Rodzina katolicka - Konstytucyjne prawo do nauki a polski system

advertisement
Rodzina katolicka - Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty
wtorek, 03 listopada 2009 12:05
Fragment wstępu nowej książki Pawła Bały z serii Biblioteka Konserwatyzm.pl pt. Konstytucyjne
prawo do nauki a polski system oświaty. Relacje między jednostką a społeczeństwem i państwem – zachodzące przecież w przypadku
systemu oświaty - stały się jednym z najistotniejszych tematów refleksji humanistycznej.
Monografia składa się z dwóch podstawowych części – pierwsza ukazuje konstrukcje
intelektualne, które ukształtowały poszczególne modele oświaty w rozwoju dziejowym, w
szczególności dominujący etatystyczny model nowożytny. Część druga stanowi analizę norm
prawnych, na czele z przepisami Konstytucji RP, które określają charakter prawa do nauki i jego
gwarancji systemowych oraz socjalnych, jako przykładu etatystycznego modelu oświaty. Obecnie dominująca formuła prawa do nauki i organizacja szkolnictwa – którą na użytek
rozprawy określiłem mianem tzw. etatyzmu oświatowego - znalazła swe ideowe korzenie w
dwóch tradycjach: niemieckiej (Luter – Hegel) i francuskiej (Chalotais - Condorcet - Bonaparte).
Nowożytny model etatystyczny począł kształtować się już w XVI w., a schemat ten zdominował
europejskie myślenie o wykształceniu i wychowaniu w epoce Oświecenia tak mocno, że
trudność sprawia obecnie rozważanie kwestii oświatowych bez odniesień do czynnika
publicznego. Namysł nad historiozofią oświaty w Europie, według zaproponowanej periodyzacji
dziejów, pozwolił scharakteryzować sformowany w epoce Oświecenia ideał dzisiejszej oświaty:
przymusowej, bezpłatnej, powszechnej, publicznej, świeckiej. Jednocześnie zakładając istnienie
„rewolucji permanentnej”, czyli rozpatrywanie procesu rozkładu cywilizacji chrześcijańskiej jako
ciągłego procesu , wskazać można na stopniowe pogłębianie się zależności jednostek od
państwa, gdyż – dowodził F. Koneczny - rewolucjonizm i kontrrewolucjonizm są niczym innym,
jak walką kolektywizmu z personalizmem . Analiza historyczna wskazuje, że głównym celem
tejże Rewolucji była formacja „Nowego Człowieka”, „Nowego Narodu” , a odpowiednio
zorganizowana oświata była w tym przypadku wielce użyteczna, gdyż „w ciągu niewielu lat
można zmienić obyczaje całego narodu”, tworząc „jakby nowy naród” . Rolą jednostki jest
poddać się zabiegom edukacyjnym i wychowawczym, wypełnić narzucone powinności,
szczególnie w ramach oświaty szkolnej.
Prawo do nauki rozumiane może być na dwa sposoby: jako prawo wolnościowe, negatywne,
nie zawierające konieczności pozytywnych działań ze strony państwa („wolność do nauki”) i
jako prawo socjalne - roszczenie wobec aparatu państwowego, najczęściej skorelowane z
przymusem, obowiązkiem pobierania nauki. Zależnie od przyjętego rozumienia różnicuje się
treść prawa do nauki. Osią sporu jest to czy prawo do nauki należy rozpatrywać w kategoriach
typowego prawa socjalnego, z którego wywieść można roszczenie wobec państwa, czy też
treścią prawa jest zakaz podejmowania kroków godzących w swobodę wyboru, co jest
rozwiązaniem właściwym tzw. prawom negatywnym.
1/2
Rodzina katolicka - Konstytucyjne prawo do nauki a polski system oświaty
wtorek, 03 listopada 2009 12:05
Prawo do nauki w obecnym kształcie, uzupełnione co do zasady nieodpłatnością pobieranej
nauki w szkołach publicznych i socjalnymi gwarancjami władz publicznych dla uczących się,
nabrało charakteru świadczenia społecznego. Podstawową cechą wyróżniającą usługi
społeczne od innych usług jest ograniczony zakres bezpośrednich interakcji pomiędzy popytem
a podażą, czyli rynkowych dostosowań wielkości i struktury ich „produkcji” do popytu.
Paweł Bała
Źródło: Konserwatyzm.pl
2/2
Download