SPIS TREŚCI - Trybunał Konstytucyjny

advertisement
SPIS TREŚCI
Wprowadzenie................................................................................................................. 5
Referaty wprowadzające
Leszek Garlicki
Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego
(dwadzieścia pięć tez na dwudziestopięciolecie)................................................................. 9
Marek Safjan
Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego – próba spojrzenia w przyszłość... 25
Bohdan Zdziennicki
Ewolucja funkcji i zadań Trybunału Konstytucyjnego...................................................... 41
Andrzej Zoll
Skuteczność orzeczeń polskiego Trybunału Konstytucyjnego.......................................... 55
Kazimierz Działocha
Wykonywanie orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego
przez organy powołane do stanowienia prawa................................................................. 69
Janusz Trzciński, Marcin Wiącek
Trybunał Konstytucyjny o obowiązywaniu prawa
(wybrane zagadnienia na tle orzecznictwa TK)................................................................ 87
Ewa Łętowska, Jakub Królikowski, Agnieszka Łyszkowska, Jolanta Sokólska-Warchoł
Zasada skargowości – wątpliwości i uwarunkowania na tle acquis constitutionnel........ 103
Jerzy Stępień
Lepsze nie zawsze wrogiem dobrego..............................................................................
131
Wystąpienia i komunikaty
Adam Bodnar, Barbara Grabowska, Paweł Osik
„Opinie przyjaciela sądu” (amicus curiae) w postępowaniu
przed Trybunałem Konstytucyjnym w praktyce Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka.. 145
Łukasz Bojarski
Obywatelski monitoring wyborów sędziów TK – nowa inicjatywa
organizacji społecznych.................................................................................................
175
Ryszard Chruściak
Konstytucjonalizacja kompetencji Trybunału Konstytucyjnego do rozstrzygania
sporów kompetencyjnych – z dyskusji nad art. 189 i art. 192 Konstytucji RP...............
185
Teresa Dębowska-Romanowska
Głos w dyskusji.............................................................................................................
197
Mirosław Granat
Głos w dyskusji.............................................................................................................
201
Piotr Gryska
Rola Rządowego Centrum Legislacji w wykonywaniu wyroków
Trybunału Konstytucyjnego..........................................................................................
205
Michał Jackowski
Restytucja konstytucyjności w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego...................... 211
Adam Jamróz
O orzekaniu przez Trybunał Konstytucyjny w sprawach
zgodności z Konstytucją działalności partii politycznych...............................................
227
Jerzy Jaskiernia
Spór pomiędzy Trybunałem Konstytucyjnym a Sądem Najwyższym
w kwestii znaczenia tzw. orzeczeń interpretacyjnych Trybunału Konstytucyjnego......... 243
Stefan J. Jaworski
Głos w dyskusji............................................................................................................
259
Teresa Liszcz
Głos w dyskusji............................................................................................................
261
Andrzej Mączyński
Kilka refleksji na marginesie rocznicy...........................................................................
269
Ada Paprocka, Michał Ziółkowski
Zaniechanie prawodawcze jako potencjalny przedmiot kontroli
Trybunału Konstytucyjnego w świetle zasady nadrzędności Konstytucji
oraz doświadczeń trybunałów międzynarodowych........................................................
277
Lech K. Paprzycki
Głos w dyskusji............................................................................................................
317
Ryszard Piotrowski
Uwagi o ustrojowym znaczeniu sądownictwa konstytucyjnego..................................
323
Dariusz Sałajewski
Trybunał Konstytucyjny – strażnik rządów prawa........................................................
339
Andrzej Seremet
Refleksje na temat roli Prokuratora Generalnego w postępowaniu
przed Trybunałem Konstytucyjnym..............................................................................
341
Wojciech Sokolewicz
Czy Trybunał Konstytucyjny ulega nadmiernej judycjalizacji?....................................
345
Piotr Tuleja
Czy ewolucja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego
powoduje konieczność zmiany prawnych podstaw jego działania?................................
351
Mirosław Wyrzykowski
Dziesięć lekcji...............................................................................................................
363
Kamil Zaradkiewicz
Uzupełniające instrumenty sanacji hierarchicznej spójności norm
wprowadzanej przez Trybunał Konstytucyjny...............................................................
381
Marek Zubik
Dokonywanie zmian w Konstytucji RP jako proces polityczny....................................
415
Przegląd dyskusji.......................................................................................................
425
Download