Wniosek o wycofanie papierów warto*ciowych z depozytu

advertisement
Wzór nr E51
..................................... .................
Dane Emitenta:
Firma (nazwa):
Adres:
Tel.,fax,e-mail:
(miejscowość)
(data)
Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A.
Wniosek o wycofanie papierów wartościowych z depozytu
(składany w przypadku ogłoszenia upadłości)
Zgodnie z art. 91 ust. 9 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania
instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach
publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. („Ustawa“) w związku, z którym z dniem
……………………...
r.
Spółka
……………………………..
S.A.
nie
podlega
obowiązkom wynikającym z Ustawy, wnioskujemy o ustanie uczestnictwa w typie
Emitent oraz wycofanie z depozytu wszystkich wyemitowanych przez Spółkę akcji i
zamknięcie prowadzonych dla nich kont ewidencyjnych.
Prosimy
o
zarchiwizowanie
stanu
kont
ewidencyjnych
prowadzonych
dla
wyemitowanych przez Spółkę akcji, według stanu na dzień zniesienia ich
dematerializacji w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A.
Jednocześnie wskazujemy adres, na który powinny zostać przesłane informacje
dotyczące danych osobowych osób uprawnionych z tych papierów oraz stanów ich
posiadania według stanu na dzień zniesienia dematerializacji:
……………………………………………………………………..…….
podpisy i pieczątki osób upoważnionych do reprezentowania
Emitenta)
Załącznik:
Odpis postanowienia o ogłoszeniu upadłościości spółki obejmującej likwidację jej majątku (lub postanowienia o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie tej upadłości ze względu na to, że majątek spółki nie wystarcza na zaspokojenie
kosztów postępowania) wraz z sądowoym stwierdzeniem prawomocności wskazującym datę w jakiej
postanowienie to stało się prawomocne.
Download