PODSTAWY USTROJU KONSTYTUCYJNEGO POLSKI

advertisement
PODSTAWY USTROJU KONSTYTUCYJNEGO POLSKI
I. Zagadnienia Ogólne.
1. Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego.
Źródła prawa konstytucyjnego.
2. Geneza i pojęcie konstytucji pisanej.
3. Forma konstytucji. Tryb uchwalania, tryb zmiany, systematyka konstytucji.
4. Treść konstytucji. Hierarchia norm konstytucyjnych. Charakter norm
konstytucyjnych i ich rodzaje. Zasada nadrzędności konstytucji w systemie
prawa. Bezpośrednie stosowanie konstytucji.
5. Kontrola konstytucyjności prawa i jej modele.
II. Ewolucja konstytucjonalizmu polskiego XX wieku
6. Ustrój Polski w świetle Konstytucji Marcowej
7. Ustrój Polski w świetle Konstytucji Kwietniowej
8. Ustrój Polski w świetle Konstytucji PRL 1952 i jego ewolucja
9. Transformacja ustrojowa w latach 1989-1997
10. Tryb przygotowania i uchwalenia konstytucji RP z 1997
III. Konstytucyjne zasady organizacji państwa
11. Zasada republikańskiej formy rządów
12. Zasada unitarnego charakteru państwa – podział terytorialny państwa a
regionalizm
13. Decentralizacji władzy publicznej- samorząd terytorialny
14. Suwerenności państwa integracja europejska transfer kompetencji
15. Zasada państwa prawnego
16. Zasada społecznej gospodarki rynkowej- Finanse publiczne
IV. Zasady demokracji
17. Zasada suwerenności narodu – instytucje demokracji bezpośredniej
18. Zasada przedstawicielstwa, istota mandatu parlamentarnego
19. System wyborczy i jego zasady. Założenia polskiego prawa wyborczego
20. Zasady podziału władz i sposoby jej realizacji
21. System rządów parlamentarno – gabinetowych i jego modele
22. Zasada pluralizmu politycznego. Konstytucjonalizacja partii politycznych w
Polsce
23. Społeczeństwo obywatelskie i jego organizacja – stowarzyszenia, organizacje
pożytku publicznego, związki zawodowe, organizacje pracodawców, sposoby
wpływu obywateli na podejmowane decyzje, inicjatywa obywatelska, petycje,
wniosek o zarządzenie referendum) Instytucjonalizacja zjawiska lobbingu
V. Podstawowe wolności, prawa obowiązki człowieka i obywatela
24. Zasady odnoszące się do praw i wolności i obowiązków człowieka i
obywatela, Konstytucyjny katalog praw podstawowych.
25. Środki ochrony wolności i praw – Rzecznik Praw Obywatelskich,
skarga konstytucyjna,
26. Ograniczenia wolności i praw – stany nadzwyczajne, Ekstradycja
VI. Konstytucyjny system źródeł prawa
27.Zamknięcie systemu źródeł prawa w konstytucji, Prawo międzynarodowe,
Prawo ponadnarodowe (Unia Europejska)
28. Ustawa _ Rozporządzenie z mocą ustawy
29. Akty wykonawcze. Rozporządzenie, Zarządzenie, Akty prawa miejscowego
VII Regulacja Systemu organów państwa
30. Konstytucyjna regulacja organów władzy ustawodawczej
31. Konstytucyjna regulacja organów władzy wykonawczej
32. Konstytucyjna regulacja organów władzy sądowniczej
33. Pozostałe konstytucyjne organy państwa
Download