Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów (30.08.2016)

advertisement
Protokół Nr /16
z posiedzenia Komisji Budżetu i Finansów Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 30 sierpnia 2016r.
Obecni na posiedzeniu:
Stanisław SobierajBogusława GdulaAndrzej Wojtaś-
Przewodniczący Rady Miejskiej
Skarbnik Miasta
Z-ca Naczelnika Wydziału ITP
Członkowie Komisji wg listy obecności.
Temat posiedzenia:
1. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016rok (dot. kwoty
26.630,42 zł).
2. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok (dot. kwoty
376.011,09zł).
3. Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016rok oraz
zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2016rok.
4. Projekt uchwały w sprawie zmian zakresu wykonywania przedsięwzięć
i zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stalowa Wola.
5. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem
Stalowowolskim projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R –
ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków
finansowych na realizację projektu.
6. Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem
Stalowowolskim projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G100911R –
ulicy Lipowej w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na
realizację projektu.
7. Zapoznanie się z wydatkami budżetowymi miasta ( w zakresie inwestycji) w
2015 r. z podziałem na okręgi wyborcze.
8. Sprawy bieżące.
Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów Pan Łukasz Durek powitał
obecnych i przedstawił porządek obrad, który Komisja przyjęła jednogłośnie.
Ad. 1
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016rok (dot. kwoty
26.630,42 zł) wraz z autopoprawką Prezydenta Miasta przedstawiła Skarbnik
Miasta Pani Bogusława Gdula:
I. W wyniku analizy wykonania planu dochodów i wydatków proponuje się:
1) zwiększyć plan dochodów z tytułu:
a) zbycia udziałów Inkubatora Technologicznego – o kwotę 10.000,00 zł
b) wpływów z opłat za trwały zarząd – o kwotę 6.600,42 zł
c) zwrotu kosztów upomnień – o kwotę 1.800,00 zł
d) zwrotu dotacji z 2014 roku przez Gimnazjum Katolickie – o kwotę
1.000,00 zł
Razem:
19.400,42 zł
2) zmniejszyć plan wydatków na zadaniu pn: „Utrzymanie
i eksploatacja aparatury badawczej i urządzeń zakupionych
w ramach projektu: „Utworzenie naukowo – badawczego
Laboratorium Międzyuczelnianego w Stalowej Woli”
oraz utrzymanie rezultatów i efektów projektu – utrzymanie
trwałości projektu” – o kwotę 33.587,48 zł
W wyniku wyżej wymienionych zmian uzyskano kwotę wolną w wysokości
52.987,90 zł, którą proponuje się przeznaczyć na zadania:
1) zwrot kosztów pobytu dzieci ze Stalowej Woli w przedszkolach
w innych gminach – w kwocie 1.551,10 zł
2) „Zakup pieca konwekcyjno – parowego do Przedszkola Nr 18
w Stalowej Woli” – w kwocie 18.580,00 zł
3) „Wykonanie wewnętrznego ogrodzenia oddzielającego plac zabaw
dla dzieci od placu manewrowego w Przedszkolu Integracyjnym
Nr 12 w Stalowej Woli” – w kwocie 18.500,00 zł
4) koszty zatrudnienia od 1 października 2016 roku dyrektora
do nowotworzonej jednostki pn: „Miejski Żłobek Integracyjny
w Stalowej Woli” – w kwocie 14.356,80 zł
Razem:
52.987,90 zł
II. W związku z otrzymaniem dodatkowych wpływów w MOPS-ie wprowadza
się je do planu dochodów i wydatków:
1) 5.230,00 zł – darowiznę pieniężną przeznacza się na organizację
wypoczynku dla dzieci uczęszczających do Świetlicy „Tęcza” w Stalowej
Woli,
2) 2.000,00 zł – zwroty nienależnie pobranych świadczeń zwraca się do
Budżetu Wojewody.
III. W związku z zakończeniem zadania pn: „Budowa oświetlenia wraz z
opracowaniem PT ścieżki przy rzece Jelonek na os. Swoły” w ramach
wydatków niewygasających za 2015 rok dokonuje się wykreślenia planu
dochodów i wydatków jego dotyczących w planach budżetu 2016 roku
( dotyczy kwoty 6.966,34 zł ).
