Grupa kruszańska kultury przeworskiej. Ze studiów nad rozwojem

advertisement
Grupa kruszańska kultury przeworskiej. Ze studiów nad rozwojem
regionalizmu społeczeństw Kujaw
Aleksandra Cofta-Broniewska
SPIS TREŚCI
Wstęp………………………………………………………………………………..…………5
I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
Charakterystyka środowiska geograficznego……………………..………………………17
Rozwój odrębności kulturowej społeczeństw kujawskich w dobie neolitu, epoce brązu i
wczesnej epoce żelaza…………………………………………………...……..…………23
Krystalizacja lokalnej struktury kultury Kujaw w efekcie przejęcia reguł kulturowych
cywilizacji południowoeuropejskich na przełomie er………………………………..…..32
Przeobrażenia gospodarcze w późnym podokresie lateńskim i okresie wpływów
rzymskich..……………………………………………………………………………….56
Struktura handlu dalekosiężnego od I w p.n.e. do V w. n.e…..…………………………123
Kultura
symboliczna……………………………..……………………………………………….173
Rozwój struktury społecznej i kształtowanie ie organizacji politycznej w pierwszych
stuleciach naszej ery………..……………………………………………………………224
Wnioski
końcowe...……………………………………………………………………….……………….232
Wykaz skrótów cytowanej literatury……………………………………………………..………236
Bibliografia…….....………………………………………………………………………………238
The Krusza Group of the Przeworsk Culture In the Kujawy Region (Summary)…..…………..256
Spis rycin…………………………………………................…………………………….……..261
Spis map………………...………………………………………………………………………..263
Katalog punktów osadniczych kultury przeworskiej z terytorium Kujaw…………………........265
Uwagi wstępne. …………………..……………………………………………………………..267
Katalog…………………………………………………………………………………………..271
Aneks A………………………………………………………..………………………………...360
Download