wydatki-budzetowe-ich-rodzaje-i-rola-w-gospodarce

advertisement
2
Wydatki budżetowe ich rodzaje i rola w gospodarce narodowej.
Wydatki budżetu - służą realizacji określonych celów, to środki, które mają sfinansować
zaplanowaną podaż dóbr publicznych. Tendencja do ograniczania dochodów budżetowych, co
ciągnie i ograniczanie wydatków (eliminowanie niektórych lub zmniejszanie ich poziomu).
Problem- na ile mogą być obniżone wpływy do budżetu.. obniżenie stawek podatkowych to nie
jedyny sposób zmniejszania obciążeń podatników - od tego są ulgi podatkowe. Czy obniżać podatki
przez stawki, czy wprowadzać ulgi?
Kształtowanie wydatków. Zmniejszanie jest bardzo trudne, a część jeszcze ma charakter sztywny
(związane z obsługą długu krajowego i zagranicznego, poważna część jest zagwarantowana
ustawami około budżetowymi i to one je regulują, zmniejszyć można, gdy zmienią się ustawy).
Elastyczność kształtowania wydatków - gdzie różnice między przewidywaną, a istniejącą inflacja,
gdy przewidywana niższa, wtedy obywatel płacąc płaci różnice - podatek inflacyjny.
Wielkość i struktura wydatków budżetowych są ważnym wskaźnikiem kierunków i zakresu polityki
ekonomicznej i społecznej państwa. Z wielkości i struktury tych wydatków, a także ich dynamiki w
poszczególnych latach, możemy odczytać, stopień zainteresowania państwa rozwojem
poszczególnych dziedzin gospodarki czy stopień jego zainteresowania w rozwiązywaniu
poszczególnych problemów społecznych danego kraju.
Lektura współczesnych budżetów ujawnia dużą różnorodność wydatków budżetowych. Są wśród
nich pozycje tradycyjne, a więc wydatki na utrzymanie administracji państwowej, obronność i
bezpieczeństwo, ale także wydatki na cele inwestycyjne oraz różne dziedziny polityki socjalnej. Są
również wśród nich wydatki wynikające z mechanizmu finansowania polityki społeczno gospodarczej przez państwo jak np. wydatki na obsługę długu publicznego czy będące rezultatem
udzielanych przez państwo gwarancji i poręczeń finansowych. Biorąc za kryterium przeznaczenie
wydatków budżetowych możemy wśród nich rozróżnić następujące grupy wydatków: wydatki
tradycyjne - są tradycyjne w budżetach i trudno od nich się uchylić - to wydatki związane z obroną
państwa, bezpieczeństwem wewnętrznym, wymiarem sprawiedliwości, administracją:
wydatki państwa opiekuńczego - na oświatę, kształcenie, ochronę zdrowia, budownictwo
mieszkaniowe (szczególnie komunalne), naukę, związane z opieką społeczną, z zasiłkami dla
bezrobotnych, emerytury, renty (ich pozycja zależy, jaki system emerytalny, teraz reforma, żeby je
wyprowadzić z budżetu);
wydatki gospodarki mieszanej -związane z finansowaniem przez budżet inwestycji w zakresie
infrastruktury - system komunalny, drogi,koleje, elektryfikacja, telefonizacja;
(…)
… tych pozycji wydatków budżetowych które związane się z pozycją materialną dużych grup
społecznych. Utrzymanie i wzrost szeregu pozycji dotychczasowych wydatków budżetowych
wynika także z procesów obiektywnych. Takimi są procesy demograficzne, wywołujące np. przyrost
w pewnych okresach liczby ludności w wieku emerytalnym, co powoduje konieczność zwiększania
wydatków na świadczenia socjalne. Ograniczone…
… odmienny mechanizm ich oddziaływania na procesy makroekonomiczne. Jeśli bowiem wydatki
osobowe stymulują wzrost popytu konsumpcyjnego w gospodarce, pośrednio oddziaływujące na
stan zatrudnienia, to wydatki inwestycyjne przyczyniają się do bezpośredniego wzrostu zatrudnienia
i dochodów oraz dochodu narodowego.
Podobnie jak dokonał się na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci znaczny wzrost udziału państwa…
Wydatki publiczne-opracowanie
Budżet i polityka budżetowa - wykład
Finanse publiczne - ogrom plików i zagadnień
Polityka fiskalna
Ekonomia - polityka fiskalna
Polityka fiskalna - budżet państwa
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download