2 Pojecie i zasady ustroju politycznego. Każda konstytucja określa

advertisement
2
Pojecie i zasady ustroju politycznego.
Każda konstytucja określa pewne zasady podstawowe, które rozstrzygają o charakterze ustrojowym
danego państwa i określają panujący w nim system władzy - tożsamość konstytucyjna. Zasady te
wskazują przede wszystkim tego, do kogo należy władza w państwie (określają suwerena),
ustanawiają podstawowe formy wykonywania tej władzy i rodzaje (typy) organów państwowych do
tego powołanych. Zasady te określają podstawowe sposoby i treści wykonywania tej władzy,
wskazując idee i cele jakie powinny być w tym procesie urzeczywistniane.
Konstytucyjne zasady ustroju nie zawsze muszą być zapisane w odrębnych postanowieniach tego
aktu. Jest bowiem regułą, że tekst konstytucji posługuje się skrótami myślowymi, pojeciamikluczmi, milcząco zakładając, że znaczenie tych pojęć jest na tyle oczywiste, iż nie wymaga
legalnych definicji. W ten sposób zasady ustroju nabierają znacznej elastyczności, i o ich
rzeczywistej roli i znaczeniu można często mówić dopiero na tle orzecznictwa sądowego
dokonującego ich konkretyzacji.
W polskiej konstytucji najważniejsze zasady ustrojowe odnajdziemy w rozdziale I pt. „
Rzeczpospolita” oraz w rozdz. II i XII , ale zasady te możemy odnaleźć również w innych
rozdziałach konstytucji jak i we Wstępie. Wyróżniamy osiem podstawowych zasad:
suwerenności Narodu
niepodległości i suwerenności państwa
demokratycznego państwa prawnego
hierarchicznego systemu źródeł prawa
społeczeństwa obywatelskiego
podziału władz
społecznej gospodarki rynkowej
przyrodzonej godności człowieka
Konstytucyjne zasady ustroju gospodarczego.
Zasada społecznej gospodarki rynkowej dokonuje najbardziej ogólnej charakterystyki ustroju
gospodarczego. Istotą jest oparcie ustroju gospodarczego na powiązaniu dwóch podstawowych idei:
gospodarki rynkowej i państwa socjalnego. O idei gospodarki rynkowej można powiedzieć, że musi
to być gospodarka, której podstawowym motorem rozwoju mają być mechanizmy rynkowe, na
które państwo może oczywiście oddziaływać, ale których nie może zastępować własnymi
decyzjami. Trzy podstawy społecznej gospodarki rynkowej:
wolność działalności gospodarczej, oznacza ona swobodę podejmowania działalności gospodarczej,
swobodę jej prowadzenia przez wszelkie podmioty. własność prywatna, którą rozumieć należy jako
wszelką własność należącą do podmiotów autonomicznych w stosunku do państwa i sektora jego
własności gospodarczej.
solidarność, dialog i współpraca partnerów społecznych. Ogólna zasada społecznej gospodarki
rynkowej odnosi się do wszystkich sektorów i branż gospodarki, a więc także do ustroju rolnictwa.
konstytucjonalizm polski - Prawo
Prawo konstytucyjne - wykład - moc prawna konstytucji
Konstytucyjne podstawy ustroju gospodarczego
Podstawy ustroju Polski w oparciu o konstytucje RP w 1997 - wykład 4
Pojęcie konstytucji
elementy prawa konstytucyjnego
Reklama































Prawa autorskie
Reklama
Kontakt
Download