Ludzie współcześni spadkobiercami myśli oświecenia

advertisement
„Ludzie współcześni spadkobiercami myśli
oświecenia...”
Karta pracy ucznia (klasa VI)
Pomyśl i odpowiedz na pytania!
Skorzystaj z podręcznika!
I Wiara w rozum
1.Dlaczego okres w dziejach kultury europejskiej w XVIII w. nazywamy oświeceniem?
2.Które z haseł filozofów poprzednich epok najbardziej odpowiada poglądom myślicieli
oświecenia. Uzasadnij swoją odpowiedź.
 Chwytaj dzień. (Horacy)
 Człowiekiem jestem ; nic co ludzkie nie jest mi obce. (Terencjusz)
 Myślę, więc jestem. (Kartezjusz)
3.Wymień wybitnych przedstawicieli doby oświecenia.
II Państwo w służbie obywateli.
1.Filozofowie osiemnastowieczni sformułowali prawa człowieka. Jak należy je rozumieć?
 Równość wobec prawa
 Wolność wyznania
 Wolność słowa
2.Przedstaw schemat organizacji państwa i społeczeństwa według Monteskiusza.
3.Określ różnice między monarchią absolutną a republiką.
4.Ułóż chronologicznie wydarzenia:
 Ogłoszenie Deklaracji Niepodległości i utworzenie Stanów Zjednoczonych.
 Niezadowolenie mieszkańców kolonii brytyjskich.
 Zwycięstwo w wojnie o niepodległość i uchwalenie pierwszej na świecie konstytucji.
 Wojna o niepodległość Stanów Zjednoczonych.
5.Uzupełnij zdania:
 Twierdza zdobyta 14 lipca 1789 r. .......................................................................
 Jedno z haseł rewolucji francuskiej ......................................................................
 Którego z władców Francji obaliła rewolucja ......................................................
 Nowy ustrój Francji po rewolucji .........................................................................
III Rzeczpospolita w czasach ostatniego króla.
1.Podaj przyczyny słabości Rzeczypospolitej w XVIII w.
2.Czym dla Polski był traktat trzech czarnych orłów?
3.Jaką funkcję pełniły powołane w tym okresie instytucje oświatowe?
 Komisja Edukacji Narodowej ...............................................................................
 Towarzystwo do Ksiąg Elementarnych ................................................................
 Szkoła Rycerska ....................................................................................................
 Collegium Nobillium ............................................................................................
IV Polacy próbują ratować swoje państwo.
1.Podaj datę uchwalenia konstytucji.
2.Które z niżej podanych fragmentów konstytucji dotyczą:
a.) podziału władzy na ustawodawczą, wykonawczą, sądowniczą;
b.) nadania praw mieszczanom miast królewskich;
c.) wzięcia chłopów pod opiekę prawa.
Przy każdym fragmencie wpisz odpowiednią literę (a, b, c)
Lud rolniczy, spod którego ręki płynie najobfitsze bogactw krajowych źródło, który
najliczniejszą w narodzie stanowi ludność (...) pod opiekę prawa i rządu krajowego
przyjmujemy(...).
Miasta wszystkie królewskie w krajach Rzeczpospolitej za wolne uznajemy. Obywatelów
takowych miast, jako ludzi wolnych, ziemię w miastach przez nich osiadłą, ich domy, wsie i
terytoria, gdzie jakie do których miast prawnie teraz należą, własnością ich dziedziczną być
przyznajemy (...).
Wszelka władza społeczności ludzkiej początek swój bierze z woli narodu. Aby więc całość
państwa, wolność obywatelska i porządek społeczności w równej wadze na zawsze zostawały,
trzy władze rząd narodu polskiego składać powinny, i z woli prawa niniejszego na zawsze
składać się będą, to jest władza prawodawcza w stanach zgromadzonych (tj. w sejmie),
władza najwyższa wykonawcza w królu i straży praw i władza sądownicza w jurysdykcjach
(tj. w sądach) (...).
3.Jak obchodzimy rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja?
4.Wypisz daty rozbiorów oraz nazwy państw, które ich dokonały.
5.Kim był Tadeusz Kościuszko?
Opr. Jacek Bocian
Download