kontrola efektów inwestycji oraz ocena rezultatów z

advertisement
Marta Karolina Karp 11462
Etapy procesu budżetowania inwestycji.
Zagadnienie budżetowania inwestycji w literaturze przedmiotu jest
rozumiane i interpretowane wielorako. Według T. Jajugi i T. Słońskiego jest
rozumiane, jako zespół działań mających na celu wybór inwestycji, które to
zapewniają maksymalny w danych warunkach przyrost wartości firmy.
Jednakże w rachunkowości zarządczej proces ten ujęty jest, jako ocena
proponowanych
długoterminowych
inwestycji
lub
przebiegu
przyszłej
działalności firmy w celu alokacji ograniczonych środków. Z uwagi na liczne
interpretacje i szerokie ujęcie tego zjawiska staje się ono problematyczne z
uwagi na fakt, iż utrudnia właściwą ocenę efektywności inwestycji, szczególnie,
iż budżetowanie inwestycji jest procesem decydującym o doborze metod
finansowania inwestycji i nie ogranicza się jedynie do prezentowania technik
oceny ich efektywności. Nadto stwierdzić należy, iż prowadzi do pomijania
ważnych czynności nieobjętych schematem.
Mimo wielu różnych opinii, tez, wyjaśnień omawianego pojęcia znaleźć
można kilka wspólnych elementów tj.: sformułowanie długofalowej strategii
inwestycyjnej – każda podejmowana decyzja przez przedsiębiorstwo musi być
zgodna z przyjętą strategią firmy i służyć jej realizacji. Jednakże warunek ten w
praktyce gospodarczej często nie zostaje zachowany, dlatego też zdarza się
często, że przedsiębiorstwo realizuje inwestycje, które wcale nie wynikają z
strategii firmy. Dzieje się tak, dlatego że mimo spełnieniu formalnych kryteriów
opłacalności nie służą rozwojowi formy w kierunku prowadzonej polityki i w
konsekwencji powodują niewłaściwą alokację kapitału, a więc w sposób
pośredni wpływa na ocenę efektywności inwestycji.
Kolejnym
etapem
jest
poszukiwanie
i
identyfikacja
możliwości
inwestycyjnych. Etap ten w sposób znaczący wpływ na poprawność procesu
budżetowania, bowiem przedsiębiorstwo z reguły posiada wiele alternatywnych
możliwości, iż może zapewnić przedsiębiorstwu osiągnięcie strategicznego celu
działania. Etap ten można podzielić na podetapy, które składają się całościowo
na czynniki inicjujące proces poszukiwania i identyfikacji możliwości
inwestycyjnych. Na etap ten składają się czynniki inicjujące takie jak: ogólno
systemowe, do których należą na przykład zmiany w przepisach podatkowych.
Następnie typowe do określonego sektora, gałęzi czy branży gospodarki np.
wymagania w zakresie sektora paliwowego. Kolejno właściwe dla danego
przedsiębiorstwa
–
możliwości
wykorzystania
stopnia
produkcyjności.
Dodatkowo czynniki te można jeszcze podzielić na wewnętrzne, gdzie źródłem
inwestycji są podstawowe sprawy zachodzące w firmie, gdzie czynniki do
inwestowania mogą dostarczać różne obszary działalności przedsiębiorstwa
(sfera zarządzania, sfera wytwarzania, sfera badawczo – rozwojowa, sfera zbytu,
sfera rachunkowości, sfera organizacji). Wyróżniając czynniki zewnętrzne to tu
źródłem inwestycji staje się otoczenie firmy, w jakiej przyszło jej funkcjonować
(w tym zakresie wielki wpływ ma konkurencja, postęp naukowo – techniczny,
etc.).
