Piotr Sobczak – Prawo konstytucyjne 1 Przedmiot prawa

advertisement
Piotr Sobczak – Prawo konstytucyjne
1
Przedmiot prawa konstytucyjnego
- podstawowe instytucje ustrojowe
- podmiot władzy najwyższej - suweren
- sposób sprawowania władzy przez suwerena
- ustrój społeczno-gospodarczy
- organizacja i tryb funkcjonowania aparatu państwowego
- stosunek państwa do człowieka i obywatela
System prawa musi być zupełny
- opierając się na przepisach prawnych, można było rozstrzygnąć każdą sprawę
System prawa musi być wewnętrznie harmonijny
- w system nie mogą wchodzić normy sprzeczne ze sobą
System prawa reguluje całokształt społeczeństwa
- cały system jest wewnętrznie zróżnicowany – podziały prawa
Podział prawa
- konstytucyjne, karne, pracy, cywilne etc.
- ius i lex
- publiczne i prywatne
- materialne i formalne
Prawo konstytucyjne
- w stosunku do innych gałęzi prawa ma rolę nadrzędną
- podstawowym jego źródłem jest konstytucja
- przedmiotem regulacji są podstawowe instytucje państwowe
- jego normy odzwierciedlają ideologię państwa
- ustala zasady dla innych gałęzi prawa
- normy innych gałęzi prawa nie mogą być w sprzeczności z prawem konstytucyjnym
- normy prawa konstytucyjnego określają tryb tworzenia norm prawnych
Nauka prawa konstytucyjnego
Metoda prawno-dogmatyczna
- zakłada badanie obowiązującego materiału normatywnego
- uwzględnia stosunki społeczne
- analiza tekstu, interpretacja i klasyfikacja pojęć,
Metoda formalno-dogmatyczna
- bada jedynie materiały dogmatyczne
Metoda socjologiczna
- prawo jako nauka społeczna o przenikających się problematykach
- metoda posiłkowa dla prawnika
- definicja pojęć socjologicznych znajdujących się w aktach prawnych
- czynniki rodzące prawo
- skutki wywoływane przez normy
- relacje między skutkami zamierzonymi a niezamierzonymi
- nie jest to metoda jednolita – obserwacje bezpośrednie, pośrednie i uczestniczące
Piotr Sobczak – Prawo konstytucyjne
2
Metoda prawno – porównawcza
- badanie systemu prawa i porównywanie go z innymi
- ujęcie historyczne – porównywanie instytucji w ich rozwoju historycznym
- ujęcie geograficzne – porównywanie instytucji w tym samym czasie na różnym terytorium
- korzyści
- poszerza horyzonty
- znajomość obcych instytucji
- lepsze poznanie własnego systemu prawnego
Download