controlling-inwestycji

advertisement
.
2
Controlling inwestycji Inwestowanie to proces polegający na angażowaniu kapitału w
przedsięwzięcia gospodarcze mające na celu powiększenie majątku posiadaczy kapitału. Jest to
również przedsięwzięcie inwestycyjne. Inwestycja oznacza natomiast rezultat procesu inwestowania
kapitału.
Kryterium klasyfikacji inwestycji: Inwestycje rzeczowe, polegające na powiększaniu lub
modernizacji posiadanych rzeczowych składników aktywów trwałych (środków trwałych)
Inwestycje finansowe dokonywane na rynku finansowym - nabywanie papierów wartościowych i
dewiz oraz lokowanie środków pieniężnych w banku, udzielanie pożyczek
Inwestycje niematerialne - nabywanie wartości niematerialnych i prawnych oraz na doskonalenie ka
Głównym celem dokonywania inwestycji rzeczowych produkcyjnych jest zwiększenie możliwości
rozwojowych przedsiębiorstwa oraz wzrost wartości przedsiębiorstwa. Controlling działalności
inwestycyjnej obejmuje wszystkie fazy procesu inwestycyjnego. Zastosowanie controllingu zaczyna
się już na etapie oceny i wyboru wariantu projektu inwestycyjnego. Controlling stanowi również
instrument zarządzania projektami inwestycyjnymi po podjęciu decyzji o realizacji projektu, a więc
w fazie realizacji wybranego projektu, następnie w fazie eksploatacji powstałego obiektu oraz w
fazie zakończenia przedsięwzięcia inwestycyjnego.
Informacje niezbędna do oceny opłacalności projektów inwestycyjnych: okres życia projektu
wydatki inwestycyjne
dochód z inwestycji
stopa dyskontowa
Ocena opłacalności projektów inwestycyjnych wymaga sformułowania kryterium oceny, na
podstawie którego będzie podejmowana decyzja inwestycyjna. Metody oceny projektów
inwestycyjnych mogą być podzielone, ze względu na uwzględnienie zmiennej w czasie wartości
pieniądza:
a) statyczne metody oceny projektów inwestycyjnych:
- stopa zwrotu
-okres zwrotu
-próg rentowności
-b) dynamiczne metody oceny projektów inwestycyjnych
- wartość zaktualizowana netto
- wewnętrzna stopa zwrotu
-wskaźnik opłacalności inwestycji
-zdyskontowany okres zwrotu Kontrola projektów inwestycyjnych powinna być przeprowadzona na
różnych etapach realizacji projektu. Wyróżniamy :
kontrolę bieżącą - przeprowadzana w czasie realizacji projektu inwestycyjnego
kontrolę wynikową - przeprowadzana po zakończeniu realizacji projektu inwestycyjnego
Controlling inwestycji - przedsięwzięcie inwestycyjne
Inwestycje i ich kryteria
Inwestycje-kryteria
Analiza ekonomiczno-finansowa, wykład 8 (SEM IV)
Controlling strategiczny- opracowanie
inwestycje rzeczowe w przedsiębiorstwie - omówienie
Reklama

Administracja publiczna






























.
Działalność gospodarcza
Kodeks postępowania administracyjnego
Download