Następnym etapem budżetowania inwestycji jest ocena efektywności
inwestycji oraz podjęcie decyzji inwestycyjnej. Omawiając ten etap ważne jest
podkreślenie, iż oba te procesy występując łącznie nazywamy rachunkiem
efektywności inwestycji. Ogromne znaczenie, bowiem ma, dla jakości i
poprawności całego procesu budżetowania właśnie rachunek efektywności
inwestycji.
Ostatnim i bardzo istotnym etapem jest kontrola efektów inwestycji oraz
ocena rezultatów z podjętych decyzji inwestycyjnych. Kontrola efektów
podejmowanych decyzji obejmuje przede wszystkim bieżącą kontrolę, czyli
controlling. Kontrolę stosuje się dla zapewnienia efektywności inwestycji
wielkości ekonomicznych w czasie ich trwania, a także audyt porealizacyjny.
Controlling stanowi pierwszy proces kontroli, który istotny jest z uwagi na
wczesne wykrycie zjawisk, które mogłyby się okazać niekorzystne, występujące
w trakcie realizacji planu lub po jego zakończeniu. Pozwala na podjęcie działań,
które skutecznie to wyeliminują. Do takich niekorzystnych procesów
wpływających na wynik procesu budżetowania inwestycji są na przykład
wyższy od planowanych poziom kosztów, przekroczenie planowanej wartości
nakładów inwestycyjnych, opóźnienie w realizacji inwestycji, nie właściwe
wykorzystywanie środków finansowych. Każdy z wymienionych wyżej
niekorzystnych procesów zmniejsza opłacalność inwestycji, co w konsekwencji
przyniesie mniejsze efekty ekonomiczne niż te, jakie były zakładane przez
inwestora. Audyt porealizacyjny nie ma tak ogromnego wpływu jak controlling.
Obejmuje
on
ocenę
rzeczywistej
realizacji
założeń
technicznych,
marketingowych, finansowych. Wyniki tej kontroli nie mają już wpływu na
samą inwestycję gdyż jest ona już ukończona, ale stanowią bardzo ważną
informację, którą firma powinna wykorzystać przy planowaniu kolejnego
przedsięwzięcia. Audyt porealizacyjny wykorzystywany jest także w procesie
zarządzania ryzykiem inwestycji. Instrumentarium informacji, które są
przygotowywane w procesie postaudytu, stanowią fundament procesu
identyfikacji ryzyka nowych inwestycji, jakie przedsiębiorstwo planuje
zrealizować, tak zwana metoda list pytań kontrolnych. Aby postaudyt był w
pełni
obiektywny
powinien
być
przeprowadzony
przez
zewnętrznych
inicjatorów niemających znaczenia dla przedmiotowej inwestycji. Zarówno w
pierwszej fazie jak i w drugiej kontrola efektów inwestycyjnych ma dwa główne
cele poprawę, jakości prognoz oraz poprawę bieżących działań.
Zakres kontroli efektów realizacji inwestycji w firmach polskich w latach
2001.
zakres kontroli
odsetek firm
kontrola nie jest przeprowadzana
7%
kontrola jest przeprowadzana jedynie fragmentarycznie
40%
kontrola jest przeprowadzana tylko dla inwestycji w 1 roku ich
14%
funkcjonowania
kontrola jest przeprowadzana w pełnym zakresie
39%
Przedstawione w tabeli dane przekonują o tym, że w większości badanych
firm kontrole prowadzone są w zbyt ograniczonym zakresie, aby pozyskane w
ten sposób dane mogły być efektywnie wykorzystane na bieżące zarządzanie
inwestycją, także na to by pozwalały dokonywać potrzebnych korekt w
prognozowanych nowo realizowanych projektach inwestycyjnych. Tylko dzięki
całkowitemu określeniu potrzeb decyzyjnych dotyczących realizacji danych
inwestycji opartych na strategii firmy, odpowiednio dobrana metodyka oceny
efektywności i prowadzony controlling oraz postaudyt mogą przyczynić
kluczem właściwego procesu budżetowania inwestycji.
Download