Maraton wiedzy – historia Karta pracy nr 1 1. Chronologia dziejów

advertisement
Maraton wiedzy – historia
Karta pracy nr 1
1. Chronologia dziejów.
W jakiej epoce historycznej miały miejsce te wydarzenia?
Rozbiory Polski nastąpiły w XVIII w.
Pierwszy polski uniwersytet został założony w XIV w.
Gajusz Juliusz Cezar został zamordowany w Senacie w 44 r. p.n.e.
Pierwszym prezydentem Trzeciej Rzeczypospolitej wybranym przez naród został
w 1990 r. Lech Wałęsa.
Podział Polski na dzielnice nastąpił w XIII w.
Epoka (czasy)
2. Cywilizacje Bliskiego Wschodu.
Cechy charakterystyczne dla okresu zwanego paleolitem: Cechy charakterystyczne dla okresu zwanego neolitem
-
Uszereguj chronologicznie przodków człowieka, wpisując cyfry od 1 do 5.
AUSTRALOPITEK
---------
CZŁOWIEK ROZUMNY -----------
NEANDERTALCZYK
----------
CZŁOWIEK ZRĘCZNY ----------
CZŁOWIEK WYPROSTOWANY -------Jaka różnica istniała pomiędzy narzędziami z epoki kamienia łupanego i epoki kamienia gładzonego?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Najstarszą cywilizację w dziejach ludzkości stworzyli …………………………..Obszar, na którym cywilizacja ta się rozwijała,
nazwano …………………………………….Oznacza to inaczej „kraj między dwiema rzekami”. Są to rzeki ……………………… i
………………………………………..
Wymień osiągnięcia cywilizacyjne Sumerów:…………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Opisz kulturę Babilonu………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Szereg, w którym uporządkowano poprawnie grupy ludności do hierarchii w społeczeństwie starożytnego Egiptu – od
najwyżej postawionych do najniższych – to:
1
o Chłopi-kapłani-władca-niewolnicy
o Władca-kapłani-chłopi-niewolnicy
o Kapłani-chłopi-niewolnicy-władca
Uzupełnij:
Dusze zmarłych zdawały relacje ze swego życia przed bogiem …………………………………………………….
Spośród poniższych wydarzeń, wybierz wydarzenie chronologicznie pierwsze i wydarzenie chronologicznie ostatnie:

Początki cywilizacji egipskiej

Panowanie Hammurabiego

Powstanie Zjednoczonego Królestwa Izraela

Upadek imperium asyryjskiego

Założenie pierwszych miast-państw przez Sumerów
Mieszkańcy Egiptu czcili wielu bogów byli więc wyznawcami religii ……………………………………..Nadawali wyobrażeniom
bóstw cechy antropomorficzne czyli ……………………………….. i zoomorficzne czyli ……………………………………….
Wymień najważniejszych bogów Egiptu: …………………………………………………………………………………………………………………
Wymień osiągnięcia cywilizacyjne Egipcjan:
Uzupełnij tabelę.
Mezopotamia
Egipt
Rodzaj pisma
Materiał piśmienny
2
3. Starożytny Izrael.
Wyjaśnij pojęcie monoteizm na przykładzie religii żydowskiej.
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Słowo „Izrael” oznacza …………………………………………………………………………………
Uporządkuj chronologicznie podane w tabeli wydarzenia związane z dziejami Żydów.
Ucieczka z Egiptu pod przewodem Mojżesza
Wędrówka pod przewodem Abrahama
Niewola babilońska
Powstanie państwa izraelskiego
Zdobycie Jerozolimy przez Rzymian
Wyjaśnij:
Tora –
Talmud –
Rabin –
Menora –
Szabat –
Pascha –
Synagoga –
4. Cywilizacja grecka.
Uzupełnij tabelę dotyczącą ustroju politycznego Sparty
Organ władzy i urzędnicy
Zadania i kompetencje
Królowie
Rada starszych (geruzja)
Zgromadzenie ludowe (apella)
Efor
3
Uzupełnij tabelę dotyczącą ustroju politycznego Aten
Organ władzy i urzędnicy
Zadania i uprawnienia
Zgromadzenie Ludowe
Rada pięciuset
Sądy ludowe
Urzędnicy: strateg
archont
Cywilizacja minojska –
Cywilizacja mykeńska –
Polis –
Hellada –
O jakim prawie mówi poniższy tekst?
Zasady te tylko pozornie wyglądały na uczciwe, gdyż okrutne kary za kradzież czyjejś własności chroniły tylko
uprzywilejowanych, którzy tą własność mieli.
Tekst mówi o ………………………………………………………………………………………………..
Uzupełnij:
Pod koniec VI w. p.n.e. obalono tyranię i w wyniku reformy przeprowadzonej przez Klejstenesa nastał ustrój zwany
…………………………………………………. W połowie V w. p.n.e. za czasów ……………………………………, ateńska demokracja
przeżywała rozkwit.
Uzupełnij:
Społeczeństwo ateńskie
………………………………………………..
………………………………………………
…………………………………….
wszyscy wolni mężczyźni, którzy
cudzoziemcy, nieposiadający praw
politycznych
ludność niewolna (jeńcy lub
dłużnicy),nieposiadająca żadnych
praw
ukończyli 20. rok życia, zróżnicowani
majątkowo
Zajęcia:
Zajęcia:
4
Społeczeństwo spartańskie
………………………………………………………..
………………………………………
……………………………………….
wszyscy pełnoprawni obywatele,
ludność wolna, nieposiadająca praw
politycznych, posiadająca pewne
swobody
ludność niewolna,
nieposiadająca żadnych
praw
Zajęcia:
Zajęcia:
Którzy ukończyli 30. Rok życia, posiadali
równe nadziały ziemi
Zajęcia:
Bóg/bogini
Atrybut
dziedzina
Zeus
Posejdon
Hades
Demeter
Apollo
Artemida
Dionizos
Ares
Persefona
Czynniki integrujące starożytnych Greków – scharakteryzuj:
Język –
Wierzenia –
Teatr –
Igrzyska olimpijskieLiteratura -
Do czego służyły ostrakony (ostraki), kiedy i gdzie używano ostrak?
…………………………………………………………………………………………..
5
Dokończ poniższe zdanie
Na zdobytych przez Aleksandra terytoriach dominowała kultura …………………………….
Oceń, które z poniższych zdań jest fałszywe:

