1) oferta seminaryjna na rok akademicki 2012/2013

advertisement
1) OFERTA SEMINARYJNA NA ROK AKADEMICKI 2012/2013
Studia II stopnia
Imię i nazwisko:
Tadeusz Smoliński
Informacja o promotorze: doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Szczecińskiego
Specjalizacja naukowa: prawo konstytucyjne
Studiował na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Tytuł magistra
uzyskał w 1960 roku. Stopień doktora nauk prawnych otrzymał w 1968 roku na Wydziale Prawa i Administracji
UAM. Stopień naukowy doktora habilitowanego nauk prawnych uzyskał w 1974 roku. W latach 1985 – 2003 był
kierownikiem Katedry Prawa Konstytucyjnego na Wydziale Prawa i Administracji UAM. Od 2003 roku jest
profesorem na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. W ramach swoich obowiązków
prowadzi wykłady i egzaminy z prawa konstytucyjnego i zagadnień ustrojów państwowych na studiach
administracyjnych i prawniczych. Jest promotorem prac doktorskich i opiekunem prac magisterskich i
licencjackich. Jest on autorem kilkudziesięciu publikacji, w tym monografii, podręczników, skryptów
akademickich, artykułów, opracowań i referatów.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.
najważniejsze publikacje z ostatnich 4 lat:

T. Smoliński (red) Modele integracji międzynarodowej. Uniwersalny, kontynentalny, sektorowy a idee,
państwo, prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wielkopolska Wyższa
Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Jarocinie, Szczecin 2006,

T. Smoliński (red) Modele integracji międzynarodowej cz. II Uniwersalny, kontynentalny, sektorowy a
idee, państwo, prawo, Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego, Wielkopolska
Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Jarocinie, Szczecin 2008,

T. Smoliński (red) Samorząd terytorialny po akcesji do Unii Europejskiej, Jarocin, Poznań 2008,

Kierownik naukowy konferencji Standardy konstytucyjne a problemy władzy sądowniczej i samorządu
terytorialnego, Szczecin 1 października 2007 r.
Możliwość uzyskania przez studentów dodatkowych informacji na temat oferowanego seminarium w godzinach
konsultacji Jarocin, ul. Przemysłowa 3, Tel (62)7476484
Tematyka seminarium:
prawo konstytucyjne, ustroje państwowe
Problematyka szczegółowa:
Konstytucja jako akt normatywny, jego charakterystyka i znaczenie. Uchwalanie i procedura zmian.
Rewizja i interpretacja konstytucji – perspektywa polska i porównawcza. Siła obowiązywania i jej konsekwencje.
Kontrola konstytucyjności prawa i orzecznictwo (typy, najczęstsze rozwiązania, kompetencje Trybunału
Konstytucyjnego;
Zasady konstytucyjne RP: a) suwerenności narodu, b) demokracji przedstawicielskiej/ formy demokracji
bezpośredniej, c) demokratyczne państwo prawne, d) decentralizacja władzy publicznej, e) zasada pluralizmu
politycznego, f) konstytucyjne gwarancje praw i wolności jednostki, g) przyjazne otwarcie na prawo
międzynarodowe i współpracę międzynarodową, h) zasada państwa jednolitego i niepodzielnego, i) podział i
równowaga władz.
System źródeł prawa (konstytucja, ustawy konstytucyjne, ratyfikowane umowy międzynarodowe – ich rodzaje,
ustawy, rozporządzenia i zarządzenia, akty prawa miejscowego. Prawo europejskie v. prawo krajowe
(wzajemne relacje)
Organy władzy ustawodawczej: Sejm i Senat. Zasady wyboru, relacje miedzy izbami, struktura wewnętrzna.
Funkcja ustawodawcza, procedura budżetowa, funkcja kontrolna i kompetencje kreacyjne Sejmu i Senatu
Organ władzy wykonawczej: Prezydent RP. Pozycja ustrojowa. Wybory, funkcje i kompetencje: zewnętrzne i
wewnętrzne. Kompetencje nominacyjne. Weto prezydenckie. Rola Prezydenta jako głowy państwa.
Kompetencje dotyczące sił zbrojnych i bezpieczeństwa narodowego. Kancelaria Prezydenta i Biuro
Bezpieczeństwa Narodowego. Problem odpowiedzialności Prezydenta.
Organ władzy wykonawczej: Rada Ministrów i administracja rządowa. Procedura formowania rządu,
kompetencje. Rola i kompetencje Prezesa Rady Ministrów i wiceprezesów. Minister i ministerstwa. Rządowe
akty normatywne. Odpowiedzialność parlamentarna i konstytucyjna Rady Ministrów.
Najwyższa Izba Kontroli: organizacja, funkcje i kompetencje.
System organów państwowych a status jednostki. Instytucje i procedury ochrony praw i wolności.
a) rola sądów (powszechnych i administracyjnych)
b) Rzecznik Praw Obywatelskich
c) Skarga konstytucyjna
d) Rola Europejskiego Trybunału Praw Człowieka
e) Sądowa kontrola administracji publicznej (zakres, formy, główne procedury – aspekty konstytucyjne)
Konstytucyjne organy finansów publicznych: Narodowy Bank Polski, Rada Polityki Pieniężnej. Art. 217
Konstytucji i jego konsekwencje prawne.
Kompetencje Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Zasady konstytucyjne samorządu terytorialnego, jego struktura i status prawny (konstytucyjny) organów
samorządowych.
Przykładowe tematy prac:
01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
Trybunał Stanu w polskim ustroju konstytucyjnym
Prawne formy działania administracji publicznej.
Pozycja ustrojowa i kompetencje Prezydenta RP.
System sadownictwa administracyjnego w Polsce.
Rola i znaczenie ustrojowe Trybunału Konstytucyjnego.
Kontrola zewnętrzna nad administracja.
Pozycja ustrojowa i kompetencje NIK.
Prawne formy działania administracji publicznej.
Organizacja terytorialna państwa.
Zadania i kompetencje wójta, burmistrza, prezydenta miasta.
Rada gminy jako organ stanowiący w gminie.
Samorząd powiatowy – zakres działania i zadania
Organy powiatu i ich kompetencje.
Samorząd województwa i jego zakres działania.
Organy samorządu województwa.
Nadzór nad samorządem terytorialnym.
Zadania publiczne i sposoby ich realizacji przez jednostki podziału terytorialnego.
Wybrane aspekty oddziaływania prawa UE na polski system prawny
Wolność twórczości artystycznej vs. wolność sumienia i religii - wybrane problemy.
Konstytucyjne prawo do sądu
Pozycja ustrojowa Prezydenta RP a pozycja ustrojowa Prezydenta Irlandii
Zagadnienie lobbingu w procesie stanowienia prawa w RP na tle porównawczym.
Formy orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego i ich skutki prawne.
Pozycja Prezydenta RP i Rady Ministrów w dziedzinach polityki zagranicznej i stosunków
międzynarodowych.
25. System ustrojowy Izraela.
26. Konstytucyjne prawo do ochrony życia w kontekście problemów aborcji i eutanazji.
Download