1. Krew – budowa i funkcje

advertisement
1. Krew – budowa i funkcje
a.
b. 1. Cele lekcji
i. a) Wiadomości
Uczeń:

wymienia elementy wchodzące w skład krwi,

wyjaśnia, jakie funkcje pełnią poszczególne elementy składowe krwi,

wymienia białka wchodzące w skład osocza i wyjaśnia ich specyfikę,

wskazuje przyczyny leukopenii i leukocytozy,

streszcza proces produkcji komórek macierzystych.
ii. b) Umiejętności
Uczeń potrafi:

charakteryzować poszczególne elementy budujące krew,

omówić zjawisko hemolizy,

przeanalizować proces powstawania elementów krwi,

wskazać miejsca produkcji komórek macierzystych.

określić rolę, jaką pełnią w organizmie komórki macierzyste.
c. 2. Metoda i forma pracy
Metodą proponowaną na te zajęcia jest praca z tekstem, a następnie dyskusja. Uczniowie
pracują w dwuosobowych zespołach. Każdy zespół otrzymuje dwie karty pracy z pytaniami i
poleceniami. Uczniowie nie przepisują zadań, odpowiedzi wpisują na kartach pracy, które
następnie mają wkleić do zeszytów.
d. 3. Środki dydaktyczne
Podręcznik
e. 4. Przebieg lekcji
i. a) Faza przygotowawcza
1. Krótki wstęp do tematu lekcji; przypomnienie wiadomości o układzie krwionośnym.
2. Rozdanie pytań i poleceń.
ii. b) Faza realizacyjna
1. Pracując w dwuosobowych zespołach, uczniowie na podstawie podręcznika
odpowiadają na pytania i wykonują polecenia na kartach pracy, które każdy z nich
otrzymał.
2. Kiedy wszystkie zespoły zakończą pracę z podręcznikiem, wskazany uczeń czyta
zadania i odpowiedzi, jakie zapisał. Pozostali uczniowie zgłaszają ewentualne
poprawki.
3. Ochotnik rysuje na tablicy schemat budowy krwi.
iii. c) Faza podsumowująca
1. Krótkie podsumowanie lekcji, zwrócenie szczególnej uwagi na nowe pojęcia.
2. Zapisanie zadania domowego.
f. 5. Bibliografia
1. Grzegorek J., Biologia. Podręcznik dla liceum ogólnokształcącego, liceum
profilowanego i technikum, wyd. drugie, WSiP, Warszawa 2002, s. 90-92.
2. Hoser P., Fizjologia organizmów z elementami anatomii człowieka, wyd. pierwsze,
WSiP, Warszawa 1996, s. 203-207.
g. 6. Załączniki
i. a) Karta pracy ucznia
Zadania do samodzielnego opracowania:
1. Uzupełnij schemat i wpisz brakujące elementy.
KREW
OSOCZE
KOMÓRKI KRWI
2. Scharakteryzuj osocze i elementy morfotyczne.
………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
3. Wymień najważniejsze białka osocza i określ ich funkcję.
BIAŁKO
FUNKCJA
4. Uzupełnij zdanie: Surowica jest to ...
5. Napisz, ile erytrocytów ma:
a. niemowlę – ....................
b. kobieta – ...................
c. mężczyzna – ...................
6. Wyjaśnij pojęcia:
a. hemoliza – ........................
.............................................
b. leukopenia – ........................
.............................................
c. leukocytoza – ...........................
..............................................
7. Napisz jak powstają komórki krwi i wymień miejsca gdzie produkowane są komórki
macierzyste.
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
ii. b) Zadanie domowe
Wyjaśnij, w jaki sposób tworzy się skrzep.
h. 7. Czas trwania lekcji
45 minut
i. 8. Uwagi do scenariusza
Lekcja dla klasy II, poziom podstawowy.
Download
Random flashcards
ALICJA

4 Cards oauth2_google_3d22cb2e-d639-45de-a1f9-1584cfd7eea2

bvbzbx

2 Cards oauth2_google_e1804830-50f6-410f-8885-745c7a100970

Motywacja w zzl

3 Cards ypy

Create flashcards