Uchwała Nr XIX/258/11 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 29

advertisement
Uchwała Nr XIX/258/11
Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 29 listopada 2011 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Współpracy Miasta Stalowa Wola
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata 2012 – 2014.
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 19 i art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie
gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591, z późn.zm. ) oraz art.5a ust.2 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2010r. Nr 234, poz. 1536
z późn. zm.),
Rada Miejska w Stalowej Woli uchwala, co następuje:
§1
Uchwala się Wieloletni Program Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi
oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2012 - 2014, zwany dalej "Programem".
I.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.
Ilekroć w "Programie" jest mowa o:
1) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1536 z późn. zm.),
2) organizacji – należy przez to rozumieć organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których
mowa w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) zadaniach publicznych – należy przez to rozumieć zadania określone w art. 4 ustawy,
4) Prezydencie Miasta – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Stalowej Woli,
5) Mieście – należy przez to rozumieć Miasto Stalowa Wola,
6) Radzie – należy przez to rozumieć Radę Miejską w Stalowej Woli,
7) mieszkańcach – należy przez to rozumieć mieszkańców Miasta Stalowej Woli.
2.
"Program" obejmuje współpracę Miasta z organizacjami działającymi na rzecz Miasta i jego
mieszkańców.
II.
CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU
1.
Celem głównym "Programu" jest zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców Miasta
Stalowej Woli poprzez wspieranie rozwoju organizacji pozarządowych działających na terenie
gminy.
2.
Celami szczegółowymi "Programu" jest:
1) poprawa jakości życia poprzez pełniejsze zaspokojenie potrzeb mieszkańców Miasta,
2)
stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców
w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
3)
otwarcie na innowacyjność i konkurencyjność w wykonywaniu zadań publicznych,
4)
integracja organizacji lokalnych obejmujących zakresem działania sferę zadań
publicznych.
III.
ZASADY WSPÓŁPRACY
Współpraca Miasta z organizacjami odbywać się może w szczególności na zasadach:
1)
pomocniczości, co oznacza, że Miasto powierza organizacjom realizację zadań własnych,
a organizacje zapewniają ich wykonanie w sposób ekonomiczny, rzetelny i terminowy,
2)
partnerstwa, co oznacza, że Miasto traktuje organizacje jako równoprawnych partnerów
w definiowaniu problemów społecznych, określaniu sposobów ich rozwiązywania oraz realizacji
zadań publicznych, przez co oczekuje od organizacji aktywnego uczestnictwa
w realizacji
form wynikających ze współpracy,
3)
efektywności, co oznacza, że Miasto i organizacje wspólnie dążą do osiągnięcia możliwie
najlepszych efektów realizacji zadań publicznych,
4)
uczciwej konkurencji, co oznacza, że Miasto równorzędnie traktuje organizacje przy
realizacji zadań publicznych, stosując takie same kryteria oceny zgłoszonych ofert konkurujących
podmiotów,
5)
jawności, co oznacza, że Miasto dąży do tego, aby możliwości współpracy z organizacjami
były powszechnie dostępne, jasne i zrozumiałe w zakresie stosowanych procedur i kryteriów
podejmowania decyzji oraz celów i środków przeznaczonych na realizację zadań publicznych.
IV.
ZAKRES PRZEDMIOTOWY
Przedmiotem współpracy organów Miasta z organizacjami jest:
1)
realizacja zadań gminy określonych w ustawach,
2)
podwyższenie efektywności działań kierowanych do mieszkańców Miasta,
3)
określenie potrzeb społecznych i sposobu ich zaspokajania,
4)
konsultowanie projektów uchwał Rady na etapie ich tworzenia.
V.
FORMY WSPÓŁPRACY
1.
Miasto realizuje zadania publiczne we współpracy z podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na zasadach określonych w ustawie. Współpraca ta może odbywać się w
szczególności, w formach:
1)
powierzania lub wspierania wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na
finansowanie lub dofinansowanie jego realizacji,
2)
zawierania umów o wykonanie inicjatywy lokalnej,
3)
udzielania rekomendacji organizacjom poszukującym środków finansowych z innych
źródeł,
4)
konsultowania z organizacjami projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
5)
angażowania organizacji do wymiany doświadczeń,
6)
udzielania przez Prezydenta Miasta honorowego patronatu działaniom lub programom
prowadzonym przez organizacje,
7)
organizowania spotkań i szkoleń dla osób i organizacji odpowiedzialnych za realizację
wykonywanych zadań publicznych,
8)
użyczania bądź wynajmowania na preferencyjnych warunkach lokali i budynków
komunalnych oraz udostępniania lokalu na spotkania organizacji.
