miedzynarodowe-obroty-kapitalowe

advertisement
3
Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia VI – Międzynarodowe obroty kapitałowe
1. Inwestycje:
Inwestycja jest to zaangażowanie określonej kwoty pieniędzy na pewien okres, aby w przyszłości
otrzymać jej zwrot
kompensujący inwestorowi:
2. Międzynarodowe obroty kapitałowe:
Są to transakcje polegające na kupnie lub sprzedaży instrumentów finansowych w skali
międzynarodowej. Przedmiotem
transakcji na rynku finansowym są papiery wartościowe.
Instrument finansowy – określone zobowiązanie finansowe lub roszczenie majątkowe
kapitałodawcy w stosunku do
kapitałobiorcy.
Eksport kapitału - kupno aktywów zagranicznych przez osoby fizyczne lub prawne z danego kraju.
Rezydenci krajowi inwestują
za granicą.
Import kapitału – sprzedaż aktywów krajowych cudzoziemcom.
3. Przyczyny międzynarodowych przepływów kapitałowych:
Różnice w stopach zwrotu
Dywersyfikacja portfeli inwestycyjnych
Różnice w płynności aktywów
4. Przepływy kapitału a kurs walutowy:
Nagły napływ kapitału powoduje popyt na walutę krajową i aprecjację waluty. Jest to niekorzystne
dla eksporterów
ale korzystne dla konsumentów i importerów.
Gwałtowne wycofywanie się kapitału to presja na deprecjację waluty co może powodować inflację.
5. Klasyfikacja międzynarodowych przepływów kapitałowych:
Kryterium czasu
Kryterium pochodzenia kapitału
ródeł publicznych
Kryterium sprawowania kontroli
Inwestycje portfelowe
Inwestycje bezpośrednie
6. Zagraniczne inwestycje portfelowe:
Nabywanie przez osoby fizyczne lub prawne zagranicznych papierów wartościowych (udziałowych
i wierzytelnościowych)
jednak w ilości zbyt małej aby przejąć kontrolę nad firmą.
Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia VI – Międzynarodowe obroty kapitałowe
Instrumenty finansowe:
Instrument
obligacje
Potrzeba wiedzy
średnia
akcje
duża
instrumenty pochodne
bardzo duża
fundusze inwestycyjne
niewielka
zarządzanie pakietem papierów
wartościowych
niewielka
Zyski i ryzyko
zyski i ryzyko niewielkie
duży zysk i ryzyko, zależy od sposobu
inwestowania i czynnika rynkowego
zyski i straty bardzo duże
zależy od rodzaju funduszu i jego
polityki inwestycyjnej
zależy od strategii inwestycyjnej
Podstawowa zależność:
7. Wybór inwestycji na rynku globalnym:
Inwestor musi rozumieć różnice miedzy, różnymi formami inwestycji aby mógł budować
odpowiednio
zdywersyfikowane portfele.
Inwestor powinien znaleźć zestaw inwestycji o zróżnicowanej strukturze stóp zwrotu w czasie:
danej stopie zwrotu
8. Potrzeba globalnego inwestowania:
Eksplozja możliwości z zakresu inwestowania
Rozwój zagranicznych rynków finansowych
Rozwój technologii i telekomunikacji
9. Rozwój międzynarodowego rynku finansowego:
Bardzo szybki rozwój integracji rynków finansowych;
Wzrost obrotów w różnych segmentach międzynarodowego rynku finansowego;
Internacjonalizacja działalności przedsiębiorstw świadczących usługi finansowe.
10. Eurorynek finansowy:
Jednym z najważniejszych segmentów międzynarodowego rynku finansowego jest tzw. Eurorynek
pieniężny i
Eurorynek kapitałowy.
Eurorynek pieniężny: eurowaluty, eurokredyty.
Eurorynek kapitałowy: euroobligacje.
Eurowaluta - to każdy pieniądz wymienialny, zdeponowany w banku znajdującym się poza
terytorium kraju jego emisji.
Eurokredyt – to kredyt udzielony przez bank lub konsorcjum banków na podstawie depozytów
eurowalutowych.
Euroobligacje – to obligacje wieloletnie, emitowane poza krajem rezydencji emitenta w innej
walucie niż waluta kraju, w
którym jest dokonywana emisja.
10. Centra finansowe świata:
Centra główne: Londyn, Nowy Jork, Tokio.
Centra regionalne: Frankfurt, Paryż, Rzym, Luksemburg, Amsterdam, Zurych, Genewa, Bazylea,
Toronto, Hong-Kong,
Singapur, Sydney.
Wszystkie centra powiązane są ze sobą finansowo i organizacyjnie.
11. Giełda i inwestowanie:
Dr. Ewa Feder - Sempach
Międzynarodowa stosunki gospodarcze
Ćwiczenia VI – Międzynarodowe obroty kapitałowe
Giełda jest domeną rynku kapitałowego.
Giełda to szczególny rodzaj rynku na którym przedmiotem obrotu są papiery wartościowe.
Giełdy światowe to szczególnie duże giełdy międzynarodowe, o wyjątkowo znaczącej liczbie
notowanych
instrumentów finansowych oraz wysokiej wartości obrotów. Notowane tam walory należą do
najbardziej liczących
się korporacji ponadnarodowych. Handel dokonujący się na tych parkietach, determinuje
występujące tam
tendencje kursowe, które wywierają obecnie bardzo duży wpływ na inne giełdy finansowe
funkcjonujące we
współczesnym świecie. Ceny notowanych papierów wartościowych często sygnalizują istotne
zmiany w
ogólnoświatowej koniunkturze gospodarczej. Najlepszym i największym pod względem
kapitalizacji, przykładem
giełdy światowej jest Giełda Papierów Wartościowych w Nowym Jorku – NYSE.
Giełdowe rynki globalne:
Deutsche Borse AG FRANKFURT
- HKSE (Hong Kong Stock Exchange) SSE (Shanghai Stock Exchange)
GPW w Warszawie:
, kontrakty terminowe, opcje, warranty, certyfikaty
inwestycyjne.
WARSET
Rynek wtórny i giełda papierów wartościowych - wykład
Międzynarodowe rynki kapitałowe-źródło finansowani
Międzynarodowe rynki kapitałowe
Rynek finansowy - rynek pieniężny i rynek kapitałowy
Finanse międzynarodowe - wykład 8
Rynek pieniężny a rynek kapitałowy - wykład
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download