wzór E9 - Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

advertisement
Wzór nr E9 - papiery wartościowe rejestrowane na podstawie art. 5a ustawy o obrocie instrumentami
finansowymi
.......................,..................
miejscowość
data
Dane Emitenta:
firma (siedziba):
adres:
tel./fax:
Krajowy Depozyt
Papierów Wartościowych S.A.
Wniosek o zarejestrowanie papierów wartościowych w depozycie
Niniejszym zwracamy się o zawarcie umowy o rejestrację w depozycie papierów
wartościowych: ............................. (wskazać liczbę papierów wartościowych) …………………………..
(podać nazwę papieru wartościowego, np. obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe) serii
………….. w liczbie ..................................., o wartości nominalnej .............................. każda.
(w przypadku, gdy wnioskiem objęta jest więcej niż jedna emisja/seria papierów wartościowych, należy wskazać
poszczególne serie oraz liczby papierów wartościowych emitowanych w ramach każdej serii)
Oświadczamy, że……………………………………..........…………………………………………….
……………………………………………………………………………………………………………..
[należy wskazać podstawę/y emisji papierów wartościowych objętych wnioskiem, określając organ podejmujący
uchwałę w tej sprawie, numer uchwały i datę jej podjęcia oraz opisać wszelkie zmiany dotyczące tych papierów
wartościowych przeprowadzone po ich wyemitowaniu]
Oświadczamy, że papiery wartościowe objęte niniejszym wnioskiem są emitowane w formie
bezdokumentowej na podstawie przepisów …………………………….. (wskazać przepisy właściwej
ustawy), a ich rejestracja w depozycie papierów wartościowych odbywa się zgodnie z art. 5a ust.
1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.
Oświadczamy, że papiery wartościowe objęte niniejszym wnioskiem nie będą miały/nie mają*
formy dokumentu zgodnie z ………….………….…………………….. Emitenta nr .... z dnia
...................
Oświadczamy, że prawa z obligacji objętych niniejszym wnioskiem powstaną z chwilą ich
zarejestrowania w depozycie papierów wartościowych. / Oświadczamy, że obligacje objęte
niniejszym wnioskiem zostały zapisane w ewidencji, o której mowa w art. 5a ust. 2 ustawy o
obligacjach; w związku z czym Emitent przekazuje zaświadczenie z podmiotu prowadzącego
w/w ewidencję.*
(dotyczy obligacji)
Oświadczamy, że papiery wartościowe, objęte niniejszym wnioskiem, dają takie same
uprawnienia ich właścicielom.*
(należy wskazać w przypadku, gdy Emitent wnioskuje o zarejestrowanie papierów wartościowych objętych wnioskiem
pod jednym NOWYM kodem; jeżeli papiery wartościowe mają zostać oznaczone kodem, którym oznaczone są już
papiery wartościowe uprzednio zarejestrowane w depozycie, należy to pominąć i zamieścić poniższą informację)
Wnosimy o zarejestrowanie papierów wartościowych objętych niniejszym wnioskiem pod
istniejącym kodem................... Jednocześnie oświadczamy, że papiery wartościowe objęte
niniejszym wnioskiem dają takie same uprawnienia ich właścicielom, jak papiery wartościowe
uprzednio zarejestrowane pod tym kodem.*
(należy zamieścić w przypadku, gdy papierom wartościowym objętym wnioskiem ma zostać nadany kod, którym są
już oznaczone papiery wartościowe uprzednio zarejestrowane w depozycie; prosimy o wskazanie tego kodu; w
innym przypadku pominąć)
Wnosimy, aby rejestracja papierów wartościowych objętych niniejszym wnioskiem następowała
na podstawie instrukcji rozrachunku, o których mowa w § 11 Szczegółowych Zasad Działania
KDPW.* (należy zamieścić wyłącznie w przypadku, gdy przedmiotem wniosku są papiery wartościowe
rejestrowane zgodnie z § 11 Szczegółowych Zasad Działania KDPW, w innym przypadku pominąć)_
Oświadczamy, że zamierzamy zawrzeć umowę o prowadzenie rejestru osób uprawnionych ze
Sponsorem Emisji dla tych papierów i wnosimy o zarejestrowanie papierów wartościowych po
otwarciu kont dla tego Sponsora.*
(należy pominąć, jeżeli nie będzie prowadzony taki rejestr)
...............................................
podpisy i pieczątki osób
do reprezentowania Emitenta
Załączniki:
* niepotrzebne skreślić.
Download