Wydział Prawa i Administracji US Jednostka organizacyjna US

advertisement
Wydział Prawa i Administracji US
Jednostka organizacyjna US: Katedra Praw Konstytucyjnego i Integracji Europejskiej
Kierunek : Administracja
Rodzaj studiów: studia II stopnia
KOD Przedmiotu: 10.5-V26-A04
Tryb studiów
niestacjonarne
Nazwa przedmiotu: Zasady ustroju politycznego państwa
Rok
Semestr
Rodzaj zajęć:
Liczba
godzin
Punkty
ECTS:
Typ
przedmiotu
Język
wykładowy
I
I
wykłady/ćwiczenia
20/10
6
A
obowiązkowy
polski
Prowadzący przedmiot: prof. Tadeusz Smoliński, mgr Bogna Baczyńska
Wymagania wstępne: znajomość zagadnień z zakresu prawa konstytucyjnego
Cele przedmiotu:
Założenia i cele (ogólne); przekazanie Studentom usystematyzowanej wiedzy z zakresu zasad ustroju politycznego państwa i przedstawienie różnych
modeli ustrojowych (konfrontacja doktrynalnych podstaw, form konstytucjonalizacji, rozwinięcia w systemach ustrojowych i w interpretacji sądów
konstytucyjnych podstawowych zasad ustroju politycznego państwa).
Założenia i cele (szczegółowe): Przedmiot przedstawia podstawowe zasady ustroju politycznego RP i wybranych państw na tle ich doktrynalnej
genezy oraz współczesnych demokratycznych standardów Rady Europy i Unii Europejskiej. Szczególny nacisk położony jest na usytuowanie
konstytucyjnych zasad ustrojowych w systemie źródeł prawa, ich wykładnię w orzecznictwie sądów konstytucyjnych oraz konkretyzację w
ustawodawstwie i stosowanie w praktyce ustrojowej. Omawiane są aksjologiczne podstawy ustroju, status jednostki, zasady suwerenności w ujęciu
zewnętrznym ze szczególnym uwzględnieniem charakteru i konsekwencji integracji europejskiej i wewnętrznym. Dzięki wiedzy uzyskanej w ramach
przedmiotu Zasady ustroju politycznego państwa Studenci uzyskają wiedzę niezbędną dla zrozumienia złożoności współczesnych modeli
ustrojowych, a także multicentryczności systemów prawnych.
Metody dydaktyczne: wykład klasyczny/ćwiczenia-konwersatoria
Treści merytoryczne przedmiotu:
Zagadnienia wprowadzające. Pojęcie zasad ustroju politycznego państwa.
Pojęcie ustroju państwa. Definicja konstytucji. Pojęcie, rodzaje i katalog zasad konstytucyjnych w RP i wybranych państwach.
Zasada suwerenności zewnętrznej a przychylność prawu międzynarodowemu:
Pojęcie suwerenności zewnętrznej a niepodległości. Koncepcje suwerenności i niepodległości w doktrynie polskiej i obcej.
Suwerenność państwa w świetle prawa międzynarodowego ze szczególnym uwzględnieniem systemu Rady Europy (Europejska Konwencja o
Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności) i systemu Unii Europejskiej.
Zasada suwerenności zewnętrznej a przychylność prawu europejskiemu:
Suwerenność państwa w świetle prawa europejskiego – koncepcje doktrynalne, formuły integracyjne w obcych konstytucjach, orzecznictwo obce.
Podstawy aksjologiczne ustroju: dobro wspólne, godność, prawa człowieka, dialog społeczny, pomocniczość.
Doktrynalna geneza i treść pojęcia dobra wspólnego, pomocniczości, dialogu społecznego. Wybrane regulacje obce.
Demokratyczne państwo prawne. Geneza doktrynalna państwa prawnego w ujęciu formalnym i materialnym. Różnice w koncepcjach państwa
prawnego/Rechtsstaat/Rule of Law/Etat de droit. Wykładnia zasady państwa prawnego przez wybrane sądy konstytucyjne państw obcych.
Legalizm/praworządność/. Ewolucja pojęcia, znaczenie ustrojowe.
Forma i warunki zaliczenia: egzamin pisemny (pytania opisowe), zaliczenie ćwiczeń - kolokwium (pytania opisowe)
Literatura podstawowa:
1. Konstytucja RP z 2 kwietnia 1997 r. i polskie konstytucje wcześniejsze, wybrane konstytucje państw obcych, wybrane ustawodawstwo;
2. Wybrane orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego, obcych sądów konstytucyjnych i Europejskiego Trybunału Praw Człowieka;
3. Lech Garlicki (red.), Konstytucja RP. Komentarz?, tomy I-V, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998-2007, zwłaszcza komentarze do
artykułów I rozdziału i Preambuły;
4. Hubert Izdebski, Fundamenty współczesnych państw, Wydawnictwo Lexis Nexis, Warszawa 2007;
5. Wojciech Sokolewicz (red.), Zasady podstawowe polskiej konstytucji, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 1998;
6. Bogusław Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Oficyna Wolters Kluwer business,
Warszawa, ostatnie wydanie (2007)
Literatura uzupełniająca:
1. Waldemar J.Wołpiuk (red.), Spór o suwerenność, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2001;
2. Kazimierz Działocha (red.), Bezpośrednie stosowanie Konstytucji RP, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2005;
3. Sławomira Wronkowska (red.), Zasada demokratycznego państwa prawnego, Oficyna Wyd. WSHiP im. Łazarskiego, Warszawa 2006;
4. Elżbieta Morawska, Klauzula państwa prawnego w Konstytucji RP na tle orzecznictwa TK, TNOiK, Toruń 2003;
5. Lech Garlicki, Polskie prawo konstytucyjne. Zarys wykładu, Wydawnictwo Liber, Warszawa 2007 (a przynajmniej po 2004r.);
6. Polskie tłumaczenia konstytucji omawianych państw ze wstępami, seria wydawnicza Biblioteka Sejmowa, Wyd.Sejmowe, Warszawa;
Sporządził:
Download