30000 znaków, w tek Jan Kowalski Tytuł w języku polskim Słowa

advertisement
Jan Kowalski1
Tytuł w języku polskim
Słowa kluczowe: xxx
Key words: xxx
Streszczenie
1000
znaków
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Summary
Tytuł w języku angielskim
1000
znaków
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
***
I.
30000 znaków, w tekście głównym kursywą podaje się tylko wyrazy obcojęzyczne,
xxxxxxxx2. xxxxxxxxxxxxxxxxxxx3. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx4. xxxxxxxxxxxxxxx5.
xxxxxxxxxxxx6 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx7 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx8
1
Autor jest adiunktem w Katedrze xxx Wydziału xxx Uniwersytetu xxx.
2
P. Sarnecki, Systematyka konstytucji, [w:] Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa
1997, s. 33.
3
J. B. Bryce, Constitutions, Reprinted, 2010, Memphis, Tennessee, USA.
4
B. Banaszak, Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych, Warszawa 2007, s.
52-53.
5
Ibidem.
6
J. B. Bryce, op. cit., s. 34. [gdy ponownie powoływana jest tylko jedna publikacja danego autora]
7
P. Sarnecki, Zakres i charakter regulacji konstytucyjnej w projekcie Konstytucji RP, [w:] Projekt Konstytucji
Rzeczypospolitej Polskiej w świetle badań nauki prawa konstytucyjnego, red. K. Działocha, A. Pułło, Gdańsk
1998, s. 56.
8
P. Sarnecki, Systematyka konstytucji..., s. 33. [gdy ponownie powoływana jest jedna z kilku publikacji danego
autora]
II.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx9 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx10
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx11 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx12 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx13
xxxxxxxxxxxxxx14.
Literatura [alfabetycznie]
Banaszak B., Porównawcze prawo konstytucyjne współczesnych państw demokratycznych,
Warszawa 2007.
Bożyk S., Konstytucja jako podstawowe źródło prawa konstytucyjnego, [w:] Prawo konstytucyjne, red. M. Grzybowski, Białystok 2009.
Bryce J. B., Constitutions, Reprinted, 2010, Memphis, Tennessee, USA.
Charakter i struktura norm konstytucji, red. J. Trzciński, Warszawa 1997.
9
Art. 182 ust. 3 Konstytucji Republiki Cypru z dnia 16 sierpnia 1960 r., tłum. L. Akritidis, P. Akritidis, W. Fo-
rysiński, [w:] Konstytucje państw Unii Europejskiej, red. W. Staśkiewicz, Warszawa 2011, s. 137 i n.
10
r.
Konstytucja Republiki San Marino z dnia 8 lipca 1974 r. ze zmianami wprowadzonymi dnia 19 września 2000
oraz
26
lutego
2002
r.,
tekst
w
j.
angielskim
dostępny
na
stronie:
http://unpan1.un.org/intradoc/groups/public/documents/un-dpadm/unpan040713.pdf (15.12.2013).
11
Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U., Nr 78, poz. 483 ze zm.). [gdy Dz. U.
jest z tego samego roku co publikowany akt prawny to nie podaje się roku Dz. U.]
12
Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. 1998, Nr 21, poz. 94 t.j.). [gdy Dz. U. nie jest z tego
samego roku co publikowany akt prawny to podaje się rok Dz. U.]
13
Zob. np. wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 7 maja 2000 r., SK 20/00, OTK ZU nr 3/A/2002, poz. 29.
[w datach należy podać słownie nazwę miesiąca]
14
M. Urbaniak, Konstytucyjna zasada równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej a jej ustawowa realiza-
cja w prawie polskim. Wybrane problemy, „Przegląd Prawa Konstytucyjnego” 2012, nr 3, s. 79.
Download