Prawo Konstytucyjne

advertisement
Mgr. Sylwia Chamerska
Wykorzystane źródła:
B. Banaszak, Prawo konstytucyjne, Warszawa 2012
M. Granat, Prawo konstytucyjne w pytaniach i odpowiedziach, Warszawa 2012
B. Banaszak, A. Preisner, Wprowadzenie do prawa konstytucyjnego, Wrocław 1992
Pojęcie i przedmiot
prawa konstytucyjnego
Pojęcie prawa konstytucyjnego
Pojecie „prawo konstytucyjne”
rozumiane dwojako:
 Zespół norm prawnych wyodrębnionych w systemie
prawa i tworzących określoną jego gałąź
 Dyscyplina nauk prawnych
pojęcie prawa konstytucyjnego
Według M. Granata prawo
konstytucyjne, to:
 Akt prawny spisany – ustawa zasadnicza w
państwie
 Synonim istniejącego ustroju politycznego
państwa
Prawo konstytucyjne jako zespół
norm prawnych
Całokształt norm prawnych dotyczących
ustroju państwowego. Normy konstytucyjne
sensu stricte oraz normy zawarte w innych
aktach prawnych, o różnej mocy prawnej,
które łączy to, iż przedmiotem ich regulacji
są instytucje i zasady ustroju politycznego i
społeczno-gospodarczego państwa.
Prawo konstytucyjne jako zespół
norm prawnych
Ogólnie ujmując chodzi o normy prawne określające:




Pozycję państwa w stosunkach zewnętrznych i wewnętrznych
Podmiot władzy najwyższej w państwie
Formy sprawowania władzy przez suwerena
Status jednostki w państwie, ze szczególnym uwzględnieniem
przysługujących jej praw i wolności oraz nałożonych na nią
obowiązków
 Normy
prawne
regulujące
zasady
organizacji
i
funkcjonowania organów państwowych i relacje pomiędzy
poszczególnymi grupami tych organów.
Prawo konstytucyjne jako zespół
norm prawnych
W drugim znaczeniu to:
tworzący pewien system
zespół poglądów na temat
gałęzi prawa określanej
mianem prawa
konstytucyjnego.
Prawo konstytucyjne jako akt
prawny spisany
Zespół norm
konstytucji.
prawnych
zawartych
w
Normy te wyróżniają się swoją szczególną
mocą prawną – najwyższą w systemie prawa.
Jest to węższe ujęcie tego pojęcia.
Prawo konstytucyjne jako synonim
istniejącego ustroju politycznego
państwa
Prawo konstytucyjne w szerszym znaczeniu.
Istotny jest tu przedmiot tego prawa, a nie
moc prawna norm zawartych w konstytucji.
Inne określenia prawa
konstytucyjnego:
Prawo państwowe – lata 50. i 60.
W nauce rosyjskiej i radzieckiej, niemieckiej i
austriackiej. Główne zainteresowanie i regulacja, to
państwo. Termin popularny w okresie PRL. W Polsce
posługiwano się tym pojęciem jeszcze w latach 80. XX
w. Uważano, że jest to dziedzina, która ma za swój
przedmiot samo państwo.
Inne określenia prawa
konstytucyjnego:
Prawo polityczne – Francja i Niemcy.
Wywodzi się od J. J. Rousseau, który w „Umowie społecznej” nadał
podtytuł „zasady prawa politycznego”. Gałąź prawa określająca
kompetencje, formy działania organów o charakterze politycznym,
mechanizmy podejmowania przez nie decyzji oraz zawierającą
regulacje dotyczące podstawowych struktur politycznych i systemu
wartości społecznych, nakładającego ograniczenia na władzę
polityczną. Nazwa ta była często używana w Polsce w okresie
międzywojennym. Jej zwolennicy uważali, że ta gałąź prawa określa
kompetencje i formy działania organów o charakterze politycznym,
mechanizmy podejmowania przez nią decyzji oraz regulacje dotyczące
struktur politycznych i systemu wartości społecznych. Inaczej mówiąc
chodzi o „rządzenie państwem”. Przeciwnicy uważali, że zbyt mało
precyzyjne jest już samo pojęcie polityki.
Geneza prawa konstytucyjnego
 Termin „prawo konstytucyjne” pojawił się już pod
koniec XVIII w. we Francji. Ma związek z ideologią
Wielkiej Rewolucji Francuskiej. W tym okresie
tworzyły się fundamentalne kategorie nowoczesnego
ustroju politycznego. Twórcy francuskiej Deklaracji
Praw Człowieka i Obywatela oraz założyciele
demokracji amerykańskiej utożsamiali prawo
konstytucyjne z prawem dotyczącym wolności
człowieka i obywatela.
Miejsce prawa konstytucyjnego w
systemie prawa:
 System jako całość – jedność elementów, między którymi
występują określone oddziaływania wzajemne. Części
składowe systemu prawa to normy prawne.
 Prawo konstytucyjne jest częścią wewnętrznego systemu
prawnego w danym państwie. System ten istnieje obok
równolegle z nim występujących innych systemów
statuujących samodzielne porządki prawne.
 Wypracowany przez Rzymian podział na prawo publiczne i
prywatne – w XIX wieku zaakceptowany w teorii państwa
liberalnego. Konsekwencja uznania dualizmu między
jednostką a państwem. Ma ono ważne znaczenie
praktyczne.
Miejsce prawa konstytucyjnego w
systemie prawa
 Prawo publiczne – zawiera normy dotyczące stosunków
prawnych między jednostką a państwem oraz pomiędzy
różnymi podmiotami reprezentującymi państwo.
 Prawo publiczne dzieli się na prawo międzynarodowe –
stosunki prawne między państwami – i prawo wewnętrzne
– stosunki prawne występujące w danym państwie.
 Do prawa publicznego w tym ujęciu zaliczamy prawo
międzynarodowe, a z gałęzi prawa wewnętrznego m.in.
prawo konstytucyjne, prawo administracyjne, prawo karne.
 W wewnętrznym prawie publicznym mamy do czynienia z
aktami prawnymi formułującymi stosunki nadrzędności i
podporządkowania, zawierające zakazy i nakazy.
Miejsce prawa konstytucyjnego w
systemie prawa
Prawo prywatne:
Normy regulujące stosunki prawne między osobami
fizycznymi, między osobami fizycznymi a osobami
prawnymi oraz pomiędzy tymi ostatnimi. Zaliczamy
do niego m.in. prawo cywilne. Prawo prywatne ma
charakter prawa wewnętrznego. Podstawowa forma to
umowy cywilno-prawne.
Miejsce prawa konstytucyjnego w
systemie prawa
Druga klasyfikacja
 Prawo materialne – normy prawne regulujące
stosunki prawne i porządkujące system prawny
 prawo formalne – normy prawne służące stosowaniu
norm prawa materialnego (np. prawo procesowe).
Miejsce prawa konstytucyjnego w
systemie prawa
 Prawo konstytucyjne – trudno jednoznacznie
stwierdzić, czy należy ono do jednej lub drugiej grupy.
Zdecydowana większość norm zaliczanych do prawa
konstytucyjnego ma charakter materialny, ale i
występują również normy proceduralne czy dotyczące
zagadnień organizacji i funkcjonowania organów
państwowych, mające charakter prawa formalnego.
Miejsce prawa konstytucyjnego w
systemie prawa
Kolejna klasyfikacja to podział norm prawnych na
gałęzie prawa.
 Normy należące do jednej gałęzi regulują w sposób w
miarę pełny jedną, określoną dziedzinę stosunków
społecznych. Ponieważ dziedziny te nie mają
wyraźnych granic, także kompleksy norm prawnych
ich dotyczące takich granic mieć nie mogą. Stad
trudności z zaliczeniem poszczególnych norm do
jednej tylko gałęzi prawa, z drugiej strony zaś bliskie
związki miedzy normami niektórych gałęzi.
Miejsce prawa konstytucyjnego w
systemie prawa
W przypadku prawa konstytucyjnego wchodzą
dodatkowe komplikacje klasyfikacyjne:
 Wewnętrzne zróżnicowanie rangi norm prawnych
wchodzących w jego zakres może prowadzić do
sytuacji, w której rozgraniczenie między prawem
konstytucyjnym a innymi gałęziami prawa należy
dokonywać wewnątrz konkretnych aktów prawnych.
 Przedmiotem regulacji norm wchodzących w jego
zakres jest ustrój państwa.
Miejsce prawa konstytucyjnego w
systemie prawa
 Tym samym determinują one w ogólnych zarysach
treść norm zaliczanych do innych gałęzi prawa –
wyznaczają w sposób generalny kierunki rozwoju i
ukształtowania całego porządku prawnego w państwie.
Dlatego w pewnych punktach prawo konstytucyjne
styka się ze wszystkimi innymi gałęziami prawa.
Podobne zjawisko nie występuje w tym stopniu w
przypadku żadnej z nich.
Przedmiot i zadania
nauki prawa
konstytucyjnego
Przedmiot nauki prawa
konstytucyjnego
Funkcjonowanie tych instytucji w praktyce w danym
państwie oraz prowadzenie studiów
komparatystycznych pozwalających lepiej zrozumieć
występowanie pewnych prawidłowości.
Efekt badań naukowych to często propozycje
dotyczące konkretnych rozwiązań lub instytucji
ustrojowych.
Zadanie nauki prawa
konstytucyjnego
 Usystematyzowanie i wyjaśnienie terminów
występujących w normach prawnych należących do tej
gałęzi prawa oraz określenie tego, co na gruncie norma
prawa konstytucyjnego jest prawnie wiążące. Ma ona
na celu także klasyfikowanie norm prawnych i łączenie
ich w odpowiednie instytucje ustroju państwowego.
Zadanie domowe cz. I






