uzasadnienie - bip.poznan.pl

advertisement
PU_1189_14_U
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY
RADY MIASTA POZNANIA
w sprawie
nadania skwerowi imienia Włodzimierza Dworzaczka.
Nazwanie imieniem Włodzimierza Dworzaczka skweru, którego lokalizację określają
załączniki Nr 1 i Nr 2 do uchwały, następuje z inicjatywy społecznej.
Skwer będący przedmiotem uchwały pozostaje własnością publiczną.
Komisja Kultury i Nauki Rady Miasta Poznania pozytywnie zaopiniowała propozycję nazwy.
Rada Osiedla Stare Miasto pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały.
Skutki finansowe podjęcia przez Radę Miasta Poznania uchwały ograniczone będą do
kosztów oznaczenia skweru tabliczkami z jego nazwą.
Włodzimierz Dworzaczek urodził się 15 października 1905 r. w Mińsku. W 1921 r. osiadł
z rodzicami w Poznaniu. Tu w 1925 r. podjął studia historyczne. Od 1928 r. pracował nad
Herbarzem polskim. Zgromadził pokaźne zbiory genealogiczne. W 1939 r. w obawie przed
wybuchem wojny wywiózł je do Warszawy. Nie udało się jednak uratować ich przed
zniszczeniem, spłonęły bowiem w czasie powstania warszawskiego. Po II wojnie światowej
Włodzimierz Dworzaczek pracował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
W 1958 r. został profesorem nadzwyczajnym, a w 1968 r. uzyskał tytuł profesora
zwyczajnego. W latach 1958-1975 kierował Zakładem Historii Polskiej. Zmarł 23 września
1988 r. w Poznaniu.
Włodzimierz Dworzaczek był uznanym specjalistą w zakresie genealogii i badaczem dziejów
reformacji i kontrreformacji oraz kultury Wielkopolski XVI i XVII w. Do jego głównych prac
należą: Genealogia (t. 1-2, 1959 r.), Leliwici Tarnowscy (1971 r.), Hetman Jan Tarnowski
(1985 r.).
na sesji RMP referuje: Zastępca Dyrektora Zarządu Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ – Bożena Skrzydlewska.
dokument poprawny pod względem językowym 2014-05-12 Arletta Gorczyńska-Kaczmarek
Download