2. Program przedmiotu: Prawo konstytucyjne

advertisement
PROGRAM PRZEDMIOTU
Nazwa przedmiotu: Prawo konstytucyjne - a
Autor (tytuł/stopień naukowy, imię i nazwisko): dr Norbert Szczęch, dr Marta Kłopocka-Jasińska
Kierunek: Prawo
Specjalność:
Poziom kształcenia: studia jednolite magisterskie
Forma studiów: niestacjonarne
Wymagania wstępne (przedmioty wprowadzające, znajomość zagadnień): posiadanie wiedzy z zakresu historii
oraz wiedzy o państwie i społeczeństwie na poziomie szkolnictwa średniego
Typ przedmiotu (obowiązkowy/wybieralny): obowiązkowy
Tryb realizacji (tradycyjny/zdalny): tradycyjny
Efekty kształcenia – umiejętności i kompetencje: rozpoznawanie ustrojów państw współczesnych
oraz ich genezy, znajomość ustroju Rzeczypospolitej Polskiej, wzajemnych relacji głównych organów
państwa oraz praktyki ich działania, jak również ich roli w organizacji współczesnego państwa i
społeczeństwa, wiedza w zakresie zasadniczych instytucjonalnych i materialnych gwarancji
konstytucji oraz praw, wolności i obowiązków człowieka i obywatela, znajomość terminologii z
zakresu prawa konstytucyjnego, orientacja w podstawowych zagadnieniach dotyczących sfery
politycznej
Kursy i ich charakterystyka:
Wykład
WS
Kod
Liczba
godzin
Forma
zaliczenia
PW
Ćwiczenia
CS
PW
PRR6003W
PRR6003C
15
15
kolokwium
Laboratorium
LS
PW
Projekt
PS
PW
Seminarium
SS
PW
ECTS
4
kolokwium
Warunki zaliczenia: uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium (w formie ustnej)
Warunkiem zaliczenia ćwiczeń jest uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium końcowego (w formie testu).
Treści kształcenia:
Wykład
Lp.
Tematy (zagadnienia)
1.
Pojęcie i przedmiot prawa konstytucyjnego, źródła prawa konstytucyjnego - pojęcie, geneza, treść i forma
konstytucji, tryb zmiany i systematyka konstytucji, ustawa konstytucyjna, inne źródła prawa
konstytucyjnego
Liczba
godzin
≤2
1
Rys historyczny – Marsyliusz z Padwy, „common law”, Wielka Karta Swobód, „Neminem captivabimus”, J.
Locke, Monteskiusz, Konstytucja Stanów Zjednoczonych, Deklaracja Praw Człowieka i Obywatela,
Konstytucja 3 Maja, konstytucje II RP, konstytucje PRL, Okrągły Stół i transformacja ustrojowa, Mała
Konstytucja z 1992r.
2
3.
Konstytucja z 1997r. – charakterystyka ogólna i systematyka ustawy zasadniczej.
2
4.
Zasady naczelne Konstytucji . Inne zasady konstytucyjne
1
2.
5.
Konstytucyjny status jednostki: ewolucja idei praw człowieka, podstawowe pojęcia, międzynarodowa
ochrona praw człowieka, system praw i wolności człowieka i obywatela w obecnej ustawie zasadniczej
2
6.
Konstytucyjny system źródeł prawa. Systemy organów państwowych w krajach demokratycznych. System
organów państwowych w świetle konstytucji
2
7.
Prawo wyborcze – pojęcia ogólne, funkcje prawa wyborczego, podstawowe zasady, organizacja wyborów.
Referendum – instytucja, przedmiot, zasady i tryb, rodzaje referendum
1
8.
Sejm i Senat – pozycja ustrojowa, struktura, kompetencje, tryb i zasady funkcjonowania. Status prawny
posła i senatora. Organizacja wewnętrzna parlamentu. Obrady, dyskusja, głosowanie.
2
9.
Funkcja ustawodawcza i funkcja kontrolna.