Do dyscyplin olimpijskich zaliczały się biegi, zapasy, rzut dyskiem, rzut oszczepem, skok w dal

Igrzyska olimpijskie organizowano na cześć Zeusa

Zawodnicy rywalizowali w specjalnie przygotowanych strojach państwowych
Oceń, czy poniższe zdania są prawdziwe, czy fałszywe
Największy wpływ kultury cywilizacji greckiej na współczesność miały:
o Demokracja, system wodociągów, łuki triumfalne
o Teatr, olimpiada, filozofia
Wojny grecko-perskie – uzupełnij miejsce bitwy.
miejsce bitwy
grecki dowódca
perski dowódca
data
zwycięzca
Miltiades (wódz Ateńczyków)
Datis
490 r. p.n.e. Grecy (Ateńczycy)
Leonidas (wódz Spartan)
Mardonis
480 r. p.n.e. Persowie
Temistokles (wódz Ateńczyków) Kserkses
480 r. p.n.e. Grecy (Ateńczycy)
Pauzaniasz (wódz Spartan)
479 r. p.n.e. Grecy (Spartanie)
Mardonis
Kultura hellenistyczna –
Aleksander Wielki zw. Macedońskim –
5. Cywilizacja rzymska.
Scharakteryzuj społeczeństwo rzymskie:
a. obywatele:
- patrycjusze –
- plebejusze –
Uzupełnij tabelę dotycząca ustroju politycznego Rzymian
Organ władzy
Zadania i uprawnienia
Zgromadzenie
Urzędnicy
- konsulowie
- pretorzy
6
- cenzorzy
- kwestorzy
- trybuni ludowi
- dyktator
Senat
Republika –
Cesarstwo –
Pryncypat –
Dominat –
Wymień przyczyny upadku cesarstwa zachodniorzymskiego; podaj datę i wyjaśnij co symbolizuje.
Wymień osiągnięcia cywilizacji rzymskiej:
Podaj przykłady
Zabytki –
Architektura –
Sztuka –
Literatura –
Kalendarz –
Język –
Prawo –
Imiona –
7
Co według Ciebie współcześni zawdzięczają starożytnym Rzymianom? Podaj 4 przykłady.
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
6. Chrześcijaństwo.
Podaj datę.
Wydanie edyktu mediolańskiego -…………………………
Ogłoszenie religii chrześcijańskiej religią państwową -…………………………..
Wymień przyczyny prześladowań chrześcijan przez Rzymian:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Formy (przykłady) prześladowań:……………………………………………………………………………………………………………………………
Wymień 5 filarów (zasad) islamu:
Wyjaśnij:
Koran –
Meczet –
Islam –
Kalif –
Arabeski –
Scharakteryzuj kulturę Arabów …………………………………………………………………………………………………………………………..
Mahomet w świecie arabskim jest uznawany za ………………………. .
8
Download