PROGRAM SZKOLENIA

advertisement
PROGRAM SZKOLENIA – AKADEMIA ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM
TYTUŁ SZKOLENIA
zgodny z zapytaniem
Budżetowanie i kontrola budżetu
TYTUŁ SZKOLENIA
proponowany
Budżetowanie i kontrola budżetu
DANE PODSTAWOWE
1.
2.
3.
4.
5.
TEMATYKA SZKOLENIA
TRENER
GRUPA DOCELOWA
SZACUNKOWO LICZBA
UCZESTNIKÓW
PRZEWIDZIANA ILOŚĆ
GRUP SZKOLENIOWYCH
CELE SZKOLENIOWE
Wprowadzenie
Arkusze kalkulacyjne jako narzędzia usprawniające przygotowanie budżetu
Prace uzupełniające proces przygotowania modelu budżetowego
Systemy motywacyjne oparte na budżetowaniu firmy Omida
Narzędzia informatyczne do budżetowania i analiz na polskim rynku
Sławomir Lasota
Kadra zarządzająca i kierownicza
Min. 15 os
3
Cel ogólny
Cele dot. wiedzy
Cele dot. umiejętności
Zaznajomienie ze sposobem zarządzania przez budżet
Poznanie procedur i formularzy budżetowych oraz metod obliczeniowych
Umiejętność przewidywania przychodów i osztów oraz analizy przyczyn własnych odchyleń
Cele dot. postawy
Indywidualne
KORZYŚCI ZE SZKOLENIA
Dla organizacji
Otwartość na odpowiedzialność za własne koszty i/lub wynik
Umiejętność samodzielnej pracy z budżetem i odchyleniami
Wiedza o możliwościach i zastosowaniu narzędzia jakim jest budżet firmy
PLAN NAUCZANIA
Zagadnienia
PROGRAM SZKOLENIA
1. Wprowadzenie
 Umiejscowienie procesu budżetowania i kontroli kosztów w strategicznej
działalności firmy Omida
 Znaczenie zakresów odpowiedzialności w firmy Omida
Etapy procesu budżetowania
 Budżetowanie jako odzwierciedlenie przedsiębiorstwa
 Zasady profesjonalnego przygotowania budżetu przedsiębiorstwa
 Struktura pełnego budżetu firmy i relacje pomiędzy jego elementami
 Budżet marketingu
 Budżet sprzedaży
 Budżet produkcji (kosztów bezpośrednich i wydziałowych)
 Budżet kosztów sprzedaży i ogólnozakładowych
 Budżetowanie wartości wyrobów gotowych i produkcji w toku
 Budżet potrzeb gotówkowych przedsiębiorstwa
 Dostosowanie metod budżetowania do specyfiki przedsiębiorstwa
 Znaczenie harmonogramu i kolejności prac w jakości procesu
budżetowania
 Uwzględnienie zakresów odpowiedzialności w projektowaniu modelu
budżetowania
1. Arkusze kalkulacyjne jako narzędzia usprawniające przygotowanie
budżetu
Ilość godzin/sesji
4
4






1.




2.




1.


Zasady budowy tabel budżetowych w arkuszach kalkulacyjnych
Znaczenie kodowania pozycji budżetowych w tworzeniu zbiorczych
budżetowanych sprawozdań firmy Omida
Praktyczne sztuczki controllerów w arkuszach kalkulacyjnych
usprawniające pracę w trakcie procesu budżetowania (zabezpieczenia
przed ‘psuciem’ tabel budżetowych przez zewnętrznych uczestników
prac)
Metody analizy poprawności danych planistycznych (nośniki, normatywy,
dane kalkulowane)
Modelowanie wyników kalkulacji danych planowanych
Przygotowanie modelu planowania zapotrzebowania na gotówkę
Prace uzupełniające proces przygotowania modelu budżetowego
Organizacja komórki koordynującej proces budżetowania
przedsiębiorstwa
Zasady współpracy controllera z księgowością i innymi komórkami
zaangażowanymi w budżetowanie
Procedury przygotowania budżetu
Znaczenie jakości relacji wewnętrznych w negocjacjach budżetowych
firmy
Systemy motywacyjne oparte na budżetowaniu firmy Omida
Odpowiedzialność a decyzyjność
Powiązanie planowania operacyjnego i strategicznego
Optymalizacja poziomu skomplikowania modeli budżetowych, raportów
odchyleń i systemów motywacyjnych
Praktyczne przykłady systemów motywujących opartych na analizie
odchyleń firmy Omida
Narzędzia informatyczne do budżetowania i analiz na polskim rynku
Kiedy Excel nie wystarcza … Na co zwrócić uwagę wybierając
specjalistyczne narzędzia do budżetowania i analiz.
Umiejscowienie systemów informatycznych do budżetowania i analiz w
4
4


