UCHWAŁA NR ……… - gmina Dobrzyniewo Duże

advertisement
UCHWAŁA NR XV/58/07
RADY GMINY DOBRZYNIEWO DUŻE
z dnia 17 września 2007 r.
w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy
Na podstawie art.53 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220 ,Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr
153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz 717 i Nr 162 poz. 1568; z 2004 r Nr
102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz.
1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr138 poz.974 )
uchwala co następuje:
§ 1. Kierownicy Referatów i Dyrektorzy jednostek organizacyjnych gminy opracowują i
przedkładają Skarbnikowi w terminie do 20 października poprzedzającego rok budżetowy
materiały do projektu budżetu i projektu planów finansowych zachowując obowiązujące
zasady klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych w szczegółowości dział, rozdział,
paragraf.
§ 2. 1. Komisje Rady Gminy, a także Rady Sołeckie mogą składać odrębne wnioski do
Wójta Gminy dotyczące projektu budżetu w tym o objęcie planem wydatków określonych
zadań w terminie do 20 października poprzedzający rok budżetowy.
2. Wnioski o których mowa w pkt 1 powinny być szczegółowo uzasadnione.
§ 3. Materiały o których mowa w § 1 opracowywane są na podstawie:
1) przewidywanego stanu zatrudnienia na rok budżetowy;
2) wynagrodzeń obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy;
3) przewidywanych wskaźników wzrostu wynagrodzeń;
4) opłat i cen obowiązujących w roku poprzedzającym rok budżetowy z uwzględnieniem
wskaźników wzrostu na rok budżetowy.
§ 4. Wójt Gminy po weryfikacji i rewizji szacunków wielkości finansowych w
otrzymanych materiałach, a także wielkości przyznanych kwot subwencji, udziału gminy we
wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dotacji celowych na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy oraz innych dochodów opracowuje
projekt budżetu.
§ 5. Materiały związane z projektem budżetu przedkładane Radzie Gminy powinny
obejmować:
1) projekt uchwały wraz z załącznikami;
2) informację o stanie mienia;
3) prognozę łącznej kwoty długu;
4) objaśnienia do projektu budżetu.
§ 6. 1. Projekt uchwały budżetowej powinien obejmować:
1) prognozowane dochody w układzie dział, rozdział, paragraf klasyfikacji budżetowej w
podziale na dochody bieżące i majątkowe;
2) wydatki w podziale na dział, rozdział, paragraf klasyfikacji wydatków, z wyodrębnieniem:
a) wydatków bieżących, w tym w szczegółowości:
 wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń,
 dotacji,

wydatków na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego,
 wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z
zawartą umową, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę
samorządu terytorialnego,
b) wydatków majątkowych;
3) źródła pokrycia deficytu lub przeznaczenie nadwyżki budżetu jednostki samorządu
terytorialnego;
4) przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
5) wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnym, z wyodrębnieniem
wydatków na finansowanie poszczególnych programów;
6) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1
pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w części związanej z realizacją zadań jednostki
samorządu terytorialnego;
7) plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych
jednostek budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych;
8) plany przychodów i rozchodów funduszy celowych;
9) limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów
wartościowych, o których mowa w art. 82 ust. 1;
10) upoważnienia dla Zarządu Gminy do zaciągania zobowiązań:
a) na finansowanie wydatków, o których mowa w art. 166 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych,
b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia
ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym;
11) zakres i kwoty dotacji;
12) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych
zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami;
13) dotacje inne niż określone w punkcie 11 przekazane na podstawie odrębnych przepisów,
związane z realizacją zadań gminy;
14) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze
umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego;
15) kwotę rezerw budżetowych:
a) ogólną na nieprzewidziane wydatki nie wyższą niż 1% wydatków budżetu,
b) celową w wysokości nie przekraczającej 5% wydatków budżetu
c) celową w wysokości nie przekraczającej 1% bieżących wydatków budżetu
Gminy , pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia
i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.
2. Projekt uchwały budżetowej może zawierać:
1) upoważnienie dla Wójta Gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów
wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu;
2) upoważnienie dla Wójta Gminy do dokonywania zmian w budżecie, w zakresie :
a) dokonywania innych zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień
między działami,
b) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych
wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,
c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym
jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty
upływa w roku następnym.
