
dla swoich akcjonariuszy, czyli posiadaczy akcji.
Miejscem obrotu akcjami jest giełda. Tu też mamy rynek
pierwotny i wtórny.
Tokyo
Nowy Jork
Londyn
Rynek papierów udziałowych
Indeks giełdowy – wskaźnik pokazujący tzw. klimat na rynku.
Możemy się dzięki niemu dowiedzieć, czy przeważa popyt, czy
też podaż. Mamy informacje o zainteresowaniu spółkami
giełdowymi.
Rynek mocny i słaby
Najważniejsze indeksy giełdowe na świecie:
DJ
Nikkei
NASDAQ
DAX
FTSE
Rynek papierów udziałowych
Polskie indeksy giełdowe:
WIG warszawski indeks giełdowy
WIG20
TECHWIG
MIDWIG
NIF indeks narodowych funduszy inwestycyjnych
WIG-TELKOM
WIG-INFO
WIG-SPOZYW
WIG-BUDOW
WIG-BANKI
WIRR warszawski indeks rynku równoległego
Rynek papierów udziałowych
Jak się ustala kurs akcji?
Zlecenia kupna i sprzedaży z biur maklerskich decydują o
cenie akcji w danym momencie
Oferty sprzedaży
ilość akcji
cena
100
23,7
900
23,4
200
21,9
Oferty kupna
cena
ilość akcji
21,9
100
20,8
3800
19,2
650
Wig
Źródło: www.bankier.pl
Wig 20
Źródło: www.bankier.pl
Techwig
Źródło: www.bankier.pl
Najważniejsze czynniki wpływające na sytuację
rynków finansowych, także na giełdę.
- Polityka monetarna
- Polityka fiskalna
- Otoczenie makroekonomiczne: sytuacja gospodarcza,
podstawowe wskaźniki makroekonomiczne takie jak PKB,
wskaźniki inflacji, deficyt obrotów bieżących
- Sytuacja polityczna
- Wpływ sytuacji międzynarodowej (makroekonomicznej
i politycznej, a także tzw.
„klimat inwestycyjny” na rynkach spokrewnionych)
- Działalność kapitału zagranicznego
Cel inwestycji na rynkach
Cel inwestycji – po co wchodzimy na rynki finansowe, czyli
dlaczego decydujemy się na lokowanie własnych
oszczędności?
Chcemy zarobić, albo przynajmniej nie stracić (inflacja).
Inwestycje długoterminowe – nie interesuje nas
krótkoterminowy zysk, chodzi nam o osiągnięcie celu w
długim terminie. W takim przypadku będziemy najczęściej
wybierać inwestycje mniej ryzykowne
Inwestycje krótkoterminowe – jeśli chcemy zyskać w krótkim
terminie, to musimy wybrać te inwestycje, które nam to
umożliwią, a więc inwestycje o wyższym poziomie ryzyka. W
takiej sytuacji niezbędna jest jednak większa wiedza i
śledzenie na bieżąco tego, co dzieje się z naszymi
inwestycjami.
Najważniejsze zasady inwestora:
1. dywersyfikuj portfel inwestycyjny
2. im większe ryzyko, tym większy zysk i odwrotnie, czyli
im większy zysk, tym większe ryzyko
Inwestycje dzielimy zatem według ryzyka i potencjalnych
zysków
Download