ćwiczenia 2a

advertisement
PRAWA CZŁOWIEKA I SYSTEMY
ICH OCHRONY
Ćwiczenia 2
Konstytucyjna ochrona praw i wolności
jednostki w Polsce
KONSTYTUCYJNA OCHRONA PRAW I WOLNOŚCI JEDNOSTKI W POLSCE
1. Konstytucyjna regulacja praw i wolności
2. Ograniczanie praw i wolności
3. Konstytucyjne środki ochrony praw i wolności
KONSTYTUCYJNA REGULACJA PRAW I WOLNOŚCI
Podstawowym aktem prawa krajowego dotyczącym praw człowieka i ich
ochrony jest Konstytucja RP
Konstytucja RP obejmuje swoją regulacją katalog praw i wolności, który
możemy określać mianem praw i wolności konstytucyjnych.
Sama Konstytucja również odwołuje się do tego pojęcia w art. 31 i 79.
Co więc z prawami i wolnościami niewymienionymi w ustawie
zasadniczej?
KONSTYTUCYJNA REGULACJA PRAW I WOLNOŚCI
IX Poprawka do Konstytucji Stanów Zjednoczonych
„The enumeration in the Constitution of certain rights shall not be
construed to deny or disparage others retained by the people.”
„Wymienienie w konstytucji określonych praw nie oznacza zniesienia lub
ograniczenia innych praw, przysługujących ludowi.”
KONSTYTUCYJNA REGULACJA PRAW I WOLNOŚCI – ZASADY OGÓLNE
Zasady ogólne wyrażone w Konstytucji RP:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Zasada nienaruszalności godności człowieka
Zasada dopuszczalności jedyne ustawowych ograniczeń w zakresie
korzystania z konstytucyjnych wolności i praw
Zasada nienaruszalności istoty wolności i praw
Zasada równości wobec prawa
Zasada nabycia i utraty obywatelstwa polskiego
Zasada zapewnienia praw mniejszości narodowych i etnicznych
Prawo obywateli polskich podczas pobytu za granicą do opieki ze
strony RP
Zasada korzystania z konstytucyjnych praw i wolności przez
wszystkich znajdujących się pod władzą RP i dopuszczalności
ustawowych wyjątków od niej
KONSTYTUCYJNA REGULACJA PRAW I WOLNOŚCI – ZASADY OGÓLNE
1.
Zasada nienaruszalności godności człowieka
Godność jako sfera osobowości konkretyzująca się w poczuciu własnej
wartości człowieka i oczekiwaniu szacunku ze strony innych ludzi.
Poczucie to kształtowane jest przez czynniki zewnętrzne, które mogą
być uwarunkowane kulturowo, historycznie, religijnie oraz czynniki
wewnętrzne czyli cechy psychiki człowieka
Zgodnie z orzecznictwem TK godność człowieka nie może stać się
samoistną podstawą do wydawania orzeczeń jednak jest istotna dla
wykładni pozostałych norm konstytucyjnych.
KONSTYTUCYJNA REGULACJA PRAW I WOLNOŚCI – ZASADY OGÓLNE
4.
Zasada równości wobec prawa
Równość oznacza, że wszystkie podmioty prawa charakteryzujące się daną
istotną cechą w równym stopniu, mają być traktowane równo tzn. według
równej miary, bez zróżnicowań dyskryminujących i faworyzujących.
Dwa elementy zasady równości:
a) Równość wobec prawa – nakaz równego traktowania przez władzę w
procesie stosowania prawa
b) Równość
w prawie – nakaz kształtowania treści prawa z
uwzględnieniem zasady równości
KONSTYTUCYJNA REGULACJA PRAW I WOLNOŚCI – ZASADY OGÓLNE
6.
