SYLABUS 1.Nazwa przedmiotu Analiza i wycena portfela

advertisement
SYLABUS
1.Nazwa przedmiotu
2.Nazwa jednostki prowadzącej
przedmiot
3.Kod przedmiotu
4.Studia
Kierunek studiów/specjalność
Ekonomia/ Ekonomia usług biznesowych
Analiza i wycena portfela inwestycyjnego
Katedra Finansów
E/II/EUB/C-1.1a
Poziom kształcenia
Forma studiów
Studia drugiego
Studia stacjonarne
stopnia
i niestacjonarne
Specjalistyczny do wyboru
II/3
Dr Tomasz Śpiewak
5.Rodzaj przedmiotu
6.Rok i semestr studiów
7.Imię i nazwisko koordynatora
przedmiotu
Dr Tomasz Śpiewak
8.Imię i nazwisko osoby prowadzącej
(osób prowadzących) zajęcia
z przedmiotu
9.Cele zajęć z przedmiotu
Celem prowadzonych zajęć jest przedstawienie podstawowych zagadnień z zakresu analizy i
zarządzania portfelem papierów wartościowych, głównie portfela akcji. Przedmiotem
prowadzonych zajęć są podstawy teorii portfelowej, zasady zarządzania portfelem instrumentów
finansowych oraz ocena efektywności zarządzania portfelem.
10.Wymagania wstępne
• Rynek kapitałowy i finansowy - podstawowa wiedza obejmująca
zagadnienia związane z funkcjonowaniem rynków finansowych,
• Statystyka – podstawowa wiedza dotycząca statystyk opisowych,
rozkładu zmiennej losowej, regresji, korelacji,
• Matematyka – znajomość podstawowych pojęć dotyczących
rachunku macierzowego (wektor, macierz, iloczyn macierzy,
macierz odwrotna),
• Informatyka –znajomość arkusza kalkulacyjnego Excel.
11.Efekty kształcenia oraz ich powiązanie z kierunkowymi efektami kształcenia
Wiedza:
Nr efektu
kształcenia
Efekt kształcenia
Student:
W1
Definiuje i charakteryzuje instrumenty finansowe wykorzystywane w
budowie portfela inwestycyjnego (rodzaj instrumentu, wycena, ryzyko)
W2
Wyjaśnia zależności pomiędzy rentownością a ryzykiem inwestowania
w portfel papierów wartościowych
W3
Wskazuje możliwości zastosowania teorii portfelowej Markowitza do
budowy portfela papierów wartościowych, w szczególności
charakteryzuje portfel wykorzystując model Sharp’a.
Umiejętności:
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
K_W05
K_W09
K_W09
K_W11
K_W01
K_W09
K_W11
Nr efektu
kształcenia
Efekt kształcenia
Student:
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
U1
Na podstawie danych historycznych kalkuluje oczekiwaną stopę zwrotu
i ryzyko związane z inwestycją w portfel papierów wartościowych.
Dla ustalonego portfela akcji szacuje wartość zagrożoną metodą
wariancji-kowariancji i metodą symulacji historycznej.
K_U02
K_U06
K_U02
K_U06
U2
U3
Szacuje parametry modelu Skarp’a dla wybranego papieru/portfela
papierów wartościowych, analizuje otrzymane wyniki, porównuje
wyniki otrzymane dla różnych papierów/portfeli.
Kompetencje społeczne:
Nr efektu
kształcenia
Efekt kształcenia
Student:
K_U01
K_U02
K_U06
odniesienie do
kierunkowych
efektów
kształcenia
K1
Pracuje w zespole, dba o rzetelność danych źródłowych i wyników
K_K01
analizy.
K2
Dąży do poszerzania i doskonalenia kompetencji w zakresie
K_K07
wykorzystania narzędzi informatycznych (arkusz kalkulacyjny) dla
potrzeb analizy i wyceny portfela inwestycyjnego
12.Forma(y) zajęć, liczba realizowanych godzin i sposób ich realizacji
Ćwiczenia audytoryjne – 30 godz./18 godz.
13.Treści programowe
A. Problematyka ćwiczeń
Treści merytoryczne
Liczba godz.
stacj.
niest.
Rodzaje i funkcje papierów wartościowych –charakterystyka rynku papierów
2
1
wartościowych oraz podstawowych instrumentów finansowych rynku pieniężnego
i kapitałowego.
