KONSTYTUCJA KWIETNIOWA

advertisement
KONSTYTUCJA KWIETNIOWA
Głowa państwa :
o miał zwierzchnictwo nad Sejmem ,Senatem ,rządem ,siłami zbrojnymi sądami i kontrolą państwową
o nie ponosił odpowiedzialności politycznej
o uprawnienia prezydenta podzielono na zwykłe(wymagające kontrasygnaty odpowiedniego ministra) i te
wynikające z prerogatyw (nie wymagające kontrasygnaty ministra)
o prerogatywy prezydenta :wskazanie następcy ,mianowanie i odwoływanie premiera oraz wszystkich
pozostałych najwyższych urzędników ,rozwiązanie Sejmu i Senatu przed upływem kadencji ,oddanie
członków rządu pod Trybunał Stanu ,prawo łaski
o prezydent wydawał dekrety z mocą ustawy
o prezydent mianował 1/3 senatorów
o zwoływał ,odraczał ,otwierał i zamykał posiedzenia parlamentu
o prawo inicjatywy ustawodawczej w zakresie zmiany konstytucji
o prawo weta w stosunku do poselskich projektów zmiany konstytucji uchwalonych przez parlament ,
które można było powtórnie rozpatrzyć dopiero w następnej kadencji
o decydował o obsadzie wszystkich najważniejszych urzędów w państwie
o reprezentowanie państwa na zewnątrz
o zwierzchnictwo nad armią
o rozwiązanie Sejmu i Senatu
o odwołanie najwyższych urzędników państwowych
o pociąganie ministrów do odpowiedzialności konstytucyjnej
o kompetencje na okres wojny :
o wyznaczenie następcy
o mianowanie wodza naczelnego
o zarządzenie stanu wojennego
o przedłużenie kadencji parlamentu
o wydawanie dekretów we wszystkich sprawach z wyjątkiem zmiany konstytucji i zwołania
parlamentu w zmniejszonym składzie
Rząd :
o składał się z premiera i ministrów powołanych przez prezydenta
o premier reprezentował rząd i kierował jego pracami
o kompetencje rządu :
o występowanie z inicjatywą ustawodawczą
o wydawanie rozporządzeń wykonawczych
o kierowanie sprawami państwa nie zastrzeżonymi innym organom władzy
o ministrowie ponosili odpowiedzialność polityczną przed Sejmem i Senatem i konstytucyjną
przed Trybunałem Stanu – na wniosek prezydenta bądź połączonych izb parlamentu
większością 3/5 głosów
Parlament :
o Sejm :
o 208 posłów
o 5 letnia kadencja
o kraj podzielono na 104 okręgi wyborcze w każdym wybierano po 2 posłów
o istniała tylko jedna lista wyborcza ustalana przez specjalne zgromadzenie okręgowe złożone z
przedstawicieli samorządów (przewodniczył komisarz mianowany przez ministra spraw
wewnętrznych)
o czynne prawo wyborcze > 24 lat ,a bierne >30 lat
o odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu
o immunitet obejmował tylko działanie na forum parlamentu
o Senat :
o 96 członków
o 5 letnia kadencja
o 1/3 senatorów z nominacji prezydenta ,reszta z wyborów
o wybory pośrednie ,dwustopniowe
o czynne prawo wyborcze >30 lat ,wykształcenie średnie lub patent oficerski ,odznaczenie
państwowe ,stanowiska w rządzie lub określonych organizacjach
o bierne prawo wyborcze >40 lat
o odpowiedzialność przed Trybunałem Stanu
o immunitet obejmował tylko działanie na forum parlamentu
o kompetencje :
o
o
o
o
o
o
parlament miał weto zawieszające w stosunku do ustaw prezydenta
poprawki Senatu mogły być odrzucone większością 3/5 głosów
kompetencje kontrolne za aprobatą prezydenta
nie miał inicjatywy ustawodawczej w kwestii :budżetu ,poboru do wojska ,wydatków skarbu
państwa ,ratyfikacji umów międzynarodowych
nie mógł przeprowadzić zmiany konstytucji bez zgody prezydenta
zrównanie dekretów prezydenckich z ustawami
Download