Dr Anna Frankiewicz PUBLIKACJE: MONOGRAFIE, REDAKCJE I

advertisement
Dr Anna Frankiewicz
PUBLIKACJE:
MONOGRAFIE, REDAKCJE I ROZDZIAŁY W MONOGRAFIACH
1. Czy Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej jest organem przedstawicielskim narodu, [w:] W
służbie dobru wspólnemu. Księga Jubileuszowa dedykowana Profesorowi Januszowi
Trzcińskiemu, pod red. R. Balickiego i M. Masternak-Kubiak, Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 2012,
2. Prawo zaskarżania, dwuinstancyjność postępowania sądowego a prawo do sądu w
orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego, [w:] Transformacja systemów wymiaru
sprawiedliwości, tom I Pozycja Ustrojowa władzy sądowniczej i uwarunkowania
transformacji, pod red. J. Jaskierni, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2011, s. 658679,
3. Wartości prakseologiczne w Konstytucji RP i doktrynie polskiego prawa konstytucyjnego
oraz w konstytucjach rozwijających się państw demokratycznych Europy, [w:] Jednolitość
aksjologiczna systemu prawa w rozwijających się państwach demokratycznych Europy, pod
red. S. L. Stadniczeńko, Opole 2011, s. 183-204,
4. Pozycja parlamentów narodowych w Traktacie Lizbońskim a deficyt demokracji w Unii
Europejskiej, [w:] Prawo i gospodarka po Traktacie Lizbońskim, pod red. E. Kozerskiej, P.
Malinowskiego, T. Schefflera, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2011, s. 124150,
5. Konstytucyjna koncepcja wolności jednostki, [w:] Idea wolności w ujęciu historycznym i
prawnym. Wybrane zagadnienia, pod red. E. Kozerskiej, P. Sadowskiego, A. Szymańskiego,
Toruń 2010, s. 403-416,
6. Pozycja ustrojowa prezydenta na przykładzie wybranych państw Europy ŚrodkowoWschodniej i Niemiec, pod red. A. Frankiewicz i S. L. Stadniczeńko, Opole 2009,
7. Elementy ustrojowej pozycji Prezydenta RP decydujące o sposobie realizacji jego
kompetencji, [w:] Pozycja ustrojowa prezydenta na przykładzie wybranych państw Europy
Środkowo-Wschodniej i Niemiec, pod red. A. Frankiewicz i S. L. Stadniczeńko, Opole 2009,
s. 13-33,
8. Artistic and Scientific Creativity and the enjoyment of the product of culture according to
The Constitution of the People’s Republic of Poland adopted in 1952 and The Constitution
of the Republic of Poland adopted in 1997, [w:] Positive law in contemporary legal systems.
The materials of the International Scientific Conference, edited by B. Lepieszko, D.
Walencik, A, Алътернатива, Brest 2009, s.74-78,
9. Prawo wyborcze do prezydencji w Bośni i Hercegowinie, [w:] Prawo wyborcze na urząd
prezydenta w państwach europejskich, pod red. S. Grabowskiej i R. Grabowskiego, Wolters
Kluwer, Warszawa 2007, s. 42-53,
10. Kontrasygnata aktów urzędowych Prezydenta RP, Zakamycze, Kraków 2004, ss. 292,
11. Regulacja wolności wypowiedzi w polskim porządku prawnym, [w:] Prawa i wolności
obywatelskie w Konstytucji RP, pod red. B. Banaszaka, A. Preisnera, Wydawnictwo C.H.
Beck, Warszawa 2002, s. 361-398.
