Budżet państwa

advertisement
DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA-środki pieniężne pobrane od podmiotów
gospodarczych i gospodarstw domowych przez państwo lub przez odrębny organ
samorządu terytorialnego w celu realizacji wydatków zapewniających
wypełnienie zadań państwowych
Jednak nie wszystkie środki, które są pobrane przez państwo wpływające na
warunki budżetu państwa są dochodami budżetowymi. Warto podkreślić, iż do
dochodów budżetowych nie zalicza się także wpływów z prowizji majątków
skarbu państwa. Zalicza je się natomiast do przychodów budżetu, które mogą
służyć na finanse deficytu budżetowego lub mogą być przeznaczone na inne
cele. Obok pływów z prowatyzacji do przychodów zaliczyć można również
przychody jednostek organicznych ( np : zakładów budżetowych, gospodarst
pomocniczych czy funduszy celowych) i zaliczanych do sektora finansów
publicznych osób prawych prowadzących płatną działalność( np : szkoły
wyższe)
PODATKI
Największe dochody państwo czerpie
z podatków. w 2013r. podatki
stanowiły ponad 85% wszystkich
wypływów do polskiego budżetu.
Najwięcej państwo zyskało na: VAT ( 40,6%), akcyzie ( 21,7%),
podatkach PIT (14,8%) oraz CIT (8,3%) Łączna suma dochodów
budżetu państwa za rok 2013 wynosiła 279 151 205 000 zł, a
łączna suma wydatków - 327 294 440 000 zł. Gdyby wszyscy
obywatele i przedsiębiorcy nagle przestali podatki, w praktyce
oznaczałoby to bankructwo państwa.
WPŁATY Z PRZEDSIĘBIORSTW PAŃSTWOWYCH
ORAZ JEDNOOSOBOWYCH SPÓŁEK SKARBU
PAŃSTWA
WPŁATY Z OTRZYMYWANYCH POŻYCZEK I
KREDYTÓW
WPŁATY Z ZYSKU NARODOWEGO BANKU
POLSKIEGO
ODSETKI ZE SPRZEDARZY MAJĄTKOWYCH
sprzedam 676 359 467
sprzedam :458 985 678
sprzedam 765 549 180
GRZYWNY MANDATY I INNE KARY PIENIĘŻNE
WPŁATY Z ZYSKU SPRZEDAŻY PAPIEROSÓW I
ALKOCHOLU ( AKCYZY)
Akcyza lub podatek
akcyzowy - podatek
pośredni nakładany
na niektóre wyroby
konsumpcyjne
WPŁATY Z NADWYŻKI ŚRODKÓW FINANSOWYCH
Co to jest budżet państwa?
Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz
narzędzie polityki społecznej, uwzględniające
planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako
dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich,
dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody
zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu
publicznego obsługi strefy budżetowej, rozliczeń
z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet”
pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do
zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach
KTO ZARZĄDZA BUDŻETEM
Ogólny nadzór nad wykonaniem budżetu Państwa sprawuje Rada Ministrów. Szczególne zadania kontroli budżetu
ma Ministerstwo Finansów należą do nich np.:
sprawowanie ogólnej kontroli nad realizacją dochodów i wydatków budżetu, oraz utrzymywanie równowagi
budżetowej, przy czym pomagają mu izby i urzędy skarbowe,
zaciąganie kredytów bankowych,
emitowanie obligacji i bonów skarbowych,
przenoszenie planowych wydatków między rozdziałami i paragrafami, przy czym przenoszenie środków nie może
przekraczać 5 procent wydatków i nie może dotyczyć zwiększenia wydatków na pensje,
dysponowanie rezerwą budżetową,
opiniowanie aktów prawnych dotyczących dochodów budżetowych,
określenie zasad i terminów sporządzania sprawozdań,
określania zasad rachunkowości.
Ogólną kontrole nad wykonaniem budżetu państwa sprawuje Sejm za pośrednictwem Najwyższej Izby Kontroli oraz
Rady Ministrów a głównie Ministerstwo Finansów, który do prac kontrolnych wykorzystuje aparat finansowy oraz
informacje zawarte w sprawozdaniach GUS-u sporządzonych przez poszczególnych dysponentów środowisk
Budżetowych. W Polsce, podobnie jak w większości krajów na świecie , budżet państwa jest sporządzany corocznie
w formie tzw. Ustawy budżetowej, uchwalanej przez parlament. Jest to jedyna ustawa, której nie może zawetować
prezydent. Nieprzyjęcie ustawy budżetowej często doprowadza do rozwiązania przez prezydenta parlamentu i
rozpisania nowych wyborów
Wydatki budżetu państwa
Wydatki budżetu państwa –to są zobowiązania
do instytucji obywateli państwa.
- Obronność
( wynagrodzenie żołnierzom, zakup
uzbrojenia, utrzymanie obiektów
wojskowych).
- Służba zdrowia
( utrzymanie szpitali i ośrodków
zdrowia).
- Ubezpieczenia społeczne
( wypłaty rent i
emerytur).
- Kultura i zabytki
( utrzymanie teatrów, muzeów,
filharmonii i obiektów
zabytkowych).
- Zobowiązania z tytułu spłaty zadłużenia zewnętrznego i
wewnętrznego
( spłata kredytów zagranicznych i spłata obligacji
skarbu państwa).
- Oświaty, sport
( utrzymanie
uniwersytetów, szkół i
obiektów sportowych)
- Wynagrodzenia urzędników
( posłowie, samorządowcy oraz urzędnicy
państwowi).
Wydatki majątkowe do których można zaliczać
następujące pozycje :
- Wydatki na zakup i objęcie akcji oraz wniesienie wkładów do
spółek prawa handlowego.
-Wydatki inwestycje państwowych
Jednostek budżetowych oraz dotacje celowe na
finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji
realizowanych przez inne jednostki.
Wydatki na obsługę długu skarbu państwa można
podzielić na dwie grupy :
- Pierwsza grupa obejmuje wydatki budżetu państwa z tytułu
oprocentowania i dyskonta od skarbowych papierów
wartościowych oraz oprocentowanie zaciągniętych kredytów i
pożyczek.
- Druga grupa obejmuje wypłaty związane z udzielonymi
przez skarb państwa poręczeniami i gwarancjami.
Deficyt budżetowy – ujemne saldo w budżecie instytucji – sytuacja, w
której wydatki w budżecie danej instytucji są wyższe niż jej dochody w
danym okresie rozliczeniowym (roku budżetowym). Przeciwieństwem
deficytu budżetowego jest nadwyżka budżetowa.
Deficyt budżetowy może wynikać z:
szybszego zwiększania wydatków budżetowychmilitaryzacji gospodarki,
rozbudowana administracja państwowa, inwestycje publiczne, transfery, wysokie koszty
obsługi kosztu długu zagranicznego i wewnętrznego) niż wynosi dynamika dochodów;
zbyt niskich dochodów budżetowych, przy utrzymaniu poziomu wydatków;
zwiększania wydatków i zmniejszania podatków (polityka pobudzania wzrostu w
gospodarce).
WYKONALI
Paweł Wywrot
Jakub Marcinczak
Jakub Zięba
Download