IV. W związku z zamiarem zawarcia porozumienia międzygminnego na
prowadzenie nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego wprowadza się
do planu dochodów i wydatków kwotę 1.652,52 zł.
Projekt ten Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.
Ad. 2
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok (dot. kwoty
376.011,09zł) omówiła Pani Gdula:
I. W związku z uzyskaniem wyższych wpływów z opłat za korzystanie ze
środowiska ( GFOŚIGW ) o kwotę 376.011,09 zł dokonuje się następujących
zmian w dziale 900 rozdz. 90019:
1) zwiększa się plan dochodów w § 0690 –
o kwotę 376.011,09 zł
2) zwiększa się plan wydatków –
o kwotę 376.011,09 zł
poprzez:
a) zwiększenie wydatków na:
- utrzymanie zieleni –
o kwotę 404.258,79 zł
- zakup ławek parkowych –
o kwotę 10.000,00 zł
- plan usuwania wyrobów zawierających azbest – o kwotę 20.000,00 zł
Razem: 434.258,79 zł
b) zmniejszenie wydatków na zadania modernizacyjne
służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej – o kwotę 58.247,70 zł
II. Oszczędności na utrzymaniu zieleni w mieście w kwocie 409.000,00 zł
proponuję przeznaczyć na zadania:
1) remont budynku SOWiIK –
w kwocie 37.000,00 zł
2) „Przebudowa terenów przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3,
5, 7 i Partyzantów 4 - I etap” –
w kwocie 22.000,00 zł
3) „Budowa parkingu na os. Poręby” –
w kwocie 350.000,00 zł
Razem:
409.000,00 zł
celem uzupełnienia planów do wysokości najkorzystniejszych ofert na
przetargach nieograniczonych.
III. Ponadto dokonuje się przeniesienia planu wydatków w MOSiR-ze w dziale
926 – Kultura fizyczna poprzez zmniejszenie planu wydatków na 5
zadaniach majątkowych z tytułu oszczędności łącznie o kwotę 16.851,38 zł i
przeznaczenie jej na koszty zabezpieczenia ochrony podczas meczy na
stadionie MOSiR-u w kolejnej rundzie rozgrywek.
IV. Jednocześnie przenosi się plan wydatków pomiędzy działami:
1) zmniejszając w dziale 600 plan na zadaniu pn: „Przebudowa układu
komunikacyjnego w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Ofiar Katynia i
Solidarności” w wyniku oszczędności o kwotę 50.000,00 zł,
2) zwiększając w dziale 900 plan na zadaniu pn: „Rozwój terenów zielonych
w Gminie Stalowa Wola” o kwotę 50.000,00 zł na niezbędne prace
projektowe.
Radna Elżbieta Kulpa zapytała na czym polega realizacja zadania usuwania
wyrobów zawierających azbest.
Naczelnik Wojtaś wyjaśnił, że jest to usługa realizowana przez firmę wybraną
przez Miasto i dotowana w zakresie przewozu i utylizacji azbestu, który
właściciel sam usunął z dachu.
Odpowiadając na pytanie radnego Zbigniewa Paszkiewicza – dlaczego Miasto
przeznacza środki na remont obiektu zajmowanego przez SOWiIK, mimo że jest
to placówka powiatowa, Pani Skarbnik stwierdziła, że budynek stanowi
własność Miasta.
Pan Paszkiewicz zapytał, jaki zakres prac jest przewidywany w kwocie
22.000,00 zł, która ma być przeznaczona na przebudowę terenów
przyblokowych przy ul. Żwirki i Wigury 3, 5, 7 i Partyzantów 4.
Pan Wojtaś objaśnił, że na realizację tego zadania w budżecie miasta
zabezpieczono 500 tys. zł. Tymczasem najniższa oferta wynosi 522 tys. zł, w
związku z czym przedmiotowa kwota 22 tys. stanowi niezbędne uzupełnienie.
Radny Zbigniew Paszkiewicz złożył wniosek by na jedną z kolejnych Sesji
Rady Miejskiej została zaproszona Pani Maria Dekert – Dyrektor
stalowowolskiego SOWiIK-u, która przedstawi informację o działalności
placówki.
