fundusz inwest

advertisement
FUNDUSZ INWESTYCYJNY
FUNDUSZ INWESTYCYJNY - to osoba prawna, z usług, której każdy
może skorzystać w celu pomnażania kapitału. Specjaliści, czyli licencjonowani doradcy
inwestycyjni, zarządzają majątkiem klientów w taki sposób, by uzyskać jak największy zysk
dla owych klientów. Podmiotem uprawnionym do zarządzania funduszami są wyłącznie
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych. Są to spółki akcyjne, których właścicielami mogą
być na przykład banki, firmy ubezpieczeniowe czy inne instytucje finansowe. Ważne jest to,
iż fundusz inwestycyjny ma własną osobowość prawną. W przypadku bankructwa spółki
fundusze nie wchodzą w skład masy upadłościowej.
Pieniądze wpłacane do Funduszu przeliczane są na tzw. jednostki
uczestnictwa. Od ich liczby zależy nasz udział w majątku funduszu. Wartość jednostki jest
codziennie wyceniana i podawana to publicznej wiadomości. Informacje o tym można
znaleźć w prasie, Internecie, telegazecie
W funduszach możemy kontrolować własne inwestycje. Możemy wybierać
różne oferty TFI w zależności od długości inwestowania czy ryzyka, na jakie się zgadzamy.
Fundusze agresywne przeznaczone są dla osób, które planują długoterminowe
i systematyczne inwestowanie. Z kolei fundusze bezpieczne wybierają osoby, które
inwestują krótkoterminowo. Należy pamiętać, że minimalny opłacalny okres inwestowania
to 3 miesiące. Wcześniejsze wycofanie funduszu może spowodować stratę, gdyż zyski mogą
nie być jeszcze wypracowane
Podstawową korzyścią w tego typu inwestowaniu jest fakt, iż nie musimy
znać się na giełdzie. Wszystko robią za nas specjaliści, a do nas należy decyzja, jaki fundusz
zakupić. Także rozwój sektora funduszy oraz spadek stóp procentowych spowodował,
że Polacy więcej interesują się funduszami inwestycyjnymi.
Dzieje pojawienia się Funduszy Inwestycyjnych w Polsce sięgają 1991r.,
wtedy to weszła w życie ustawa Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi
i funduszach powierniczych. Jednak dopiero w 1994r. zostały podpisane akty notarialne
na mocy, których powstało 15 funduszy-spółek. Obecnie w Polsce dostępnych jest około
140 funduszy inwestycyjnych o różnorodnych ofertach m. In. platformy mBanku, oraz
Multibanku. 1 lipca 2004r. weszła w życie ustawa o funduszach inwestycyjnych, której
przepisy dotyczące działalności funduszy zostały dostosowane do dyrektyw Unii
Europejskiej. Oznacza to, iż polski klient będzie mógł wybierać z funduszy istniejących na
całym świecie. Z drugiej zaś strony same Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych poszerzą
zakres swoich usług.
Zalety funduszu inwestycyjnego:
1.
Dywersyfikacja portfela inwestycyjnego funduszu. Oznacza ona,
iż fundusz inwestycyjny jest w lepszej sytuacji niż inwestor indywidualny, gdyż ma więcej
środków do inwestowania. Dywersyfikacja oznacza również, że ma możliwość
rekompensowania zysków na obligacjach w przypadku poniesionych strat na akcjach.
2.
Wybór strategii odpowiadającej skłonności inwestora do ponoszenia
ryzyka. Towarzystwo inwestycyjne dysponuje kilkoma rodzajami funduszy. Umożliwia
to wybór najlepszego funduszu dla danego klienta. W zależności, czego oczekuje klient i jak
duże ryzyko jest w stanie podjąć taki fundusz jest mu proponowany. Dla przykład inwestor,
który nie chce ponosić ryzyka wybiera fundusz tzw. bezpieczny, do którego zalicza się
m.in. papiery skarbowe. Istnieje również możliwość podziału kapitału na kilka różnych
funduszy.
3.
Bezpieczeństwo lokowanych środków. Lokowanie środków jest
zabezpieczane przez ustawę. Bezpieczeństwo polega również na tym, że funduszem
zarządza profesjonalna kadra menedżerska. Mimo to nie da się całkowicie wyeliminować
ryzyka.
4.
Profesjonalne zarządzenie portfelem funduszu. Bank zatrudnia
odpowiednią liczbę doradców licencjonowanych, których działanie jest określone prawem.
Osoby te muszą posiadać wysokie kwalifikacje. Ich zadaniem jest określenie czy dana
inwestycja jest opłacalna.
5.
Niższe koszty transakcyjne ponoszone przez fundusz. Polega na ty,
iż inwestor indywidualny ponosi wyższe koszty transakcyjne niż w przypadku, gdy robiłby
to fundusz inwestycyjny. Ma on, bowiem możliwość negocjowania wysokości opłat
prowizyjnych.
6.
Możliwość szybkiej zmiany inwestycji na gotówkę. W każdej chwili
inwestor może umorzyć lub odprzedać jednostki uczestnictwa. Sprzedaż jest po kosztach
aktualnych, a więc dokonywana jest ona z uwzględnieniem zysków.
Wady funduszu inwestycyjnego:
1.
Ryzyko zmienności warunków gospodarowania. Inwestowanie jest
zależne od gospodarki danego kraju, której do końca nie da się przewidzieć. W związku
z tym niekiedy mogą ulec zmianie warunki gospodarowania. Na przykład zmiany kursu
akcji może mieć związek z tendencjami ceny na rynku.
2.
Ryzyko inflacyjne. Ma związek ze stosunkiem wzrostu cen dóbr
i usług względem wartości pieniądza. Inflacja ma znaczny wpływ na wybór odpowiedniego
funduszu inwestycyjnego.
3.
Ryzyko kredytowe. Związane jest z lokowaniem pieniędzy w papiery
dłużne. Polega na ewentualnej niewypłacalności emitenta.
Fundusze
inwestycyjne
starają
się
minimalizować
ryzyko
poprzez
dywersyfikację portfela.
Rodzaje funduszy inwestycyjnych
Głównym kryterium klasyfikacji funduszy inwestycyjnych jest rodzaj
papierów wartościowych.
Do czterech głównych grup inwestycyjnych należą:
1.
Fundusz akcji. Głównym celem inwestycji są akcje. Dlatego też
obciążone są wysokim ryzykiem. Inwestuje się w akcje, ponieważ są to inwestycje,
na których można dużo i szybko zarobić, jednak są to z reguły inwestycje długoterminowe.
Można wyróżnić trzy kategorie:

Fundusz aktywny- udział akcji w aktywach wynosi 50-66% oraz
posiadanie portfela lokat, gdzie udział akcji stanowi minimum 90%;

Fundusz indeksowy- kupuje i sprzedaje akcje, tak, aby portfel
odzwierciedlał skład wiodących indeksów giełdowych (WIG, WIG 20)

Fundusz sektorowy- udział akcji w aktywach wynosi 50-66% oraz
posiadanie portfela lokat, gdzie udział akcji stanowi minimum 90%, z tym zastrzeżeniem,
że akcje należą do spółek z określonego sektora gospodarki
2.
Fundusz hybrydowy. Są to fundusze mieszane, ponieważ inwestują
w różne rodzaje papierów wartościowych (na przykład: obligacje, akcje, instrumenty rynku
pieniężnego). Charakteryzuje się umiarkowanym ryzykiem inwestycyjnym. Wynika to
z faktu, iż w przypadku hossy na giełdzie przeważają akcje, natomiast w przypadku bessy
papiery wierzytelnościowe. Wyróżniamy pięć kategorii funduszy hybrydowych:

Fundusze stabilnego wzrostu- inwestycje nie przekraczają 40%
wartości aktywów funduszu, głównym narzędziem inwestycji są akcje i papiery przynoszące
stały dochód.

Fundusze zrównoważone- przy inwestycji kierują się określonymi
zasadami: zachowanie poziomu zainwestowanego kapitału, osiąganie bieżących dochodów,
utrzymywanie długoterminowego wzrostu kapitału oraz dochodów.

