Tw 19/09 - 26 października 2009 r.

advertisement
357/5/B/2009
POSTANOWIENIE
z dnia 26 października 2009 r.
Sygn. akt Tw 19/09
Trybunał Konstytucyjny w składzie:
Janusz Niemcewicz – przewodniczący
Andrzej Rzepliński – sprawozdawca
Teresa Liszcz,
po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym zażalenia na postanowienie Trybunału
Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. o odmowie nadania dalszego biegu wnioskowi
Naczelnej Rady Adwokackiej,
p o s t a n a w i a:
uwzględnić zażalenie.
UZASADNIENIE
1. W dniu 22 czerwca 2009 r. wpłynął do Trybunału Konstytucyjnego wniosek
Naczelnej Rady Adwokackiej o zbadanie zgodności art. 66 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 66 ust. 1
pkt 5 i art. 66 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 26 maja 1982 r. – Prawo o adwokaturze (Dz. U. z
2009 r. Nr 146, poz. 1118, ze zm.; dalej: prawo o adwokaturze) z art. 2 i art. 17 ust. 1
Konstytucji; art. 68 ust. 3 pkt 5 i art. 78a ust. 4 pkt 6 prawa o adwokaturze z art. 2
Konstytucji; art. 78d ust. 2 prawa o adwokaturze z art. 17 ust. 1 Konstytucji.
2. Zarządzeniem sędziego Trybunału Konstytucyjnego z 21 lipca 2009 r. wezwano
Naczelną Radę Adwokacką do uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia doręczenia tego
zarządzenia, braków formalnych wniosku przez doręczenie oryginału oraz czterech kopii
uchwały Naczelnej Rady Adwokackiej, wyrażającej wolę wystąpienia z wnioskiem do
Trybunału Konstytucyjnego w sprawie abstrakcyjnej kontroli norm – z treści dołączonej
do wniosku uchwały nr 38/2009 Naczelnej Rady Adwokackiej z 4 kwietnia 2009 r.
wynikało bowiem jedynie zobowiązanie Prezydium Naczelnej Rady Adwokackiej do
sporządzenia wniosku; doręczenie wyciągu z protokołu i listy obecności (pięć
egzemplarzy) z posiedzenia Naczelnej Rady Adwokackiej, pozwalających stwierdzić, że
uchwała, o której mowa wyżej, została podjęta zgodnie z Regulaminem działania organów
adwokatury i organów izb adwokackich; doręczenie pięciu egzemplarzy Regulaminu, o
którym mowa wyżej.
3. Postanowieniem z 22 września 2009 r. Trybunał Konstytucyjny odmówił
nadania wnioskowi dalszego biegu z powodu nieuzupełnienia braków formalnych wniosku
w terminie ustawowo określonym (art. 36 ust. 3 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o
Trybunale Konstytucyjnym, Dz. U. Nr 102, poz. 643, ze zm.; dalej: ustawa o TK).
4. W zażaleniu na powyższe postanowienie, wniesionym 1 października 2009 r.,
Naczelna Rada Adwokacka wykazała, że pismo uzupełniające braki formalne wniosku
zostało złożone do Trybunału Konstytucyjnego z zachowaniem terminu ustawowego. W
konsekwencji Naczelna
postanowienia”.
Rada
Adwokacka
wniosła
„o
uchylenie
zaskarżonego
Trybunał Konstytucyjny zważył, co następuje:
Z prezentaty Trybunału Konstytucyjnego, którą zostało opatrzone pismo Naczelnej
Rady Adwokackiej − w jej ocenie − uzupełniające braki formalne wniosku, wynika
bezspornie, że zostało ono wniesione 30 lipca 2009 r., a więc z zachowaniem terminu
ustawowego (tzn. w ciągu 7 dni od 27 lipca 2009 r., kiedy to nastąpiło potwierdzenie
odbioru zarządzenia sędziego Trybunału Konstytucyjnego).
Okoliczność powyższa stanowi podstawę uwzględnienia zażalenia na
postanowienie Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 września 2009 r. o odmowie nadania
dalszego biegu wnioskowi Naczelnej Rady Adwokackiej.
Biorąc powyższe pod uwagę, Trybunał Konstytucyjny postanowił jak w sentencji.
2
Download