Zdaniem radnej Elżbiety Kulpy Komisja Rodziny Opieki Społecznej i Zdrowia
powinna odbyć w tym ośrodku jedno ze swoich spotkań.
Pan Andrzej Wojtaś uważa, że zaproszenie Pani Dekert na Sesję byłoby
zasłużonym uhonorowaniem jej godnej podziwu i poświęcenia pracy.
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016 rok (dot. kwoty
376.011,09zł) Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.
Ad. 3
Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2016rok oraz
zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Stalowa Wola na 2016rok przedstawiła
Pani Gdula – wraz z korektą wynikającą z autopoprawki w uchwale omawianej
w ad. 1.
Radny Zbigniew Paszkiewicz w nawiązaniu do wprowadzenia do planu
dochodów i wydatków zadania „Budowa sanitariatu przy Pasażerskim Dworcu
Kolejowym w Stalowej Woli zapytał, w jakich godzinach będzie funkcjonować
ten dworzec.
Pan Wojtaś oznajmił, że w zasadzie jest to tylko poczekalnia, która będzie
czynna w godz. 6.00-21.00.
Przewodniczący Komisji stwierdził, że na przejeździe kolejowym przy ul.
Sandomierskiej ostatnio miały miejsce dwa groźne wypadki. Radny chciałby
wiedzieć, czy Miasto ma zamiar podjąć jakieś kroki w kierunku poprawienia
bezpieczeństwa w tym rejonie.
Naczelnik Andrzej Wojtaś poinformował, że zostało wystosowane wystąpienie
do PKP w sprawie podwyższenia klasy tego przejazdu. Odpowiedź jeszcze nie
nadeszła. W przypadku odmowy –służby miejskie będą starały się rozwiązać
problem we własnym zakresie.
Przedmiotowy projekt uchwały Komisja jednogłośnie zaopiniowała
pozytywnie.
Ad. 4
Zaprezentowany przez Panią Skarbnik projekt uchwały w sprawie zmian
zakresu wykonywania przedsięwzięć i zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Miasta Stalowa Wola Komisja jednogłośnie zaopiniowała
pozytywnie.
Ad. 5 i Ad. 6
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem
Stalowowolskim projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy
Poniatowskiego w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na
realizację projektu.
Pan Andrzej Wojtaś poinformował, że Powiat Stalowowolski – Lider projektu,
planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1025R – ulicy Poniatowskiego w Stalowej Woli” w ramach
programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2017. W związku z uzgodnieniami
zawartymi pomiędzy Gminą Stalowa Wola a Powiatem Stalowowolskim
ustalono, że Gmina Stalowa Wola, jako partner projektu, będzie uczestniczyła w
finansowaniu zadania w wysokości 50% wkładu własnego Powiatu, w
wysokości nie większej niż 3 500 000,00 zł. Powyższe dofinansowanie pozwoli
uzyskać Powiatowi dodatkowe punkty na etapie oceny wniosku. W związku z
;powyższym źródła finansowania projektu przedstawiają się następująco:
Całkowita wartość projektu wynosi 13 595 497,00 zł w tym:
- środki budżetu państwa w wysokości 3 000 000,00zł
- środki budżetu Gminy Stalowa Wola w wysokości 3 500 000,00zł
- środki Powiatu Stalowowolskiego w wysokości 7 095 047,00zł,
Realizacja projektu poprawi stan techniczny drogi, a przede wszystkim wpłynie
znacząco na poprawę bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego.
Odnośnie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z
Powiatem Stalowowolskim projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr
G100911R – ulicy Lipowej w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków
finansowych na realizację projektu Pan Wojtaś wyjaśnił, że Uchwała dotyczy
wyrażenia zgody na zawarcie umowy partnerskiej pomiędzy Gminą Stalowa
Wola a Powiatem Stalowowolskim w sprawie wspólnej realizacji projektu pn.:
"Przebudowa drogi gminnej nr G100911R ulicy Lipowej w Stalowej Woli”
i zabezpieczenia środków finansowych na realizację projektu
Przedmiotowy projekt przygotowywany jest przez Gminę Stalowa Wola –
Lidera projektu, który planuje złożyć wniosek o dofinansowanie projektu w
ramach ogłoszonego przez Wojewodę Podkarpackiego naboru wniosków do
programu wieloletniego pn. „Program rozwoju gminnej i powiatowej
infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”.