3. W uchwale budżetowej Gminy określa się także dochody z tytułu wydawania
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w
programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
4. Informacja o stanie mienia powinna zawierać następujące elementy:
1) dane o przysługujących gminie prawach własności;
2) dane dotyczące innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o
ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach,
udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu;
3) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego w zakresie praw własności i innych niż
własność praw majątkowych, od dnia złożenia poprzedniej informacji;
4) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania praw własności i innych praw
majątkowych oraz wykonywania posiadania;
5) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego.
5. Objaśnienia do projektu budżetu powinny zawierać omówienie projektu planu
dochodów i wydatków na tle przewidywanego wykonania poprzedniego roku:
1) w zakresie dochodów – omówienie poszczególnych ważniejszych źródeł, a w przypadku
dotacji na zadania zlecone – zakresu ich finansowania;
2) w zakresie wydatków – określenie przeznaczenia poszczególnych wydatków oraz ich
zasadność odrębnie dla:
a) wydatków bieżących,
b) wydatków inwestycyjnych .
6. W objaśnieniach należy ustosunkować się do wniosków Komisji Rady oraz Rad
Sołeckich zgłoszonych na etapie opracowania projektu budżetu, które nie zostały
uwzględnione.
§ 7. 1. Wójt Gminy w terminie do 15 listopada przedstawi projekt budżetu i pozostałe
materiały wymienione w § 6 Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej – celem
zaopiniowania.
2. Wójt Gminy zapozna Radę Gminy z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o
projekcie uchwały budżetowej przed uchwaleniem budżetu.
§ 8. 1. W terminie 7 dni od dnia przekazania projektu uchwały budżetowej Radzie, Wójt
Gminy przekaże podległym jednostkom informacje niezbędne do opracowania projektów ich
planów finansowych.
2. Jednostki o których mowa w ust. 1 opracowują projekty planów finansowych w
terminie do 30 dni od dnia otrzymania danych, nie później jednak niż do dnia 22 grudnia.
§ 9. 1. Przewodniczący Rady Gminy otrzymany projekt budżetu wraz z materiałami
przekazuje niezwłocznie do zaopiniowania Stałym Komisjom Rady.
2. Komisje w ciągu 14 dni od daty wpływu projektu wyrażają swoją opinię o projekcie
i przekazują ją Komisji Finansów i Budżetu. W przypadku zgłoszenia przez Komisje
propozycji wprowadzenia do budżetu nowego wydatku lub zwiększenia wydatku
przewidzianego w projekcie ma ona obowiązek wskazać źródła jego sfinansowania.
3. Komisja Finansów i Budżetu w terminie 7 dni, na posiedzeniu z udziałem
przewodniczących pozostałych Komisji ostatecznie opiniuje projekt budżetu i niezwłocznie
przekazuje na piśmie Wójtowi Gminy.
§ 10. Wójt Gminy po zapoznaniu się z treścią opinii Komisji Finansów i Budżetu, w
miarę możliwości uwzględnia zawarte w niej postulaty w formie autopoprawek przekazuje
Radzie Gminy.
§ 11. Ustala się porządek uchwalania budżetu:
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej przez Wójta Gminy;
2) odczytanie opinii Komisji Finansów i Budżetu;
3) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie opinii Komisji;
4) dyskusja i głosowanie nad zgłoszonymi poprawkami;
5) głosowanie nad całością projektu budżetu.
§ 12. 1. Uchwalanie budżetu powinno nastąpić przed rozpoczęciem roku budżetowego,
tj. do 31 grudnia, a w uzasadnionych przypadkach – nie później niż do 31 marca roku
budżetowego.
2. Do czasu uchwalenia budżetu po rozpoczęciu roku budżetowego, podstawą
gospodarki finansowej Gminy jest projekt uchwały przedstawiony Radzie Gminy wraz z
ewentualnymi autopoprawkami, o których mowa w § 10.
§ 13. Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XIII/56/99 z dnia 13 grudnia 1999roku w
sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej gminy.
§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Gminy
Andrzej Horba
Download