Zasada zapewnienia praw mniejszości narodowych i etnicznych
Art. 2. Ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym:
1. Mniejszością narodową, w rozumieniu ustawy, jest grupa obywateli polskich, która
spełnia łącznie następujące warunki:
1) jest mniej liczebna od pozostałej części ludności Rzeczypospolitej Polskiej;
2) w sposób istotny odróżnia się od pozostałych obywateli językiem, kulturą lub
tradycją;
3) dąży do zachowania swojego języka, kultury lub tradycji;
4) ma świadomość własnej historycznej wspólnoty narodowej i jest ukierunkowana
na jej wyrażanie i ochronę;
5) jej przodkowie zamieszkiwali obecne terytorium Rzeczypospolitej Polskiej od co
najmniej 100 lat;
6) utożsamia się z narodem zorganizowanym we własnym państwie.
Mniejszość etniczna
KONSTYTUCYJNA REGULACJA PRAW I WOLNOŚCI – ZASADY OGÓLNE
6.
Zasada zapewnienia praw mniejszości narodowych i etnicznych
Mniejszości narodowe w Polsce:
- białoruska
- czeska
- litewska
- niemiecką
- ormiańska
- rosyjska
- słowacka
- ukraińska
- żydowska
KONSTYTUCYJNA REGULACJA PRAW I WOLNOŚCI – ZASADY OGÓLNE
6.
Zasada zapewnienia praw mniejszości narodowych i etnicznych
Mniejszości etniczne w Polsce:
- karaimska
- łemkowska
- romska
- tatarska
KONSTYTUCYJNA REGULACJA PRAW I WOLNOŚCI - KATALOG
a) Wolności i prawa osobiste
b) Wolności i prawa polityczne
c) Wolności i prawa społeczne, ekonomiczne i kulturalne
KONSTYTUCYJNA REGULACJA PRAW I WOLNOŚCI - KATALOG
a) Wolności i prawa osobiste
Art. 38 – Art. 56
Przysługujące każdemu
Przysługujące obywatelom RP
Prawo do ochrony życia
Swoboda opuszczenia terytorium RP i
prawo powrotu do kraju
Prawo do nietykalności osobistej
Wolność od ekstradycji
Prawo do obrony
Wolność od zbierania, gromadzenia i
udostępniania przez władze publiczne
informacji o obywatelach innych niż
niezbędne w dpp
Prawo do ochrony czci oraz dobrego
imienia
Wolność sumienia i religii
KONSTYTUCYJNA REGULACJA PRAW I WOLNOŚCI - KATALOG
b) Wolności i prawa polityczne
Art. 57 – Art. 63
Przysługujące każdemu
Przysługujące obywatelom RP
Wolność pokojowych zgromadzeń
Prawo dostępu do służby publicznej
Wolność zrzeszania się
Prawo do uzyskiwania informacji o
działalności organów władzy
publicznej
Prawo składania petycji, wniosków i
skarg
Czynne i bierne prawo wyborcze
KONSTYTUCYJNA REGULACJA PRAW I WOLNOŚCI - KATALOG
c) Wolności i prawa społeczne, ekonomiczne i kulturalne
Art. 64 – art. 76
Przysługujące każdemu
Przysługujące obywatelom RP
Prawo do własności i innych praw
majątkowych
Prawo do zabezpieczenia społecznego
w razie niezdolności do pracy
Prawo do ochrony zdrowia
Równy dostęp do świadczeń opieki
zdrowotnej finansowanej ze środków
publicznych
Prawo do nauki
Równy dostęp do kształcenia
Wolność twórczości artystycznej i
badań naukowych
Prawo do zakładania szkół wszystkich
szczebli
OGRANICZANIE PRAW I WOLNOŚCI
Art. 31 ust. 3 Konstytucji RP wprowadza zasadę generalną dopuszczającą
możliwość ograniczania konstytucyjnych praw i wolności.
Ograniczenia te mogą być ustanawiane tylko w ustawie i tylko wtedy gdy
ograniczenia te są konieczne w demokratycznym państwie dla jego
bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska,
zdrowia i moralności publicznej albo wolności i praw innych osób.