Fundusze elastycznego inwestowania- dochód może oscylować
w granicach 20-80%, w okresie dobrej koniunktury inwestuje się w akcje, z kolei w okresie
bessy w obligacje i inne papiery wierzytelnościowe zapewniające stały dochód.

Fundusze alokacji aktywów- udział akcji i papierów o stałym
dochodzie przekraczają limity określone dla wymienionych wyżej kategoriach funduszu.

Inne fundusze hybrydowe- pozostałe fundusze spełniające warunki
inne niż wcześniej wymienione.
3.
Fundusze papierów dłużnych. Polegają głównie na inwestycji
w wierzytelnościowe papiery wartościowe. Udział powinien wynosić minimum 66%.
Fundusze te nie inwestują w akcje, lecz jedynie w instrumenty pochodne. Do funduszy
papierów dłużnych należą przede wszystkim: fundusze obligacji, w tym skarbowe
i komunalne. Wyróżniamy cztery kategorie:

Fundusze skarbowych papierów wartościowych- charakteryzują się
zerowym ryzykiem, a zatem przynoszą uczestnikom pewną, chociaż niską stopę zwrotu.

Fundusz papierów dłużnych przedsiębiorstw- polega na inwestowaniu
w obligacje przedsiębiorstw

Fundusze samorządowych papierów wartościowych- inwestycja
w obligacje jednostek samorządu terytorialnego

Inne fundusze papierów dłużnych- fundusze niespełniające wyżej
wymienionych warunków
4.
Fundusze gotówkowe i rynku pieniężnego. Zazwyczaj są to bony
skarbowe, bony komercyjne przedsiębiorstw i krótkoterminowe obligacje skarbowe.
Emitentami tych funduszy są jednostki o wysokiej wiarygodności kredytowej, dlatego
zaliczane są do bardzo bezpiecznych. Głównym celem tych funduszy jest ochrona realnej
wartości aktywów. Kolejnym zadaniem jest bezpieczeństwo i utrzymywanie wysokiej
płynności aktywów. Wyróżnia się następujące kategorie:

Fundusze
rynku
pieniężnego
–
polegają
na
inwestowaniu
w instrumenty dłużne i lokaty bankowe, wśród tych funduszy wyróżniamy: skarbowe
fundusze rynku pieniężnego oraz nieskarbowe fundusze rynku pieniężnego.

Fundusze gotówkowe- inwestowanie w instrumenty dłużne i lokaty
bankowe, ale również w instrumenty dłużne o zmiennym oprocentowaniu.
Ze względu na podstawę prawną możemy jeszcze wyróżnić:
1. Fundusze otwarte. Charakteryzuje się nieograniczoną liczbą jednostek
uczestnictwa a także są prawnie zobowiązane do odkupienia ich, gdy tylko zażąda tego
uczestnik. Oznacza to, iż fundusz ten powinien jak najszybciej wymieniać lokaty na
gotówki. Posiada również zmienną liczbę uczestników.
2. Fundusze zamknięte. W tym przypadku liczba jednostek uczestnictwa
może się zmieniać tylko przez wyemitowanie lub wykupienie certyfikatów inwestycyjnych.
Inwestowanie w ten fundusz jest bardziej ryzykowne i swobodniejsze niż w fundusz
otwarty.
Fundusz
ten
obejmuje
waluty,
udziały
w
spółkach
z
ograniczoną
odpowiedzialnością, transakcje terminowe.
Bibliografia:
1. Wiesław Dębski, Rynek finansowy i jego mechanizmy, Wydawnictwo Naukowe
PWN, Warszawa 2007.
2. Piotr
Gawrzyał,
Determinanty
konkurencyjności
towarzystw
funduszy
inwestycyjnych. Rozprawa doktorska. Poznań 2009r.
3. http://www.bankier.pl/inwestowanie/multiarticle.html/1185305,1,poradnik.html
z
dnia 17.03.2012r.
4. http://www.fundi.pl/index.php?action=strona&id=582 z dnia 10.03.2012r.
5. http://www.funduszeinwestycyjne.zafriko.pl/str/funduszeinwestycyjne
10.03.2012r.
z
dnia
Download