PYTANIA EGZAMINACYJNE – EGZAMIN MAGISTERSKI PRAWO

advertisement
PYTANIA EGZAMINACYJNE – EGZAMIN MAGISTERSKI
1. Funkcje konstytucji
2. Zasada bezpośredniego stosowania konstytucji
3. Systemy zabezpieczenia konstytucyjności prawa
4. Kontrola konstytucyjności prawa w Polsce
5. Skutki prawne orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
6. Konstytucyjny system źródeł prawa
7. Źródła prawa powszechnie obowiązującego w polskiej Konstytucji z 2 kwietnia 1997r.
8. Akty kierownictwa wewnętrznego i ich cechy
9. Formy demokracji bezpośredniej w Polsce
10. Konstytucyjny model instytucji referendum ogólnokrajowego
11. Instytucja obywatelskiej inicjatywy ustawodawczej
12. Systemy wyborcze w prawie polskim
13. Weryfikacja wyborów
14. Zasada demokratycznego państwa prawnego w orzecznictwie Trybunału
Konstytucyjnego
15. Systemy rządów
16. System rządów w Konstytucji RP
17. Środki ochrony praw i wolności
18. Zasada autonomii parlamentarnej
19. Konstytucyjny tryb ustawodawczy
20. Tryb zmiany Konstytucji RP
21. Immunitet parlamentarny w prawie polskim
22. Odpowiedzialność Rady Ministrów
23. Odpowiedzialność członka Rady Ministrów
24. Konstytucyjne zasady organizacji i postępowania sądów
25. Ustrój sądów w RP
26. Organy ochrony i kontroli prawa
27. Zakres przedmiotowy i podmiotowy NIK
28. Zasada samorządu terytorialnego w Polsce
29. Stany nadzwyczajne w Konstytucji RP
30. Zasada podziału władz
Download