informatyzacji przedsiębiorstwa (BA, BI, BPM, CPM, ERP …)
Zmiany na polskim rynku narzędzi do budżetowania i analiz
Controllingowe moduły ERP kontra specjalistyczne rozwiązania do
controllingu.
RAMOWY ROZKŁAD ZAJĘĆ
Zajęcia prowadzone będą od 8 do 18
LICZBA GODZIN OGÓŁEM
16 godz./grupę, łącznie 48 godz. (3 grupy)
LICZBA DNI SZKOLENIOWYCH OGÓŁEM
2 dni/grupę, łącznie 6 dni (3 grupy)
FORMA PROWADZENIA ZAJĘĆ
METODY PROWADZENIA ZAJĘĆ
Wykład, warsztaty. Uczestnicy pod okiem wykładowców poszerzają swoją wiedzę i rozwijają swoje
umiejętności przy pomocy ćwiczeń oraz konkretnych przykładów oraz analizy przypadków
bezpośrednio opartych na problemach firmy OMIDA.
Szkolenia prowadzone są nowoczesnymi, aktywnymi metodami partycypacyjnymi z wykorzystaniem
doświadczeń zawodowych wykładowców.
Szkolenie prowadzone będzie w formie interaktywnych warsztatów, w których uczestnicy zdobywają
niezbędną wiedzę w danej dziedzinie oraz umiejętności praktyczne, potrzebne do zastosowania w ich
codziennej pracy. Wykorzystywane metody dają możliwość opanowania nowych umiejętności,
zachowań i nawyków w łatwy i skuteczny sposób, w atmosferze akceptacji, wyzwalającej ciekawość
i poczucie komfortu. Szkolenia są zorientowane na osiąganie pożądanych rezultatów. Trenerzy kładą
nacisk na myślenie kreatywne i metody integrowania wiedzy z doświadczeniem. W szkoleniach
wykorzystywane jest doświadczenie i umiejętności uczestników wynikające z ich pracy zawodowej.
Wśród wielu form aktywności, na szkoleniu można wyróżnić:
I.

Mini wykłady wspomagane prezentacją multimedialną
nie trwające dłużej niż 20 – 30 % czasu trwania zajęć

II.