ARTYKUŁY
1. Ownership under the Constitution of the Republic of Poland, [w:] Notitiae ex Academia
Bratislavensi Iurisprudentiae, Bratyslava 2011, s. 56-65,
2. Ewolucja prawa wyborczego do Prezydencji Bośni i Hercegowiny i jej uwarunkowania
społeczno-polityczne, [w:] Przegląd Prawa i Administracji nr 85, pod red. M. Jabłońskiego,
Wrocław 2011, s. 71-90,
3. Wolność w sferze nauki, sztuki i kultury według Konstytucji Polskiej Rzeczypospolitej
Ludowej z 1952 r. oraz Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 1997 r., [w:] Wrocławskie
Studia Erazmiańskie, Studia Erasmiana Wratislaviensia, Prawa człowieka – Idea, Instytucje,
Krytyka, pod red. M. Sadowskiego, P. Szymańca, zeszyt IV, Wrocław 2010, s. 231-248,
4. W sprawie niezależności Prokuratora Generalnego w Polsce, [w:] Przegląd Prawa
Konstytucyjnego nr 1/1, 2010, s. 191-202,
5. Kontrasygnata jako wyznacznik systemu rządów, [w:] Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr
2-3, 2010, s. 159-183,
6. Konstytucyjna regulacja własności w Rzeczypospolitej Polskiej, [w:] Wrocławskie Studia
Erazmiańskie, Studia Erasmiana Wratislaviensia, Własność – Idea, Instytucje, Ochrona, pod
red. M. Sadowskiego, P. Szymańca, zeszyt III, Wrocław 2009, s. 178-193,
7. Stosunek Konstytucji RP do prawa europejskiego, [w:] Opolskie Studia AdministracyjnoPrawne, nr V, pod red. W. Kaczorowskiego i S. L. Stadniczeńko, Opole 2008, s. 283-304,
8. Orzeczenia sądów i organów administracji państwowej w sprawie bibliotek i instytucji
kultury, [w:] Pomagamy sobie w pracy: opolski kwartalnik informacyjno-metodyczny.
Przepisy prawne dla bibliotek publicznych, numer specjalny pod red. M. Bartoszewskiej
[et.al.], Rocznik XLIX (ISSN 1427-8936), Opole 2005, artykuł opublikowany na płycie CD
załączonej do kwartalnika,
9. Zagadnienie kontrasygnaty aktów urzędowych Prezydenta RP w dyskusji w Komisji
Konstytucyjnej Zgromadzenia Narodowego w latach 1993 – 1997, [w:] Przegląd Sejmowy
4(39)/2000, s. 23-45.
SPRAWOZDANIA I RECENZJE
1. Sprawozdanie z ogólnopolskiego sympozjum naukowego nt.: Tendencje integracyjne i
dezintegracyjne we współczesnym świecie, Kudowa-Zdrój 28-29 październik 2010 r., [w:]
Opolskie Studia Administracyjno-Prawne, tom IX, s. 261-264,
2. Sprawozdanie: Ogólnopolska konferencja naukowa nt. Bośnia i Hercegowina 15 lat po
Dayton – przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, Łódź 9-10 grudnia 2010 roku, [w:]
Przegląd Prawa Konstytucyjnego nr 1(5)/2011, współautor Krzysztof Krysieniel, s. 264-271
3. Sprawozdanie: II Seminarium Młodych Badaczy Prawa Konstytucyjnego, Władza
sadownicza w państwach europejskich, Waplewo 5-7 kwietnia 2011 r., [w:] Przegląd Prawa
Konstytucyjnego nr 2(6)/2011, s. 266-270,
4. Sprawozdanie: II Seminarium Młodych Badaczy Prawa Konstytucyjnego, Systemy rządów w
państwach europejskich, Gdynia 5-7 października 2010 r., [w:] Państwo Prawne, zeszyty
naukowe WSZiP im. H. Chodkowskiej, pod red. W. J. Wołpiuka, Warszawa 2011, s. 251254,
5. Recenzja: Anna Rakowska, Kontrasygnata aktów głowy państwa w wybranych państwach
europejskich, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009, [w:] Przegląd Sejmowy
6(101)/2010, s. 209-215,
6. Recenzja: Zbiory aktów prawnych dotyczących prawa konstytucyjnego, [w:] Przegląd
Sejmowy 1(30)/99, s. 128-132.