Zastosowanie metod ilościowych - parametry rozkładu zmiennej losowej (wartość
4
4
oczekiwana, miary zmienności), rozkład normalny, podstawowe miary
statystyczne wykorzystywane w analizie portfela inwestycyjnego.
Stopa zwrotu i ryzyko z inwestycji – szacowanie stopy zwrotu, ocena ryzyka,
6
4
szacowanie wartości zagrożonej. Wykorzystanie dywersyfikacji w celu redukcji
ryzyka.
Analiza portfela akcji – podstawowe metody analizy cen akcji (w tym analiza
8
4
techniczna), analiza fundamentalna, analiza portfelowa. przykłady analizy
fundamentalnej i technicznej. Istota i wykorzystanie analizy portfelowej – model
CAPM i Sharp’a, ocena ryzyka systematycznego i specyficznego.
Analiza portfela obligacji – szacowanie stopy zwrotu i ryzyka, wykorzystanie
4
2
analizy portfelowej Markowitza do zarządzania ryzykiem.
Zarządzanie instrumentami pochodnymi – geneza, podstawowe pojęcia i definicje,
4
2
przeznaczenie, podstawowe strategie inwestycyjne oraz zabezpieczające,
wykorzystanie strategii zabezpieczających opartych na instrumentach pochodnych.
Zarządzanie portfelem inwestycyjnym - wycena i ocena efektywności, wskaźniki
2
1
rentowności: Treynora, Sharpe’a, Jensena, alokacja aktywów (dywersyfikacja
pionowa i pozioma).
Suma godzin 30
18
Ćwiczenia z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych,
14.Metody dydaktyczne
obejmujące rozwiązywanie zadań, analiza przypadków,
projekt
15.Sposób(y) i forma(y) zaliczenia Zaliczenie ćwiczeń – przygotowanie 2 projektów.
Zaliczenie przedmiotu – egzamin pisemny testowy.
16.Metody i kryteria oceny
Efekt kształcenia
Forma realizacji zajęć
Sposób weryfikacji efektu kształcenia
ćwiczenia
test zaliczeniowy
W1
ćwiczenia
test zaliczeniowy, projekt
W2
ćwiczenia
test zaliczeniowy, projekt
W3
ćwiczenia
test zaliczeniowy, projekt
U1
ćwiczenia
test zaliczeniowy, projekt
U2
ćwiczenia
test zaliczeniowy, projekt
U3
ćwiczenia
Projekt
K1
ćwiczenia
Projekt
K2
17.Całkowity nakład pracy studenta potrzebny do osiągnięcia założonych efektów
w godzinach oraz punktach ECTS
Aktywność
Liczba godzin/nakład pracy studenta
Studia
Studia
stacjonarne
niestacjonarne
ćwiczenia
30
18
przygotowanie do ćwiczeń
15
10
udział w konsultacjach, w tym dotyczących
10
15
realizowanych projektów (również w trybie
elektronicznym)
czas na realizację projektów (zgromadzenie danych,
9
15
przygotowanie
modelu
obliczeń
w
arkuszu
kalkulacyjnym, opracowanie dokumentów końcowych)
przygotowanie do testu zaliczeniowego
9
15
udział w teście
2
2
SUMA GODZIN
75
75
Suma godzin pracy studenta w bezpośrednim
42
33
kontakcie z nauczycielem
LICZBA PUNKTÓW ECTS
3
3
polski
18.Język wykładowy
19.Praktyki zawodowe w ramach przedmiotu
20.Literatura
Literatura podstawowa:
1. Haugen R., Teoria nowoczesnego inwestowania, WIG PRESS, Warszawa 1996.
2. Jajuga K., Jajuga T., Inwestycje – instrumenty finansowe, ryzyko finansowe, inżynieria
finansowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
3. Reilly F.K., Brown K.C., Analiza inwestycji i zarządzanie portfelem, Polskie Wydawnictwo
Ekonomiczne, Warszawa 2001.
Literatura uzupełniająca:
1. Thiel S., Rynek kapitałowy i terminowy, Komisja Nadzoru Finansowego, Warszawa 2010.
2. Wawiernia A., Jonek-Kowalska I., Zarządzanie wartością i ryzykiem instrumentów rynku
finansowego, CeDeWu, Warszawa 2009.
3. Wiśniewska E., Giełdowe instrumenty pochodne, CeDeWu, Warszawa 2007.
Podpis koordynatora przedmiotu
Podpis kierownika jednostki
Download