Zarząd Aegon PTE S.A. informuje, iż wskutek pomyłki edytorskiej w

advertisement
Zarząd Aegon PTE S.A. informuje, iż wskutek pomyłki edytorskiej w zestawieniu portfela inwestycyjnego stanowiącego
część rocznego sprawozdania finansowego za rok 2016 zostały niewłaściwie podane procentowe wartości zaangażowania
poszczególnych kategorii składników portfela inwestycyjnego w aktywach Funduszu:
Dane korygowane:
Dane po korekcie:
Towarzystwo informuje, iż korekta nie wpływa na wynik z operacji Funduszu, wartość niezrealizowanych zysków/strat
z wyceny, sumę aktywów w sprawozdaniu finansowym, a także na wartość portfela inwestycyjnego Funduszu.
Korekta nie stanowi również przesłanek do zmiany rodzaju wydanej wcześniej przez biegłego rewidenta opinii, która
pozostanie bez zastrzeżeń.
Download