Opracować samodzielnie następujące tematy z
podręczników:
Nauka prawa konstytucyjnego a inne dyscypliny nauk
prawnych
Metody badań
Pojęcie ustroju państwowego
Forma państwa
Instytucje ustrojowe
Zasady ustroju
Zadanie domowe cz. II
Powtórzyć na kolejne zajęcia przerobiony
materiał obejmujący niniejszą prezentację
Zagadnienia (także do sprawdzianu ustnego dot.
niniejszych zajęć)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
Geneza prawa konstytucyjnego
Co to jest prawo konstytucyjne
Jaki jest przedmiot regulacji prawa konstytucyjnego
Prawo konstytucyjne jako zespół norm prawnych
Prawo konstytucyjne jako akt prawny spisany
Prawo konstytucyjne jako synonim istniejącego ustroju politycznego państwa
Inne określenia prawa konstytucyjnego
Co to jest prawo państwowe
Co to jest prawo polityczne
Co to jest prawo parlamentarne
Miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa: (prawo publiczne , prawo prywatne, prawo
materialne , prawo formalne)
Zadania nauki prawa konstytucyjnego:
Jaką rolę odgrywa zasada demokratycznego państwa prawnego
Nauka prawa konstytucyjnego a inne dyscypliny nauk prawnych
Metody badań
Pojęcie ustroju państwowego
Forma państwa
Instytucje ustrojowe
Zasady ustroju
Jakie jest miejsce prawa konstytucyjnego w systemie prawa
Download