poruszające najistotniejsze kwestie merytoryczne zbieżne z potrzebami firmy OMIDA
Ćwiczenia zespołowe i indywidualne
Szkolenie będzie prowadzone aktywnymi metodami warsztatowymi, pozwalające
uczestnikom przeanalizować, doświadczyć i ćwiczyć wybrane umiejętności.
III.
Wykorzystamy następujące metody: ćwiczenie wstępne, omówienie metodyki pracy,
ćwiczenia obrazujące wymiary komunikacji niewerbalnej, ćwiczenia ilustrujące specyfikę
komunikacji przez telefon, ćwiczenie “barw” głosu, analiza nagrań (film), ćwiczenie technik
komunikacyjnych w sytuacjach z klientami, praca w grupach, praca z kamerą, scenki, krótki
wykład, kwestionariusz, wykład interaktywny.
IV.
Dyskusje problemowe w grupach pozwalające na
 odzwierciedlenie własnych zachowań z przeprowadzonych ćwiczeń
 skuteczne wykorzystanie osiągnięć wypracowanych na treningu
V.
Studia przypadków bezpośrednio wynikające z aspektów działalności firmy OMIDA
 dające możliwość spojrzenia na zagadnienie przez pryzmat doświadczeń innych
 pozwalające przyjrzeć się zdiagnozowanym sytuacjom
 pozwalające na wypracowanie nowych rozwiązań oraz ich zastosowanie w działalności firmy
OMIDA
VI.
Podsumowania
 dające sposobność na syntezę wiedzy i uogólnienie wniosków
Firma GRANTUS Consulting Anna Bereś w celu sprawdzenia efektywności szkoleń stosuje najbardziej
popularną obecnie konstrukcję pozwalającą uniknąć błędów w ocenie rezultatów szkolenia - model D.
L. Kirkpartick’a przyjmujący, iż rezultaty ocenić należy na poziomie:
SPOSÓB SPRAWDZENIA WYNIKÓW SZKOLENIA
I.
Reakcji – cel: oceniamy zadowolenie uczestników ze szkolenia.
Na tym poziomie dążymy do oceny stopnia zadowolenia uczestników ze szkolenia – zarówno
w odniesieniu do jego zakresu merytorycznego, pracy, umiejętności i wiedzy trenera, jak i aspektów
organizacyjnych. Pozytywne reakcje na szkolenie są warunkiem koniecznym do wdrożenia zmian.
Ocena ta dokonywana jest najczęściej bezpośrednio po zakończonym szkoleniu („na gorąco”),
w oparciu o badanie ankietowe, ew. wywiady, obserwacje.
II.
Uczenia się – cel: oceniamy przyrost wiedzy, umiejętności i postaw.
Na tym poziomie dokonujemy oceny przyrostu wiedzy i umiejętności oraz określenia zmian
w postawach uczestników szkoleń. Ocena każdego z przedstawionych trzech aspektów uczenia
się wymaga odniesienia się do stanu przed szkoleniem. Zmiana w tych obszarach świadczy o sukcesie
samego szkolenia (rozumianego jako proces uczenia się), nie musi natomiast świadczyć o faktycznym
wykorzystaniu nabytej wiedzy i umiejętności. Ocena ta dokonywana jest z wykorzystaniem metod
ankietowych, ale także wywiadów (w tym z przełożonymi, trenerami), testów wiedzy, obserwacji.
III.
Zachowania – cel: oceniamy wykorzystanie rezultatów szkolenia w praktyce.
Na poziomie zachowań dokonujemy oceny zmian w sposobie postępowania uczestników wskutek
zrealizowanego szkolenia. W założeniu ocena taka powinna być dokonana w dłuższym odstępie
czasowym po wykonanym szkoleniu (kilka miesięcy po szkoleniu). Jest to więc ocena dokonywana „na
zimno”, ze względu na fakt, iż trwałe zmiany w zachowaniu nie są dostrzegalne od razu. Dopiero
obserwacja zmian w zachowaniach uczestników świadczy o faktycznych skutkach szkolenia dla
organizacji. Najczęściej stosowanym narzędziem jest obserwacja uczestników szkoleń oraz wywiady i
badania ankietowe.
IV.
Efektów – cel: oceniamy wyniki pracy uczestników szkoleń i efekt na poziomie całej
organizacji.
Ocena efektów szkolenia zakłada odniesienie wyników pracy uczestników szkolenia do celów
organizacji, do osiągnięcia których miało się przyczynić dane szkolenie. Najpopularniejszą metodą
badania jest wywiad, burza mózgów, ew. desk research i badania ankietowe.
W procesie realizacji niniejszego badania wykorzystujemy takie narzędzia badawcze, jak: desk
research, zogniskowane wywiady grupowe (FGI), badania ankietowe, pogłębione wywiady
indywidualne (IDI), obserwacje, czy warsztaty robocze. Badanie efektywności szkoleń zwieńczone
zostaje pisemnym raportem zawierającym nie tylko wyniki prac zespołu badawczego, ale również
wnioski i rekomendacje służące lepszemu planowaniu inwestycji szkoleniowych w przyszłości.
Firma GRANTUS Consulting przeprowadzi badanie wyników szkolenia na poziomach wybranych przez
Zmawiającego.
Mierzalne rezultaty efektów szkolenia:
Ilość przeszkolonych osób, która podniesie umiejętności z zakresu stosowania arkusza kalkulacyjnego
w procesie budżetowania
Ilość osób która podniesie poziom wiedzy z zakresu procesu budżetowania
INFORMACJE ORGANIZACYJNE
TERMIN SZKOLENIA
MIEJSCE SZKOLENIA
Zgodnie z harmonogramem ustalonym z Zamawiającym
Katowice, Trójmiasto
Szkolenie zakończy się egzaminem i wydaniem zaświadczenia.
Do ceny podanej w ofercie należy doliczyć koszt dojazdu i noclegu Wykonawcy.
INFORMACJE DODATKOWE
Doradztwo w ramach bloku szkoleniowego Akademia Zarządzania Przedsiębiorstwem:
Doradztwo poszkoleniowe związane z tematem każdego szkolenia prowadzone będzie indywidualnie
w formie 1:1, w wymiarze 3 godz. zegarowych na uczestnika szkolenia.
Download