Jest to katalog zamknięty, który nie może być interpretowany
rozszerzająco!
OGRANICZANIE PRAW I WOLNOŚCI
Ograniczenia nie mogą naruszać istoty praw i wolności.
Do naruszenia tego typu dochodzi , gdy regulacje prawne nie znoszące
danego prawa lub wolności w praktyce uniemożliwiają korzystanie z niego.
Ograniczenia musza być zgodne z zasadą proporcjonalności.
Zakaz nadmiernej ingerencji w prawa lub wolności jednostki.
Ustawodawca powinien wybrać takie środki, które będą najmniej
uciążliwe dla podmiotów
OGRANICZANIE PRAW I WOLNOŚCI – STANY NADZWYCZAJNE
Art. 228 ust. 1 Konstytucji RP
W sytuacjach szczególnych zagrożeń, jeżeli zwykłe środki konstytucyjne są
niewystarczające
może
nadzwyczajny:
-
Stan wojenny
-
Stan wyjątkowy
-
Stan klęski żywiołowej
zostać
wprowadzony
odpowiedni
stan
OGRANICZANIE PRAW I WOLNOŚCI – STANY NADZWYCZAJNE
Katalog praw nienaruszalnych w czasie stanów nadzwyczajnych (art. 233):
- godność człowieka
- Zasady dotyczące nabywania i utraty obywatelstwa
- ochrona życia
- humanitarne traktowanie
- ponoszenie odpowiedzialności karnej
- dostęp do sądu
- dobra osobiste
- wolność sumienia i religii
- prawo do petycji
- prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami
- ochrona praw dziecka
OGRANICZANIE PRAW I WOLNOŚCI – STANY NADZWYCZAJNE
Katalog praw podlegających ograniczeniu w stanie klęski żywiołowej (art.
233 ust. 3):
- wolność działalności gospodarczej
- wolność osobista
- nienaruszalność mieszkania
- wolność poruszania się i pobytu na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej
- prawo do strajku
- prawo własności
- wolność pracy
- prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy
- prawo do wypoczynku
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI
Ochrona praw i wolności jednostki to ogół środków oraz działalność mająca
na celu ich zapewnienie i realizację poprzez zabezpieczenie przed ich
naruszeniem oraz przeciwdziałanie ich zagrożeniom.
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI
Formy ochrony:
a)
Ochrona represyjna – występuje gdy naruszenie prawa lub wolności już
nastąpiło. Organ właściwy do ich ochrony orzeka sankcję wobec tego, kto dopuścił
się naruszenia
b)
Ochrona prewencyjna – ma na celu zapobieżenia naruszeniom.
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI
ORGANY PAŃSTWOWE ODPOWIEDZIALNE ZA OCHRONĘ PRAW I WOLNOŚCI
Sądy powszechne
Sądy konstytucyjne
Ombudsman
Parlament
Egzekutywa
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI
1. Skarga konstytucyjna
2. Prawo do wystąpienia do Rzecznika Praw Obywatelskich o pomoc w ochronie
swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej
3. Prawo do wynagrodzenia za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem
działaniem organów władzy publicznej
4. Prawo do sądowego dochodzenia naruszonych wolności lub prawy
5. Prawo do zaskarżenia orzeczeń i decyzji wydanych w I instancji
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI – SKARGA KONSTYTUCYJNA
POLSKA
Instytucja służąca osobom fizycznym lub prawnym do ochrony, na drodze
szczególnego postępowania przed sądem konstytucyjnym, przysługujących jej
praw konstytucyjnych.
Wystąpić z nią może każdy czyje konstytucyjne prawa lub wolności zostały
naruszone, z wyjątkiem prawa azylu.
