rynki-finansowe-instytucje-polskiego-rynku

advertisement
11
Rynki finansowe - materiały na egzamin - dwa pliki doc z pytaniami testowymi oraz dwa pliki z
omówieniem zagadnień z finansów, rynków finansowych. W sumie 25 stron materiałów. W treści
notatek pojawiają się następujące zagadnienia: papiery wartościowe, rynki finansowe, instrumenty
finansowe, rynek pieniężny, kapitałowy, obrót papierami wartościowymi, rynek pierwotny, rynek
wtórny, instytucje polskiego rynku kapitałowego, Komisja Papierów Wartościowych i Giełd,
Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., domy maklerskie, Centralna Tabela
Ofert S.A., rynek pozagiełdowy, ekran CeTO, organy GPW, Giełda Papierów Wartościowych w
Warszawie S.A., WIG 20, Indeks Narodowych Funduszy Inwestycyjnych, system kursu jednolitego,
system notowań ciągłych, wybrane instrumenty rynku kapitałowego, bon skarbowy jako przykład
instrumentu rynku pieniężnego, strategie inwestowania na giełdzie, kontrakty futures, obligacje
komunalne, wartość majątkowa, kryteria przyjęcia do dyskonta weksla przez bank, weksel
trasowany, operacje walutowe, funkcje rynku finansowego, struktura rynków finansowych, rynek
papierów wartościowych, rynek funduszy inwestycyjnych, rynek depozytowo-kredytowy, historia
polskiego systemu bankowego, ryzyko towarzyszące przy inwestowaniu w obligacje, obligacje o
kuponie zerowym, Krótkoterminowe Papiery Dłużne Przedsiębiorstw, handel parami walut na
giełdzie forex, mechanizm ?rolowania? papierów komercyjnych i inne.
RYNEK FINANSOWY
Rolą rynku finansowego jest umożliwienie sprawnego przeprowadzenia transakcji finansowych. Jest
to możliwe poprzez skonkretyzowanie w odpowiednio przygotowanych miejscach ( np. giełdach )
popytu i podaży na kapitał. Jest to zatem miejsce , gdzie przeprowadzane są operacje kupna i
sprzedaży różnych instrumentów finansowych.
Dzięki temu nadwyżki finansowe mogą być zainwestowane , a podmioty poszukujące kapitału mają
szansę uzyskać go i zrealizować swoje plany.
INSTRUMENT FINANSOWY
To kontrakt pomiędzy podmiotami zawierającymi umowę , regulujący zależność finansową w jakiej
pozostają obie strony umowy.
Pierwotnie używane pojęcie „ papier wartościowy „ jest coraz częściej wypierane przez pojęcie „
instrument finansowy „.
Wg polskiego prawa papierami wartościowymi są :
akcje ;
prawa do akcji ;
obligacje ;
certyfikaty inwestycyjne ;
inne papiery wartościowe wyemitowane na podstawie właściwych przepisów prawa polskiego lub
zagranicznego ;
zbywalne prawa majątkowe wynikające z papierów wartościowych oraz inne prawa majątkowe ,
których cena zależy bezpośrednio lub pośrednio od ceny papierów wartościowych ( prawa pochodne
).
Ze względu na okres wykorzystywania kapitału można mówić o rynku :
pieniężnym
kapitałowym
Instrumenty rynku pieniężnego służą do finansowania bieżącej działalności . Są to zazwyczaj
krótkoterminowe kredyty i pożyczki , bądź instrumenty o krótkim ( do roku ) terminie zapadalności
, takie jak bony skarbowe , commercial papers ( bony komercyjne ) itp. Termin zapadalności
instrumentów finansowych rynku kapitałowego wynosi umownie ponad rok i służą one generalnie
do finansowania inwestycji.
Obrót papierami wartościowymi odbywa się w obrocie :
publicznym
niepublicznym
Publicznym obrotem jest proponowanie nabycia lub nabywanie emitowanych w serii papierów
wartościowych , przy wykorzystaniu środków masowego przekazu albo w inny sposób , jeżeli
propozycja skierowana jest do więcej niż 800 osób albo do nieoznaczonego adresata.
Papiery wartościowe można nabywać na rynku :
Rynek kapitałowy pierwotny i wtórny - wykład
Obligacja - wykład
Finanse- wykład 5
Rynek kapitałowy-opracowanie
Charakterystyka rynku papierów wartościowych - Papier wartościowy
Charakterystyka rynku papierów wartościowych - Papier
Reklama
Powiązane zagadnienia

Instrument bazowy




Venture capital
Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie
Bank uniwersalny
Bank Gospodarki Żywnościowej































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download