2.
Podstawową formą przekazywania środków finansowych organizacjom jest otwarty konkurs
ofert. W przypadkach wskazanych przez ustawę dopuszczalne jest stosowanie innej formy.
VI.
PRIORYTETOWE ZADANIA PUBLICZNE
1. W latach 2012 – 2014 Miasto będzie wspierać lub powierzać organizacjom realizację zadań
między innymi z zakresu:
1)
pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz
wyrównywania szans tych rodzin i osób,
2)
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
3)
ochrony i promocji zdrowia,
4)
przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym,
5)
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych,
6)
działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym,
7)
działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych,
8)
nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
9)
wypoczynku dzieci i młodzieży,
10)
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
11)
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
12)
turystyki i krajoznawstwa,
13)
porządku i bezpieczeństwa publicznego,
14)
ratownictwa i ochrony ludności,
15)
działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między
społeczeństwami,
16)
promocji i organizacji wolontariatu.
2.
Prezydent Miasta na wniosek organizacji lub własnego rozeznania potrzeb lokalnych
w ramach posiadanych środków finansowych, może określić w ciągu roku kolejne zadania
i
ogłosić otwarte konkursy na ich realizację.
VII. OKRES REALIZACJI PROGRAMU
1.
Program Współpracy Miasta Stalowa Wola z organizacjami pozarządowymi oraz
podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie na lata 2012 - 2014 obowiązuje od 01.01.2012 roku do 31.12.2014 roku
z zastrzeżeniem pkt 2.
2.
Termin realizacji zadań zostanie określony każdorazowo w ogłoszeniu o otwartym
konkursie ofert.
VIII. SPOSÓB REALIZACJI PROGRAMU
1.
Otwarty konkurs ofert ogłasza Prezydent Miasta w:
1) Biuletynie Informacji Publicznej (http://bip.stalowawola.pl/),
2) na stronie internetowej Urzędu Miasta (http://www.stalowawola.pl/),
3) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Stalowej Woli
2.
Termin składania ofert nie może być krótszy niż 21 dni od dnia ukazania się ostatniego
ogłoszenia.
3.
Złożone oferty ocenia Komisja Konkursowa powołana zarządzeniem Prezydenta Miasta.
4.
Decyzję o wyborze podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego, którym
powierzono wykonywanie zadań publicznych lub wspieranie tych zadań, a także wysokość
udzielonej im dotacji na finansowanie lub dofinansowanie tych zadań, oraz o wyznaczonych do
sprawowania kontroli merytorycznej i finansowej nad realizacją zadań publicznych wydziałach
Urzędu Miasta oraz gminnych jednostkach organizacyjnych podejmuje Prezydent Miasta w formie
zarządzenia.
5.
Prezydent zastrzega sobie prawo powierzenia tego samego zadania więcej niż jednej
organizacji.
6.
Prezydent może zlecić organizacji realizację zadania publicznego, na wniosek tej
organizacji, z pominięciem otwartego konkursu ofert. Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania
dofinansowania określa art. 19a ustawy.
7.
Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej
(http://bip.stalowawola/), na stronie internetowej Urzędu Miasta http://www.stalowawola.pl/ oraz na
tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta Stalowej Woli.
8.
Realizując zlecane przez Miasto zadania publiczne organizacje są zobowiązane do:
1) pisemnego informowania z 7 – dniowym wyprzedzeniem odpowiedniego wydziału
merytorycznego Urzędu Miasta lub gminnej jednostki organizacyjnej, wyznaczonych do
kontroli merytorycznej i finansowej o zmianie terminu organizacji imprez odbywających się
w ramach zadania,
2) informowania o wydanych w ramach zadania publikacjach i materiałach informacyjnych
poprzez media, jak również – stosownie do charakteru zadania – poprzez widoczną
w miejscu jego realizacji tablicę lub poprzez ustną informację kierowaną do odbiorców
zadania o fakcie dofinansowania realizacji zadania z budżetu miasta.
9.
W imieniu Prezydenta Miasta kontrolę merytoryczną i finansową nad realizacją zadań
publicznych poprzez organizacje sprawują odpowiednie, wyznaczone zarządzeniem,
o
którym mowa w pkt 4, wydziały Urzędu Miasta oraz gminne jednostki organizacyjne poprzez:
1) wizytowanie organizacji i ocenę sposobu realizacji zleconych zadań,
2) egzekwowanie przestrzegania postanowień zawartych w ustawie, umowach i "Programie"
3) analizę i ocenę przedkładanych przez organizacje sprawozdań z realizacji zadań,
4) egzekwowanie od organizacji wyjaśnień przyczyny zwrotu środków niewykorzystanych
lub wykorzystanych niezgodnie z umową.