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI – SKARGA KONSTYTUCYJNA
PODSTAWY SKARGI KONSTYTUCYJNEJ
TAK
NIE
- Prawa i wolności wyrażone - Normy określające zasady
w Konstytucji
ustrojowe
- Normy adresowane do
ustawodawcy
- Preambuła
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI – SKARGA KONSTYTUCYJNA
Zakres przedmiotowy skargi
Ustawa lub inny akt normatywny na podstawie którego wydano rozstrzygnięcie
indywidualne o określonych w Konstytucji wolnościach, prawach i obowiązkach
jednostki.
Wyłączenie aktów prawa miejscowego oraz uchwał samorządu terytorialnego.
Wyłączenie spod zakresu bezczynności oraz przypadków gdy przepis sam w sobie jest
konstytucyjny ale niewłaściwe była jego interpretacja.
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI – SKARGA KONSTYTUCYJNA
Materialne przesłanki skargi konstytucyjnej:
1. Zasada subsydiarności
2. Interes osobisty
3. Interes prawny
4. Interes realny
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI – SKARGA KONSTYTUCYJNA
Formalne przesłanki skargi konstytucyjnej:
1. Termin – 3 miesiące od doręczenia skarżącemu prawomocnego wyroku,
ostatecznej decyzji lub innego ostatecznego rozstrzygnięcia
2. Forma pisma procesowego (4 dodatkowe wymogi z ustawy o TK!)
3. Przymus adwokacji (wyłączenia!)
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI – SKARGA KONSTYTUCYJNA
Rozpoznanie skargi przez Trybunał Konstytucyjny
Na zasadach i w trybie przewidzianym dla rozpoznania wniosków o
stwierdzenia
zgodności
ustaw
w
Konstytucją
normatywnych z Konstytucją lub ustawami
Postępowanie wolne od opłat.
oraz
innych
aktów
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI - RPO
Rzecznik Praw Obywatelskich – samoistny organ kontroli o własnych
kompetencjach, działający samodzielnie i we własnym imieniu.
Jest w swej działalności niezawisły, niezależny od innych organów
państwowych i odpowiada jedynie przez Sejmem.
Stoi na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji
i innych aktach normatywnych .
Powoływany przez Sejm za zgodną Senatu na 5 letnią kadencję.
Ustawa wprowadza ograniczenie do dwóch kadencji, jednak dotychczasowa
praktyka wskazuje na pełnienie funkcji tylko przez jedną kadencję.
Znaczne ograniczenie możliwości odwołania RPO przed upływem kadencji.
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI - RPO
Art. 7. Ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich
1. Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany, jeżeli:
1) zrzekł się wykonywania obowiązków,
2) stał się trwale niezdolny do pełnienia obowiązków na skutek choroby, ułomności lub
upadku sił - stwierdzonych orzeczeniem lekarskim,
3) złożył niezgodne z prawdą oświadczenie lustracyjne, stwierdzone prawomocnym
orzeczeniem sądu.
2. Sejm odwołuje Rzecznika przed upływem okresu, na jaki został powołany, również
jeżeli Rzecznik sprzeniewierzył się złożonemu ślubowaniu.
3. Sejm podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Rzecznika, w przypadku określonym
w ust. 1 pkt 1, na wniosek Marszałka Sejmu.
4. Sejm podejmuje uchwałę w sprawie odwołania Rzecznika, w przypadkach
określonych w ust. 1 pkt 2 oraz w ust. 2, na wniosek Marszałka Sejmu lub grupy co
najmniej 35 posłów, większością co najmniej 3/5 głosów w obecności co najmniej
połowy ustawowej liczby posłów.
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI - RPO
Rzecznik Praw Obywatelskich działa:
a) na wniosek obywateli lub ich organizacji;
b) na wniosek organów samorządów;
c) na wniosek Rzecznika Praw Dziecka;
d) z własnej inicjatywy.
