Katedra:

advertisement
Katedra: Prawa Konstytucyjnego i Kierunek: Prawo
Integracji Europejskiej
Rodzaj studiów: Jednolite Studia Magisterskie/Studia Stacjonarne
KOD:
PRZEDMIOT: Prawo Unii Europejskiej
Punkty
ECTS
Rok
I
Semestr:
I, II
Forma realizacji:
ćwiczenia
Liczba godz.:
45
Typ przedmiot:
Język nauczania:
obowiązkowy
polski
grupa A
Liczba godzin w semestrze:
semestr I – 15 godz.
semestr II – 30 godz.
Wykładowca/y: mgr Przemysław Mijal
Wymagania wstępne:
Podstawowe wiadomości z zakresu wiedzy o ustroju i historii państwa polskiego.
Cele nauczania:
1. Zapoznanie studentów z konstytucyjnym systemem źródeł prawa i jego hierarchicznością
oraz tego konsekwencjami w procesie stosowania prawa.
2. Zaznajomienie studentów ze specyfiką postępowania i orzekania przez Trybunał
Konstytucyjny oraz konsekwencjami jego orzeczeń.
3. Przekazanie studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu środków ochrony prawnej w
zakresie przysługujących jednostce praw i wolności konstytucyjnych.
4. Szczegółowa analiza konkretnych spraw rozstrzyganych przez Trybunał Konstytucyjny w
kontekście omawianych w ramach ćwiczeń zagadnień.
5. Przekazanie umiejętności: analizowania podstawowych aktów prawnych z zakresu prawa
konstytucyjnego oraz prowadzenia wykładni przepisów wraz z samodzielnym
wyciąganiem wniosków.
6. Wyrobienie umiejętności: posługiwania się materiałem prawnym z zakresu prawa
konstytucyjnego, w tym poprzez jego zastosowanie w konkretnej sprawie.
7. Wyrobienie umiejętności: analizy stanu faktycznego i prawnego na gruncie konkretnego
orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego.
8. Wyrobienie umiejętności: formułowania opinii na kanwie konkretnego stanu faktycznego,
będącego przedmiotem kazusu.
9. Analiza poznawcza: prawnych aspektów konkretnych spraw zakończonych orzeczeniem
Trybunału Konstytucyjnego.
Metody realizacji:
Ćwiczenia prowadzone metodą konwersatoryjną, oparte o analizę przepisów Konstytucji oraz
ustaw, których wykładnia dokonywana jest na zajęciach z uwzględnieniem dorobku
orzeczniczego Trybunału Konstytucyjnego.
Ćwiczenia wymagają samodzielnego zapoznania się przez studenta z teoretyczną częścią
materiału (zawartą w podręczniku), niezbędną do rozwiązywania na zajęciach kazusów i
zagadnień problemowych. Wiedza z tego zakresu jest weryfikowana podczas zajęć.
TREŚCI KSZTAŁCENIA
Tematyka wykładów:
Tematyka ćwiczeń:
1. Prawo konstytucyjne jako odrębna gałąź prawa
2. Nazwa gałęzi
3. Miejsce przedmiotu w systemie prawa
4. Przedmiot gałęzi prawa konstytucyjnego
5. Konstytucja jako źródło prawa
6. Ustawa jako źródło prawa
7. Rozporządzenie z mocą ustawy jako źródła prawa
8. Ratyfikowana umowa międzynarodowa jako źródło prawa
9. Rozporządzenie jako źródło prawa
10. Akty prawa miejscowego jako źródła prawa
11. Obywatelstwo
12. Pojęcia: prawo, wolność, obowiązek
13. Prawa człowieka a prawa obywatela
14. Prawa, wolności i obowiązki w Konstytucji z 1997 r.
15. Ograniczenia w korzystaniu z konstytucyjnych praw i wolności
16. Środki ochrony prawa i wolności
17. Prawa, wolności i obowiązki w czasie stanów nadzwyczajnych
18. Referendum
19. Pojęcie prawa wyborczego
20. Funkcje prawa wyborczego
21. Zasady prawa wyborczego
22. Organizacja wyborów do Sejmu i Senatu
23. Zasada autonomii regulaminowej Sejmu i Senatu
24. Kadencja Sejmu i Senatu
25. Tryb funkcjonowania parlamentu
26. Organy Sejmu i Senatu
27. Posiedzenia Sejmu i Senatu
28. Funkcja ustawodawcza
29. Kontrolna funkcja Sejmu
30. Funkcja kreacyjna Sejmu i Senatu
31. Zasada sądowego wymiaru sprawiedliwości
32. Zasada wieloinstancyjności postępowania sądowego
33. Zasada niezależności sądów i jej gwarancje
34. Zasada niezawisłości sędziowskiej i jej gwarancje
35. Sądownictwo powszechne
36. Sąd Najwyższy
37. Sądownictwo administracyjne
38. Krajowa Rada Sądownictwa
39. Kontrola konstytucyjności prawa
40. Modele kontroli konstytucyjności prawa
41. Kontrola konstytucyjności i legalności aktów normatywnych
42. Spory kompetencyjne
43. Orzekanie w sprawach zgodności z konstytucją celów i działalności partii politycznych
44. Składy orzekające Trybunału Konstytucyjnego
45. Skład Trybunału Konstytucyjnego
46. Analiza 10 wybranych orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
Forma zaliczenia:
Zaliczenie pisemne w formie kolokwium – odpowiedzi na pytania o charakterze teoretycznym
oraz rozwiązanie kazusu (ewentualnie testu) lub ustne w zależności od wyboru studenta
Literatura podstawowa:
1. Polskie Prawo Konstytucyjne. Zarys wykładu - Leszek Garlicki, Liber, 12. wydanie,
Warszawa 2008;
2. Prawo Konstytucyjne - Bogusław Banaszak, C.H. Beck, 4. wydanie, Warszawa 2008;
3. Prawo Konstytucyjne RP - Paweł Sarnecki (red.), C.H. Beck, 7. wydanie, Warszawa
2008;
4. Prawo Konstytucyjne - Zbigniew Witkowski (red.), TNOiK, 11. wydanie, Toruń 2006;
5. Polskie Prawo Konstytucyjne - Wiesław Skrzydło (red.), Oficyna Wydawnicza VERBA,
5. wydanie, Lublin 2008;
6. Polskie problemy ustrojowe - Andrzej Bałaban, Zakamycze Kantor Wydawniczy 2003;
Literatura uzupełniająca:
1. Prawo konstytucyjne i prawo Unii Europejskiej - zbiór kazusów i zagadnień
problemowych - Jerzy Ciapała (red.), Przemysław Mijal, Marcin Przybysz, Szczecin
2009;
2. Teoria demokracji - Giovanni Sartori, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996;
3. Pozycja ustrojowa i funkcje Sejmu RP - Andrzej Bałaban, Wydawnictwo Sejmowe,
Warszawa 2005;
4. Ustrój Unii Europejskiej i ustroje państw członkowskich - Paweł Sarecki (red.), Wolters
Kluwer Polska – OFICYNA, Warszawa 2007;
5. Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych - Bogusław
Banaszak, Wolters Kluwer Polska – OFICYNA, Kraków 2007;
6. Komentarz do Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1977 roku - Piotr
Winczorek, Liber, Warszawa 2008;
7. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz - Bogusław Banaszak, C.H. Beck,
Warszawa 2009;
8. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz - Wiesław Skrzydło, Wolters Kluwer
Polska – OFICYNA, Warszawa 2009;
9. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz encyklopedyczny - Wiesław Skrzydło
(red.), Sabina Grabowska (red.), Radosław Grabowski (red.); Wolters Kluwer Polska –
OFICYNA, Warszawa 2009;
Data: 28.09.2009 r.
Sporządził: Przemysław Mijal
Download