część II - III OWoIIIRP roku szkolnego 2014/15

advertisement
ETAP CENTRALNY III OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O III RP - CZ.II
2014/2015
Liczba punktów: ……… / 30
Imię i nazwisko ucznia …………………………………………………………………………………………………………….. Klasa …………….
Szkoła - ………………………………………………………….………………………………………….. w ………………………………………………….
Uwaga!
- Na rozwiązanie wszystkich zadań części II etapu centralnego masz 30 minut
- Pamiętaj, że odpowiedzi udzielasz długopisem w kolorze niebieskim lub czarnym
- Nie można używać ołówków ani korektorów (za ich stosowanie Twoja praca zostanie zdyskwalifikowana i za
całość otrzymasz 0 pkt.)
- Każde skreślenie, poprawka i nieczytelna odpowiedź traktowane są jako odpowiedź błędna. Tak więc udzielając
odpowiedzi, zastanów się najpierw zanim dokonasz odpowiedniego wpisu czy zaznaczysz odpowiedź
- Z boku każdego zadania masz wpisaną liczbę, która wskazuje, ile można uzyskać punktów za dane zadanie
- Na ostatniej stronie testu masz brudnopis, który nie będzie podlegał ocenie
- W każdym poleceniu z luką, w którym nie zaznaczono inaczej, należy wpisać pełną datę lub imię i nazwisko
1. Uzupełnij:
/2
Po zaprzysiężeniu Lecha Wałęsy na prezydenta RP, ostatni prezydent na uchodźstwie a) ………………………………….
……………………….………………………….. [imię i nazwisko], przekazał mu oficjalnie insygnia władzy prezydenta II RP.
Były wśród nich m.in. tłoki pieczętne, chorągiew, a także dokumenty państwowe, w tym i najważniejszy z nich b) ……………………………………………..……… z ……………… roku
2. W którym roku wojska rosyjskie opuściły ostatecznie terytorium Polski - ………………………….
/1
3. Podaj: a) imię i nazwisko pierwszej premier w wolnej Polsce; b) jaką ważną funkcję pełniła ona zagranicą
po zakończeniu kariery politycznej w kraju:
/2
a) …………………………………………………………………………………………….
b) …………………………………………………………………………………………….
4. Wymień państwa tworzące Trójkąt Weimarski
/1
……..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
5. Jedna z głośnych afer III RP z lat 1989-90 nazywana była „aferą FOZZ”. Rozwiń ten skrót
/1
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Polska wspierała USA w tzw. wojnie z terroryzmem. W 2003 roku, w ramach antysaddamowskiej koalicji,
polskie wojsko wzięło udział w uderzeniu na Irak. Podaj a) jak nazywała się ta operacja, b) za jaką [wymień
jedną z pięciu] prowincję odpowiedzialna była Polska, c) ile zmian polskich służyło w Iraku, d) w którym roku
Polacy opuścili Irak
/4
a) ……………………………………………………………………..
b) ……………………………………………………………………..
c) ……………………………………………………………………..
d) ……………………………………………………………………..
7. W środę 18 marca 2015 roku doszło do krwawego zamachu terrorystycznego, którego ofiarami padli
Polacy. Wymień a) miasto, gdzie doszło do zamachu oraz b) budynki, które zostały zaatakowane
a) …………………………………………………………………………………………………..
b) …………………………………………………………………………………………………..
1
/2
ETAP CENTRALNY III OGÓLNOPOLSKIEJ OLIMPIADY WIEDZY O III RP - CZ.II
2014/2015
8. Uzupełnij:
/4
W a) ………….……… roku ówczesny minister spraw wewnętrznych RP b) ………………………..……………….……………….....
[imię i nazwisko], działający z ramienia prezydenta, na forum Sejmu publicznie oskarżył urzędującego premiera
c) ……………………………………......... [imię i nazwisko] o d) ……………………………………………………………….………................
Doprowadziło to do jednego z najgłębszych kryzysów politycznych w Polsce połowy lat 90. XX w.
9. Wpisz imiona i nazwiska polityków, którzy w rządzie Jana Olszewskiego objęli teki ministrów:
a) spraw wewnętrznych
- …………………………………………………………………………………………………………..
b) spraw zagranicznych
- …………………………………………………………………………………………………………..
c) edukacji narodowej
- …………………………………………………………………………………………………………..
10. Podpisy prezydentów jakich krajów znalazły się na dokumencie rozwiązującym ZSRR:
Kraj
/3
/6
Imię i nazwisko prezydenta
11. Połącz w 4 pary wybrane partie polityczne oraz polityków
1) ZChN
2) Samoobrona
7) UPR
8) Partia Zieloni
3) UW
4) KPN
/4
5) Polska Razem
6) SLD
a) Piotr Ikonowicz
b) Artur Krzysztof Balzas
c) Janusz Szmajdziński
d) Wiesław Chrzanowski
e) Renata Beger
f) Piotr Duda
g) Leszek Moczulski
h) Adam Bielan
Partia
Polityk
BRUDNOPIS:
Liczba punktów:………………… Podpisy Komitetu Głównego: ……………………………………………
2
Download