IX.
WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ PROGRAMU
Na realizację zadań publicznych, objętych niniejszym "Programem", w okresie jego obowiązywania
przeznacza się kwotę określoną na dany rok w uchwale budżetowej Miasta Stalowa Wola na
realizację zadań określonych w pkt VI.
X.
SPOSÓB OCENY REALIZACJI PROGRAMU
1.
Ustala się następujące mierniki oceny realizacji programu:
1) liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert,
2) liczba ofert złożonych w otwartych konkursach ofert oraz liczba organizacji, które
przystąpiły do konkursu,
3) liczba zawartych umów z organizacjami na realizację zadań publicznych,
4) liczba umów, które nie zostały zrealizowane lub zostały rozwiązane z przyczyn
niezależnych od organizacji,
5) wysokość kwot udzielonych dotacji w poszczególnych obszarach,
6) wielkość wkładu finansowego organizacji w realizację zadań publicznych.
2.
Bieżącym monitoringiem realizacji zadań publicznych i złożeniem sprawozdania zajmują
się właściwe merytorycznie komórki organizacyjne Urzędu Miasta.
XI.
SPOSÓB TWORZENIA PROGRAMU ORAZ PRZEBIEG KONSULTACJI
1.
Niniejszy "Program" został opracowany po konsultacjach przeprowadzonych w sposób
określony w Uchwale Nr LXXVII/1235/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli z dnia 10 listopada
2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku
publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w
dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (opublikowanej w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podkarpackiego Nr 120, poz. 2342).
2.
Projekt "Programu", celem uzyskania uwag i propozycji, został zamieszczony na stronie
internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli (http://www.stalowawola.pl/) oraz przesłany drogą
elektroniczną i pisemną (forma pisemna dotyczy organizacji, które nie mają dostępu do internetu)
do organizacji w dniu 19 października 2011 roku.
XII. TRYB POWOŁYWANIA I ZASADY DZIAŁANIA KOMISJI KONKURSOWYCH
DO OPINIOWANIA OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT
1.
Oferty złożone przez organizacje opiniuje specjalnie do tego powołana komisja
konkursowa, w skład której wchodzą przedstawiciele Urzędu Miasta oraz dwie osoby
reprezentujące organizacje.
2.
Imienny skład komisji konkursowej oraz regulamin jej pracy określa Prezydent Miasta
w formie zarządzenia.
3.
W komisji konkursowej nie mogą zasiadać przedstawiciele tych organizacji, które biorą
udział w konkursie, ani urzędnicy, którzy związani są z taką organizacją.
XIII.POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.
Zmiany niniejszego "Programu" wymagają formy przyjętej dla jego uchwalenia.
2.
Prezydent Miasta w terminie do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego przedłoży
Radzie sprawozdanie z realizacji "Programu".
3.
Sprawozdanie opublikowane będzie na stronie internetowej Urzędu Miasta Stalowej Woli
(http://www.stalowawola.pl/).
§2
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Stalowej Woli.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu
Miasta Stalowej Woli.
Uzasadnienie
Zgodnie z art.5a, ust.2 i art. 5b ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie z dnia 24 kwietnia 2003 roku (Dz.U.z 2010 r. Nr 234, poz. 1536) jednostki
samorządu terytorialnego mają obowiązek uchwalenia rocznego lub wieloletniego (na okres od
jednego roku do 5 lat) programu współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego po przeprowadzeniu konsultacji.
Konsultacje zostały przeprowadzone w formie wyrażania opinii na piśmie lub za pośrednictwem
poczty elektronicznej zgodnie z Uchwałą Nr LXXVII/1235/10 Rady Miejskiej w Stalowej Woli
z dnia 10 listopada 2010 r.
Projekt programu współpracy został wysłany drogą elektroniczną lub pocztą (dot. organizacji, które
nie posiadają dostępu do internetu) do wszystkich organizacji pozarządowych i podmiotów
współpracujących z Miastem Stalowa Wola w dniu 19 października, zgodnie z Zarządzeniem
Nr III/313/11 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 18 października 2011 roku w celu otrzymania
opinii lub uwag.
Wykaz złożonych opinii i uwag w załączeniu.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
Download