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI - RPO
Wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich:
- wolny od opłat
- nie wymaga zachowania szczególnej formy
- powinien zawierać oznaczenie wnioskodawcy oraz osoby, której
wolności i praw sprawa dotyczy oraz określenie przedmiotu sprawy
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI - RPO
Po zapoznaniu się z wnioskiem RPO może:
1) podjąć sprawę,
2) poprzestać na wskazaniu wnioskodawcy przysługujących mu środków
działania,
3) przekazać sprawę według właściwości,
4) nie podjąć sprawy
Obowiązek zawiadomienia wnioskodawcy i osobę, której sprawa dotyczy.
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI - RPO
W przypadku podjęcia sprawy RPO może:
1) samodzielnie prowadzić postępowanie wyjaśniające
2) zwrócić się o zbadanie sprawy lub jej części do właściwych organów (w
szczególności organów nadzoru, prokuratury, kontroli państwowej,
zawodowej lub społecznej)
3) zwrócić się do Sejmu o zlecenie Najwyższej Izbie Kontroli
przeprowadzenia kontroli dla zbadania określonej sprawy lub jej części.
KONSTYTUCYJNE ŚRODKI OCHRONY PRAW I WOLNOŚCI - RPO
Po stwierdzeniu naruszenia RPO może:
1) skierować wystąpienie do organu, organizacji lub instytucji, w których działalności
stwierdził naruszenie wolności i praw człowieka i obywatela; wystąpienie takie nie
może naruszać niezawisłości sędziowskiej;
2) zwrócić się do organu nadrzędnego nad jednostką, z wnioskiem o zastosowanie
środków przewidzianych w przepisach prawa;
3) żądać lub zwrócić się o wszczęcie właściwego postępowania (cywilnego,
przygotowawczego, administracyjnego)
4) wystąpić z wnioskiem o ukaranie, a także o uchylenie prawomocnego
rozstrzygnięcia w postępowaniu w sprawach o wykroczenia, na zasadach i w trybie
określonych w odrębnych przepisach;
5) wnieść kasację lub rewizję nadzwyczajną od prawomocnego orzeczenia, na
zasadach i w trybie określonych w odrębnych przepisach.
HUSTLER MAGAZINE, INC. V. FALWELL, 485 U.S. 46 (1988)
1. Jerry Falwell pozywa wydawcę o zniesławienie, naruszenie prywatności oraz
umyślę powodowanie szkód emocjonalnych do United States District Court for the
Western District of Virginia
I Zniesławienie
Bezzasadna
II Naruszenie prywatności
Bezzasadna
III Spowodowanie szkód emocjonalnych
Zasadna – 100 000 dolarów
odszkodowania za krzywdę oraz 50 000
dolarów za tzw. odszkodowanie karne
HUSTLER MAGAZINE, INC. V. FALWELL, 485 U.S. 46 (1988)
2. Apelacja J. Flynta do United States Court of Appeals for the Fourth Circuit
I Zniesławienie
Bezzasadna
II Naruszenie prywatności
Bezzasadna
III Spowodowanie szkód emocjonalnych
Zasadna – 100 000 dolarów
odszkodowania za krzywdę oraz 50 000
dolarów za tzw. odszkodowanie karne
HUSTLER MAGAZINE, INC. V. FALWELL, 485 U.S. 46 (1988)
3. Rozpatrzenie sprawy przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
„Żadna ustawa Kongresu nie może wprowadzić religii
ani zabronić swobodnego praktykowania jej, ograniczać
wolności słowa lub prasy ani prawa ludu do spokojnych
zgromadzeń lub do składania naczelnym władzom
petycji o naprawienie krzywd.”
HUSTLER MAGAZINE, INC. V. FALWELL, 485 U.S. 46 (1988)
3. Rozpatrzenie sprawy przez Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych
Wolność słowa jako esencja wspólnego dążenia do prawdy w społeczeństwie.
Pierwsza poprawka jako gwarancja wolnego przepływu myśli i idei.
Dozwolona krytyka osób publicznych
Uchylenie wyroku niższej instancji
Download