REFERATY WYGŁOSZONE NA KONFERENCJACH I SEMINARIACH
1. Czy Rzeczpospolita Polska spełnia standardy międzynarodowe w zakresie ochrony
dziedzictwa
kulturowego
i ochrony dóbr
kultury;
Międzynarodowa
Konferencja
Naukowa/International Conference z okazji 15-lecia uchwalenia Konstytucji RP i 20-lecia
podpisania Traktatu o Unii Europejskiej, Wpływ standardów międzynarodowych na rozwój
demokracji i ochronę praw człowieka/International Standards Influence on Development of
Democracy and Protection of Human Rights, Warszawa 22-23 kwietnia 2012 r. (Warsaw 2223 April 2012),
2. Zasada państwa prawnego i wartości z nią związane na przykładzie Konstytucji RP; Drugie
Ogólnopolskie
Sympozjum
Naukowe
Wspólne
wartości
we
współczesnym
konstytucjonalizmie europejskim, Zieleniec 25 – 27 maja 2011 r,
3. Ewolucja prawa wyborczego do Prezydencji Bośni i Hercegowiny w latach 1995-2010;
Konferencja pt. Bośnia i Hercegowina – 15 lat po Dayton. Przeszłość, teraźniejszość,
przyszłość, Łódź, 9-10 grudnia 2010 r.,
4. Kontrasygnata jako wyznacznik systemów rządów; II Seminarium Młodych Badaczy Prawa
Konstytucyjnego: Systemy rządów państw europejskich, Gdynia 5-7 październik 2010,
5. Zasada dwuinstancyjności postępowania sądowego a prawo do sądu w Rzeczypospolitej
Polskiej; Międzynarodowa konferencja naukowa pt. Transformacja systemów wymiaru
sprawiedliwości w państwach Europy Środkowej i Wschodniej w latach 1990-2010, Legnica
9-11 kwietnia 2010,
6. W sprawie (nie) zależności prokuratora generalnego; I Seminarium Młodych Badaczy
Prawa Konstytucyjnego: Współczesne wyzwania konstytucjonalizmu państw europejskich,
Mąchocice Kapitulne 11-12 marca 2010 r.,
7. Artistic and Scientific Creativity and the enjoyment of the product of culture according to
The Constitution of the People’s Republic of Poland adopted in 1952 and The Constitution
of the Republic of Poland adopted in 1997; International Conference: Positive law in
contemporary legal systems, Brest-Opole 16 kwietnia 2009,
8. Stosunek Konstytucji RP do prawa wspólnotowego; I Opolskie Sympozjum Prawa
Międzynarodowego i Europejskiego nt. Pierwszeństwo prawa wspólnotowego przed
prawem krajowym. Teoria i praktyka, Opole 4 grudnia 2006,
9. Orzeczenia sądów i organów administracji państwowej w sprawie bibliotek i instytucji
kultury; Konferencja pt. Biblioteki Publiczne w otoczeniu prawnym, Opole-Turawa 26-28
kwiecień 2005.
WSPÓŁORGANIZACJA KONFERENCJI, SEMINARIÓW I SYMPOZJÓW
1. Współorganizowanie V Seminarium Badaczy Prawa Konstytucyjnego, Problemy ewolucji
prawa i systemów wyborczych w Polsce i Europie, Gułtowy, 27-28 marca 2012 r.,
2. Przewodnicząca
komitetu
organizacyjnego
konferencji
Prawno-etyczne
aspekty
prześladowań chrześcijan w kontekście rezolucji Unii Europejskiej, Opole 8 listopada 2011
r.
3. Współorganizowanie Drugiego Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Wspólne
wartości we współczesnym konstytucjonalizmie europejskim, Zieleniec 25 – 27 maja 2011 r.,
4. Współorganizowanie Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego Tendencje integracyjne i
dezintegracyjne we współczesnym świecie, Kudowa-Zdrój, 28-29 października 2010,
5. Praca organizacyjna przy konferencji Urzeczywistnianie praw człowieka a znaczenie
parlamentu i regionów w procesie integracji z Unią Europejską w ujęciu prawa i etyki,
Opole 17-18 XI 2003 r.
CZŁONKOSTWO O CHARAKTERZE NAUKOWYM
1. Od 2011 r. członek Komitetu redakcyjnego Przeglądu Prawa Konstytucyjnego,
2. W latach 2008-2011 współpracownik Pracowni Prawa Wschodniego przy WPiA UO,
3. Od 2000 r. członek Polskiego Towarzystwa Prawa Konstytucyjnego.
Download