215. rocznica uchawalenia Konstytucji 3.maja

advertisement
W moim oknie pole i topole
i ja wiem, że to właśnie –Polska.
Stąd i radość, i chmura na czole…
Władysław Broniewski
215. rocznica uchwalenia
Konstytucji 3 Maja
Nie zawsze Polska- nasza Ojczyzna- była
wolnym krajem. Smutnym okresem w
dziejach Polski był czas zaborów. W 1772
roku trzej nasi ówcześni sąsiedzi: Prusy,
Rosja i Austria podzieliły między siebie
ziemie Rzeczpospolitej. W tym
momencie Polacy zdali sobie sprawę z
grożącego niebezpieczeństwa i zaczęli
myśleć o ratowaniu utraconych ziem, a
przede wszystkim o naprawie
Rzeczpospolitej.
Poseł Tadeusz Rejtan, który nie chciał
dopuścić do zatwierdzenia przez sejm
I rozbioru Polski
( obraz Jana Matejki)
W Polsce nie brakowało ludzi o
otwartych umysłach, którzy zaczęli
działać na rzecz wzmocnienia państwa.
Na łamach gazet i w książkach
krytykowali wady częste wśród
szlachty: egoizm, nieuctwo, ciemnotę,
pijaństwo i niesprawiedliwość
społeczną. Do wielkich patriotów
popierających postęp w kraju należeli,
m.in.:
Stanisław Staszic
Hugo Kołłątaj
Królem Polski był wtedy
Stanisław August Poniatowski
Popierała go caryca Katarzyna II (władczyni
Rosji), ale on nie był jej posłuszny, bo jako
człowiek wykształcony dążył do tego, aby
Polska była krajem postępu.
W 1788 roku król zwołał do Warszawy sejm, który
obradował z przerwami 4 lata. Przez ten czas posłowie
i senatorowie spierali się, dyskutowali nad tym, jakie
przeprowadzić reformy. 3 maja 1791 roku, na Zamku
Królewskim w Warszawie, uchwalono konstytucję,
czyli ustawę
zasadniczą określającą prawa i
obowiązki ogółu mieszkańców kraju oraz zasady
organizacji władzy państwowej.
Sejm ten przeszedł do historii pod nazwą
Sejmu Czteroletniego lub Sejmu
Wielkiego
Warszawiacy zgromadzeni na Placu Zamkowym na
wieść o uchwaleniu konstytucji wznosili okrzyki:
Rękopis Konstytucji 3 Maja
Najważniejsze postanowienia
Konstytucji 3 Maja:
• Ustanowienie katolicyzmu religią panującą
• Zniesienie liberum veto
• Zniesienie wolnej elekcji i przywrócenie
dziedziczności władzy królewskiej
• Zlikwidowanie podziału Rzeczpospolitej na
Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie, a dla
całego państwa wprowadzenie wspólnego
rządu, skarbu i wojska
• Przejście chłopów pod opiekę rządu
• Zwiększenie liczebności wojska do 100 tysięcy
Kiedy Polska odzyskała niepodległość w
1918 r., dzień uchwalenia Konstytucji 3
Maja ogłoszono świętem narodowym,
które obchodzimy po dzień dzisiejszy.
opracowała: Lucyna Majczyk
Download