W terminie nie późniejszym niż 14 dni przed datą planowanej oceny

advertisement
Zarządzenie K/6/12
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 20.02.2012r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia systemu rozwoju kompetencji kluczowych
pracowników Urzędu Miasta Stalowej Woli
Działając na podstawie art. 31 i art. 33 ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2001 roku, Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), w związku z art.27 ust.1-3 ustawy z dnia
21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
1. W Zarządzeniu Nr III/69/11 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 28 lutego 2011 w sprawie
wprowadzenia systemu rozwoju kompetencji kluczowych pracowników Urzędu Miasta
Stalowej Woli wprowadzam następujące zmiany:
1) W §3 ust.2 otrzymuje brzmienie:
„W terminie nie późniejszym niż 14 dni przed datą planowanej oceny kompetencji
kluczowych Zespół ds. Diagnozy Kompetencji podaje do wiadomości pracowników
szczegółowy plan działań (plan oceny), zawierający co najmniej informacje o:
1) Celu przeprowadzenia oceny;
2) Kompetencjach poddawanych ocenie;
3) Wykorzystywanej skali oceny;
4) Formie wykonania oceny (papierowa, on-line);
5) Harmonogramie planowanych działań;
6) Osobach odpowiedzialnych za przeprowadzenie oceny, wchodzących w skład
Zespołu ds. Diagnozy Kompetencji.”
2) W §4 ust.1 pkt. 3 otrzymuje brzmienie:
„Prezydenta, Sekretarza, Skarbnika, Radców Prawnych i pracowników pomocniczo –
obsługowych”
3) Do Zarządzenia Nr III/69/11 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 28 lutego 2011
wprowadza się Załącznik nr 3 w sprawie powołania Zespołu ds. Diagnozy
Kompetencji na 2012r., którego treść wskazana jest w załączeniu do niniejszego
zarządzenia.
§2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr III/69/11
Prezydenta Miasta Stalowej Woli
z dnia 28.02.2011r.
w sprawie wprowadzenia systemu
rozwoju kompetencji kluczowych
pracowników Urzędu Miasta
Stalowej Woli
1. Działając na podstawie Zarządzenia nr III/69/11 Prezydenta Miasta Stalowej Woli powołuję
Zespół ds. Diagnozy Kompetencji w 2012r. w składzie:
1) Arleta Siwek – Przewodniczący Zespołu
2) Paweł Kuźnar – Członek Zespołu
3) Antuan Karapetan – Członek Zespołu
„Profesjonalna kadra – przyjazny urząd szansą na podniesienie jakości pracy Urzędu Miasta Stalowa Wola”
Priorytet V, Poddziałanie 5.2.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Download