ZAGADNIENIA EGZAMINACYJNE - POLSKI SYSTEM PRAWNY

advertisement
Z A G A D N I E N I A
E G Z A M I N A C Y J N E
I rok
POLSKI SYSTEM PRAWNY
1.
Pojęcie konstytucyjnych zasad ustroju RP
34. Zasady prawa wyborczego do Sejmu i Senatu (różnice)
2.
Zasady ustroju politycznego RP
3.
Zasady ustroju społeczno-gospodarczego RP
35. Pojęcie systemu wyborczego i rodzaje systemów
wyborczych
4.
Podstawowe elementy zasady demokratycznego
państwa prawnego
5.
Pojęcie narodu
konstytucyjnym
w
obowiązującym
prawie
6.
Treść prawna zasady zwierzchnictwa narodu
7.
Źródła prawa konstytucyjnego
8.
Funkcje i cechy prawne konstytucji
9.
Przedmiot (materia) konstytucji
36. Zgłaszanie kandydatów w wyborach do Sejmu i Senatu
37. Weryfikacja wyborów w RP
38. Większościowe systemy wyborcze
39. Proporcjonalne systemy wyborcze
40. Konstytucyjne obowiązki obywateli RP
41. Rzecznik Praw Obywatelskich
42. Pojęcie obywatelstwa
43. Sposoby nabycia i utraty obywatelstwa polskiego
10. Najwyższa moc prawna konstytucji
44. Utrata obywatelstwa polskiego
11. Samoistne stosowanie konstytucji
45. Treść zasady podziału władz
12. Tryb zmiany Konstytucji RP
13. Amerykański i europejski
konstytucyjności prawa
system
kontroli
46. Podstawowe różnice między prezydenckim i
parlamentarnym systemem rządów
47. Założenia systemu parlamentarno-gabinetowego
14. Kompetencje Trybunału Konstytucyjnego
48. System rządów w Konstytucji RP
15. Zakres właściwości Trybunału Konstytucyjnego do
orzekania o zgodności prawa z konstytucją
49. Elementy nierównoprawnej pozycji Senatu RP wobec Sejmu
16. Prawo wniosku do TK
50. Pojęcie kadencji parlamentu
17. Pytania prawne do TK
51. Pojęcie sesji parlamentu
18. Skarga konstytucyjna
52. Zakres immunitetu poselskiego
19. Powoływanie sędziów TK
53. Niepołączalność mandatu przedstawicielskiego
20. Gwarancje zasady niezawisłości TK
54. Organy kierownicze Sejmu (Senatu)
21. Podstawowe instytucje demokracji bezpośredniej i rodzaje referendum
56. Rodzaje komisji parlamentarnych
22. Referendum wg Konstytucji RP
23. Obywatelska inicjatywa
Konstytucji RP
ustawodawcza
55. Konwent Seniorów Sejmu (Senatu)
wg
57. Pojęcie prawa inicjatywy ustawodawczej
58. Podmioty prawa inicjatywy ustawodawczej
24. Charakter mandatu posła i senatora wg Konstytucji RP
59. Stadia postępowania ustawodawczego w Sejmie
25. Pojęcie i funkcje partii politycznej
60. Pilne projekty ustaw
26. Pojęcie podstawowych praw i wolności
61. Uprawnienia Senatu w procesie ustawodawczym
27. Pojęcie praw człowieka i praw obywatelskich
62. Budżet państwa
28. Prawa i wolności konstytucyjne
63. Postępowanie w Sejmie z projektem ustawy
budżetowej
29. Zakres podmiotowy praw podstawowych
30. Systematyka podstawowych praw obywatelskich w RP
31. Ograniczenia praw jednostki w Konstytucji RP
32. Prawa polityczne obywateli RP
33. Pojęcie prawa wyborczego
64. Absolutorium rządu
65. Interpelacja posła
66. Pytania w sprawach bieżących
67. Zgromadzenie Narodowe
68. Formy organizacji przedstawicieli w izbach
69. Zakres przedmiotowy ustawy
70. Autonomia parlamentu
71. Rodzaje głosowania
72. Pozycja i funkcje głowy państwa w systemie
parlamentarno-gabinetowym
73. Prerogatywy Prezydenta
74. Pozycja ustrojowa Prezydenta RP
75. Zasady i tryb wyboru Prezydenta RP
76. Udział Prezydenta RP w procedurze ustawodawczej
77. Akty prawne Prezydenta RP
78. Uprawnienia Prezydenta RP wobec Sejmu i Senatu
79. Uprawnienia Prezydenta RP wobec rządu
80. Odpowiedzialność konstytucyjna Prezydenta RP
81. Powoływanie Rady Ministrów
82. Zakres działania Rady Ministrów
83. Akty prawne Rady Ministrów
84. Rozporządzenie wykonawcze
85. Prezes Rady Ministrów - pozycja ustrojowa i
kompetencje
86. Odpowiedzialność polityczna Rady Ministrów
87. Pojęcie kontrasygnaty
88. Odpowiedzialność
parlamentarna
odpowiedzialność konstytucyjna
89. Przesłanki
ministrów
odpowiedzialność
a
konstytucyjnej
90. Skład i sposób powoływania Trybunału Stanu
91. Najwyższa Izba Kontroli
92. Kryteria i zakres kontroli NIK
93. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji
94. Zasady ustroju sądów
95. Rodzaje sądów w Polsce
96. Funkcje Sądu Najwyższego
97. Krajowa Rada Sądownictwa
98. Gwarancje niezawisłości sędziów
99. Treść zasady niezależności sądów
100. Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP
2
Download