Realizacja projektu zaplanowana jest na rok 2017. Całkowita wartość projektu
wynosi 6 816 660,00 zł brutto. W ramach Programu można uzyskać
dofinansowanie w wysokości 50% wartości kosztów kwalifikowanych jednak
nie więcej niż 3 000 000,00 zł. Partnerem projektu będzie Powiat
Stalowowolski. Zgodnie z poczynionymi ustaleniami Powiat Stalowowolski
dofinansuje projekt Gminy w wysokości ok. 10% wkładu własnego Gminy, tj. w
wysokości 400 000,00 zł. Powyższe dofinansowanie pozwoli uzyskać Gminie
dodatkowe punkty na etapie oceny wniosku. W związku z powyższym źródła
finansowania projektu przedstawiają się następująco:
Całkowity koszt zadania wynosi 6 816 660,00 zł brutto w tym:
 środki budżetu państwa w wysokości 3 000 000,00 zł
 środki budżetu Powiatu Stalowowolskiego w wysokości 400 000,00 zł
 środki budżetu Gminy Stalowa Wola w wysokości 3 416 660,00 zł
Realizacja przedmiotowego projektu wpłynie znacząco na poprawę
bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego oraz poprawę stanu technicznego
drogi.
Radnego Mariusza Kunysza dziwi przeznaczenie tak wysokich środków na
przebudowę ul. Lipowej, które, jego zdaniem, powinny zostać wykorzystane w
inny, bardziej odpowiedni sposób.
Pan Wojtaś oświadczył, że każde zadanie, którego realizacji podejmuje się
Miasto, ma być wykonane jak najlepiej. Ulica Lipowa ma ok. 900 m długości i
jest w bardzo złym stanie. Praktycznie trzeba ją wybudować od nowa, rozebrać
całą nawierzchnię i kłaść nową wraz z nową stabilizacją.
W kwestii rozbudowy ul. Poniatowskiego – zostanie ona zawężona do 7 metrów,
będą wybudowane ścieżki rowerowe, nowe oświetlenie, rondo na wysokości
Lidla i rondo u zbiegu ul. Poniatowskiego i KEN.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem
Stalowowolskim projektu pn. „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1025R – ulicy
Poniatowskiego w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na
realizację projektu Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.
Projekt uchwały w sprawie przystąpienia do wspólnej realizacji z Powiatem
Stalowowolskim projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr G100911R – ulicy
Lipowej w Stalowej Woli” i zabezpieczenia środków finansowych na realizację
projektu Komisja jednogłośnie zaopiniowała pozytywnie.
Ad. 9
Zastępca Naczelnika Pan Andrzej Wojtaś oświadczył, że na chwilę obecną nie
posiada sprawozdania dotyczącego wydatków budżetowych miasta w 2015 r.
z podziałem na okręgi wyborcze. Gdyby miało zostać opracowane, należałoby je
umieścić w uchwale, która mówi, jakie sprawozdania mają być
przygotowywane. Ponadto Pan Wojtaś nie wie pod jakim kątem powinno być
ono sporządzone – czy z uwzględnieniem komu służą przedmiotowe inwestycje,
czy też na terenie którego osiedla się znajdują.
Sprawozdanie takie zostanie sporządzone, o ile Pan Prezydent uzna to za
konieczne. Mógłby to być dodatkowy element sprawozdania z wykonania
budżetu, ewentualnie za 2016 rok.
Zdaniem radnego Kunysza, nie ma konieczności opracowywania przedmiotowej
informacji z podziałem na okręgi wyborcze ale na rejony miasta, w odniesieniu
do liczby mieszkańców. Przede wszystkim powinna to być informacja a nie
sprawozdanie – w podziale na osiedla, w układzie całego miasta – jako materiał
poglądowy w podstawowych zakresach.
Pani Skarbnik dodała, że opracowanie tak obszernego materiału jest bardzo
pracochłonne, tym bardziej w tym okresie, czyli we wrześniu, który jest
miesiącem tworzenia projektu budżetu na kolejny rok.
Na tym posiedzenie zakończono.
Protokolant
E. Stala
Przewodniczący Komisji
Łukasz Durek
Download