2
Praca własna studenta w ramach wykładu
Lp.
Tematy (zagadnienia)
Liczba
godzin
1.
2.
3.
Ćwiczenia / Laboratorium / Projekt / Seminarium
Lp.
1.
2.
3.
4.
Tematy (zagadnienia)
Źródła prawa według Konstytucji RP z 1997 r. Pojęcie aktu normatywnego. Rodzaje aktów normatywnych.
Zasada konstytucjonalizmu. Konstytucja jako ustawa zasadnicza państwa i jej cechy szczególne. Normy
konstytucyjne. Konstytucja a prawo międzynarodowe. Zasada nadrzędności Konstytucji - omówienie
wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 11 maja 2005 r. (K 18/04).
Ustawa jako źródło prawa. Pojęcie i jej cechy charakterystyczne. Stosunek ustawy do innych aktów
normatywnych (akty prawa międzynarodowego, rozporządzenia z mocą ustawy, rozporządzenia
wykonawcze do ustawy, akty prawa miejscowego, akty o charakterze wewnętrznym). Procedura
ustawodawcza w RP. Odrębności procedury legislacyjnej w odniesieniu do niektórych kategorii ustaw.
Lobbing w Polsce.
Naczelne zasady ustrojowe według Konstytucji RP z 1997 r. Zasada podziału władzy. Systemy rządów:
prezydencki system rządów, system rządów parlamentarnych, system rządów zgromadzenia.
Konstytucyjny system rządów RP. System organów państwowych w RP
Władza ustawodawcza. Bikameralizm w Polsce. Mandat przedstawicielski. Prawa i obowiązki posła i
senatora. Zasada incompatibilitas. Immunitet parlamentarny.
Liczba
godzin
≤2
2
2
2
2
5.
Władza wykonawcza według Konstytucji RP. Sposób powoływania, kompetencje i odpowiedzialność
Prezydenta oraz Rady Ministrów. Instytucja kontrasygnaty. Prerogatywy prezydenckie. Odpowiedzialność
polityczna. Odpowiedzialność konstytucyjna.
2
6.
Władza sądownicza w Polsce. Sądy i Trybunały. Wymiar sprawiedliwości w świetle zasad konstytucyjnych.
Struktura sądownictwa w Polsce. Sądy powszechne, sądy administracyjne i sądy wojskowe. Pozycja
ustrojowa i zadania Trybunałów.
2
7.
8.
Kontrola Konstytucyjności prawa. Skoncentrowany i rozproszony model kontroli konstytucyjności. Kontrola
prewencyjna i kontrola następcza. Legitymacja do wszczęcia kontroli konstytucyjności. Trybunał
Konstytucyjny jako Strażnik Konstytucji. Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym. Skutki
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
2
Kolokwium
1
Praca własna studenta w ramach ćwiczeń / laboratorium / projektu / seminarium
Lp.
Liczba
godzin
Tematy (zagadnienia)
1.
2.
3.
Literatura podstawowa:
1. Skrzydło W. (red.) „Polskie prawo konstytucyjne”, Lublin 2008.
2. „Prawo konstytucyjne. Wybór aktów prawnych”, Warszawa 2008
3. Garlicki L. „Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu”, Warszawa 2009
Literatura uzupełniająca:
1.Dudek D. (red.) „Zasady ustroju III Rzeczypospolitej Polskiej”, Warszawa 2009
Legenda:
WS – zajęcia wykładowe z udziałem nauczyciela akademickiego
CS – zajęcia ćwiczeniowe z udziałem nauczyciela akademickiego
LS – zajęcia laboratoryjne z udziałem nauczyciela akademickiego
PS – zajęcia projektowe z udziałem nauczyciela akademickiego
SS – zajęcia seminaryjne z udziałem nauczyciela akademickiego
PW – praca własna studenta
Legnica, 16 X 2010
dr Norbert Szczęch
dr Marta Kłopocka-Jasińska
(podpis autora)
Download